• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

IT menadžment

Cilj kolegija „IT menadžment“ na diplomskom studiju je proširiti znanja i mogućnosti korištenja IT- a u menadžmentu, kao sastavnici razvoja poslovne strategije u užem i širem okruženju. Cilj je da studenti nauče prepoznati probleme ovog područja te ovladaju metodama njihovog rješavanja.

Razvojne tendencije IT-a i njihov utjecaj u menadžmentu. Informacijsko-komunikacijska uvjetovanost poslovnog upravljanja. Menadžment informacijski sustav.
Menadžerske informacije (sintaktički, semantički, pragmatički aspekt ).
Ljudski potencijali u razvoju i funkcioniranju menadžment informacijskog sustava. Informacijski menadžment.
IT menadžment u upravljanju poslovnim sustavom. MIS za potporu odlučivanju: odlučivanje, koncepcija, ciljevi, modeli, potpora skupinama MIS-a i poslovni sustav: vertikalne i horizontalne razine, načini potpore i integriranje podataka.
Strateško organiziranje podataka i informacija za MIS: skladišta podataka i baze modela. Primjeri uporabe MIS-a. Aplikativni sadržaji.
Baze podataka kao izvori podataka i informacija za menadžere. Napredno korištenje baza podataka.
Statistički aplikativni modeli. Statističke analize za menadžere.
Osnove upravljanja ljudskim potencijalima. Oblikovanje dinamičkih modela upravljanja ljudskim potencijalima. Model maksimiziranja zadovoljstva ljudskih potencijala usklađivanjem afiniteta djelatnika i performansi radnih mjesta.
Tehnike kreativnosti timskoga rada i njihova primjena u menadžmentu. Izrada i prezentacija timskih projekata.

Obavezna literatura:

  1. Certo SC, Certo ST. Moderni menadžment. Zagreb: Mate d.o.o; 2008. (izabrana poglavlja)

Dopunska literatura:

  1. Sikavica P, Bahtijarević-Šiber F, Pološki-Vokić N. Suvremeni menadžment – vještine, sustavi i izazovi. Zagreb: Školska knjiga; 2008.

  1. Prepoznati osnovne karakteristike suvremenih menadžerskih trendova
  2. Razumjeti potrebu korištenja it menadžmenta
  3. Primijeniti i procijeniti učinak pružanja različitih vrsta usluga vezanih uz it
  4. Razumjeti i poboljšati uvjete za razvoj i primjenu it u organizaciji
  5. Argumentirati ulogu IT menadžmenta u poslovanju

Nositelj: prof. dr. sc. Jerko Glavaš

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal