• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Neurofizioterapija

Cilj predmeta je usvajanje znanja i temeljnih vještina potrebnih za planiranje i provođenje fizioterapijskog postupka u liječenju bolesnika s neurološkim poremećajima te upoznavanje sa principima organizacije neurološke rehabilitacije. 

Ozljede i disfunkcije perifernog i središnjeg živčanog sustava i njihova patogeneza s patofiziologijom i kliničkim manifestacijama. Neurološke bolesti i poremećaji koji uzrokuju trajni invaliditet i one koje se mogu poboljšati fizioterapeutskim liječenjem. Neurodegenerativna stanja i psihičkh poremećaji, kao i promjene koje dolaze sa starenjem, utiecaj kognitivnih smetnji na rehabilitaciju. Specifičnosti pregleda i mogućnosti terapije bolesnika s cerebrovaskularnim bolestima, kraniocerebralnim i spinalnim ozljedama, demijelinizacijskim bolestima. Glavobolje (primarne i sekundarne). Uloga dijagnostičkih postupaka u neurologiji, pogotovo slikovnoj dijagnostici. Prednosti i indikacije za postupke, uključujući i funkcionalne slikovne tehnike (funkcionalna magnetska rezonanca /fMR/, pozitronska emisijska tomografija /PET/), elektrofiziološku dijagnostiku – elektroencefalografija/EEG/, elektromioneurografija /EMG/, evocirani potencijali /EP/. Radiološka dijagnostika – klasična i kontrastna te ultrazvučna dijagnostika. Poremećaj perifernog živčanog sustava. (neuropatije, miopatije). Protokoli za procjenu razine tjelesne funkcije i strukture. Objektivni postupci vrednovanja mišićnog tonusa, kontrole držanja i prostorno-vremenskih parametara koji su posljedica neuralnog oštećenja. Teorijske osnove neurofizioterapeutskih pojmova. Kritička procjena stručne i znanstvene literature te kvalitete objavljenih studija.

Obavezna literatura:

 1. Soldo SB, Parađiković N, Soldo A. Neurorehabilitacija i restauracijska neurologija. Osijek: Medicinski fakultet Osijek; 2013. 
 2. Grozdek G, Maček Z. Neurofacilitacijska terapija. Zagreb: Zdravstveno veleučilište; 2011.
 3. Filipec M, i sur. Postura: odabrana poglavlja u fizioterapiji. Zagreb: Hrvatski zbor fizioterapeuta; 2016. 
   

Dopunska literatura:

 1. Filipec M, i sur. Fizioterapija boli. Zagreb: Hrvatski zbor fizioterapeuta; 2019.

 1. Prepoznati i kritički vrednovati specifičnosti različitih modela fizioterapije kod osoba s neurološkim poremećajima i bolestima
 2. Primijeniti funkcionalna testiranja kod bolesnika s neurološkim poremećajima
 3. Imenovati i opisati dijagnostičke postupke u dijagnostici neuroloških poremećaja
 4. Primijeniti fizioterapijske postupke tijekom liječenja neuroloških bolesti
 5. Pratiti učinkovitost, procijeniti i kritički analizirati učinke i primjenu fizioterapijskog procesa u osoba s  neurološkim poremećajima
 6. Spoznati značaj pravilnog funkcioniranja rehabilitacijskog tima i aktivno sudjelovati u timskom radu
 7. Kritički analizirati stručnu i znanstvenu literaturu

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Silvio Bašić

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal