• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Etika u dentalnoj medicini

Temeljna zadaća kolegija, „Etike u dentalnoj medicini“ je upoznavanje studenata s bio/etičkim izazovima, kliničkim dilemama i temeljnim etičkim principima za primjereno obavljanje profesije doktora dentalne medicine u kontekstu zdravstvene zaštite.


OSNOVNA OBILJEŽJA STOMATOLOŠKE ETIKE

(10 sati predavanja)
1. 1. Temeljne odrednice etike
1.1.1. Moral (moralna norma, moralni sud, moralna sankcija) 
1.1.2. Etika (etički pluralizam: Individualizam / Subjektivizam / Relativizam / Liberalizam / Neokontraktualizam / Pragmatično-utilitaristički model / Kazuistika / Konzekvencionalizam / Etika vrlina / Personalistički model)    
1.1.3. Individualna etika
1.1.4. Profesionalna etika
1.1.5. Medicinska etika
1.1.6. Stomatološka etika i/li Etika u dentalnoj medicini
1.1.7. Bioetika        
1.1.8. Medicinska Deontologija


1. 2. Osnovni etički principi u stomatologiji
1.2.1. Opći etički principalizam
1.2.1.1. Princip poštivanja autonomije (uključenost pacijenta, informiranost, savjetovanje)
1.2.1.2. Princip dobročinstva
1.2.1.3. Princip neškodljivosti
1.2.1.4. Princip pravednosti
1.2.2. Kliničko-bioetički principi (neraspoloživost ljudskim životom, terapeutski totalitet, sloboda i odgovornost, socijalna supsidijarnost)
1.2.3. Medicinska povjerljivost i pravo na privatnost
1.2.3.1. Povjerljivost (povjerljivost u odnosu prema pacijentu i povjerljivost medicinske dokumentacije)
1.2.3.2. Privatnost

1. 3.  Različite profesionalno-etičke motivacije odabira medicinskog zvanja
1.3.1. Plemeniti medicinar – filantrop
1.3.2. Medicinar kao zdravstveni menadžer/komercijalist
1.3.3. Liječništvo kao karijerističko zanimanje
1.3.4. Medicinar kao uvjetovani „dvostruki agent“

1. 4. Prisege časnog etičkog pridržavanja liječničke profesije
1.4.1. Hipokratova prisega
1.4.2. Ženevska deklaracija

1.5. Modeli liječničkog pristupa
1.5.1. Paternalističko/sacerdotalni/liječnički model
1.5.2. Informativno/znanstveni/inženjerski model korisnika
1.5.3. Interpretativni zdravstveni model
1.5.4. Deliberativni zdravstveni model
1.5.5. Model recipročnog sudjelovanja
1.5.6. Model povjerenja
1.6. Kategorizacija liječnika
    1.6.1. Kategorizacija „dobrih“ liječnika
    1.6.2. Stigmatizacija „loših“ liječnika

1.7. Stigmatizacija pacijenata 
    1.7.1. Kategorizacija „dobrih“ pacijenata
    1.2.2. Stigmatizacija „loših“ pacijenata

2.1. PROFESIONALNI ASPEKTI  - Sposobnost za obavljanje prakse

2.1.1. Zakon o dentalnoj medicini (stomatološkoj djelatnosti)
    Temeljne odredbe (čl.1-5.)
    Stjecanje i gubitak prava na obavljanje dentalne medicine (čl.6-9.)
Organizacija dentalne medicine (čl.10.-20.)
    Prava i obveze doktora dentalne medicine u obavljanju dentalne medicine (čl.21.-32.)
    Vrednovanje dentalne medicine (čl.33.-36.)
    Djelatnost dentalnih tehničara (čl.36.a-36.m.)
    Djelatnost dentalnih asistenata (čl.36.n-36.p.)
    Hrvatska Komora dentalne medicine (čl.37.-50.)
Odgovornost dr. dentalne medicine, dentalnih tehničara i dentalnih asistenata (čl.51.-54.)
    Osiguranje kvalitete pružene dentalne usluge (čl.55.-64.)
    Kaznene odredbe (čl.65.-66.a.)
    Prijelazne i završne odredbe (čl.67.-70.)

2.1.2. Statut Hrvatske Stomatološke Komore
Opće odredbe (čl.1.-2.)
Naziv Komore (čl.3.)
Sjedište Komore (čl.4.)
Predstavljanje i zastupanje Komore (čl.5.)
Pečat i žig komore (čl.6.)
Članovi komore (čl.7.)
Prava, obveze i odgovornosti članova komore (čl.8.)
Poslovi Komore (čl.9.)
Javne ovlasti (čl.10.-11.)
Ustrojstvo Komore (čl.12.-17.)
Tijela Komore (čl.18.-69.)
Suradnja s tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave te drugim organizacijama (čl.70.-72.)
Suradnja s komorama u zemlji i inozemstvu i s međunarodnim organizacijama (čl.73.)
Opći akti Komore (čl.74.-75.)
Javnost rada Komore (čl. 76.-78.)
Fond pomoći „sv. Apolonije“ (čl.79.)
Registri Komore (čl.80.)
Iskaznica članova Komore (čl.81.)
Stručno usavršavanje članova Komore (čl.82.)
Hrvatska Akademija dentalne medicine (čl.83.)
Izdavanje, obnavljanje i oduzimanje odobrenja za samostalan rad (čl.84.)
Izdavanje, obnavljanje i oduzimanje dozvole za rad (čl.85.)
Odličja Komore (čl.86.)
Sredstva za rad Komore (čl.87.-91.)
Prijelazne i završne odredbe (čl.92.-98.)

2.2. ETIČKO-MORALNE ODREDNICE 
2.2.1. Kodeks stomatološke etike i deontologije Hrvatske stomatološke komore
    Načela i pravila ponašanja očuvanja dostojanstva i ugleda stomatološke djelatnosti  (čl.1)
    Svečana prisega savjesnog obavljanja stomatološke djelatnosti (čl.2.)
    Usredotočenost na poštivanje života i zdravlje čovjeka (čl.3.)
Univerzalnost pružanja zdravstvene usluge poštujući ljudska prava (čl.4.)
Očuvanje plemenite tradicije visokog standarda stručnog rada i etičkog ponašanja (čl.5.)
Obveznost savjesnog djelovanja stomatološke djelatnosti (čl.6.)
Humano promicanje dostojanstva čovjeka (čl. 7.)
Obveze pružanja odgovarajućih zdravstvenih usluga (čl.8.)
Dužnost kontinuiranog stručnog usavršavanja (čl.9.)
Zdravstveno prosvjećivanje u poboljšanju kvalitete čovjekova života (čl.10.)
Odgovornost pred savješću, bolesnikom i društvom (čl.11.)
Nužnost pružanja hitne pomoći (čl.12.)
Rad u izvanrednim kriznim okolnostima (čl.13.)
Ne/Ovlašteno obavljanje zahvata (čl.14.)
Primjenjivost odredbi kodeksa (čl.15.)
Profesionalna stomatološka tajna (čl.16.-20.)
Besplatno pružanje zdravstvene usluge socijalno ugroženim osobama (čl.21.)
Odnos doktora stomatologije prema društvu (čl.22.-25.)
Odnos doktora stomatologije prema bolesniku (26.-41.) Dobrobit, stručna i etička besprijekornost, stjecanje materijalne koristi, primjena profesionalnih standarda, poboljšanje zdravlja bolesnika, obavijest i informiranje, suradnja, istinitost, racionalizacija medicinskih usluga.
Biomedicinska istraživanja novih dijagnostičkih, terapijskih i preventivnih postupaka (čl.42.-43.)
Kolegijalni odnosi i profesionalna solidarnost (čl.44.-55.) Poštivanje, suradnja, stručna pomoć, korektnost, iskrenost, razmjena iskustava, prijenos vještina, upućivanje u propuste, čuvanje stručnog ugleda.
Odnos doktora stomatologije prema Komori (čl.56.-59.)
Prijelazne i završne odredbe (čl.60.-65.)

Obavezna literatura:

 1. Ozar D, Sokol D. Dental Ethics at Chairside: Professional Principles and Practical Applications. 2. izd. Washington D.C.: Georgetown University Press; 2002.
 2. Williams, Johns (2007) Priručnik etike dentalne medicine World Dental Federation. Ferney-Voltaire: FDI. Elektronička verzija: http://www.fdiworldental.org/content/fdi-dental-ethics-manual. Hrvatski prijevod dostupan na: http://www.hsk.hr/adminmax/File/PSE%20-%20final.pdf 
 3. SVJETSKA STOMATOLOŠKA FEREDERACIJA, Priručnik stomatološke etike, 2007., http://www.hkdm.hr/pic_news/files/hkdm/PSE%20-%20final.pdf
 4. Kodeks stomatološke etike i deontologije Hrvatske stomatološke komore. Elektronička verzija: http://www.hsk.hr/?page=akti-kodeks 
 5. Američko stomatološko društvo (ADA), Načela etike i kodeks profesionalnog ponašanja, http://www.ada.org/prof/prac/law/code/index.asp. Interni prijevod za potrebe nastave na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu: Gordana Cerjan Letica. Originalna verzija na: http://www.ada.org/prof/prac/law/code/index.asp
 6. Zakon o dentalnoj medicini (https://www.zakon.hr/z/406/Zakon-o-dentalnoj-medicini)
 7. Zakon o zaštiti prava  pacijenata (https://www.zakon.hr/z/255/Zakon-o-za%C5%A1titi-prava-pacijenata)
 8. Zurak N. (2007). Zagreb:Medicinska etika; 2007.

Dopunska literatura:

 1. Vuletić S. Etika u dentalnoj medicini, (Scripta ad usum privatum degli studenti), Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo/Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademska godina 2019./2020., Osijek.

Studenti će nakon završenog kolegija moći:

 1. Kroz prizmu pluriperspektivnog i interdisciplinarnog pristupa postići sposobnost profesionalnog odlučivanja i moralnog ponašanja u primjeni zdravstvene zaštite;
 2. Biti poučeni integrativnom pristupu u rješavanju bioetičkih problema u praktičnom djelovanju doktora dentalne medicine i drugih zdravstvenih djelatnika u dentalnoj medicini;
 3. Biti osoposobljeni za etičku analizu i prosuđivanje etičkih teorija i načela u rješenju medicinsko-etičkih dilema u dentalnoj praksi, primjenom etičke standardizacije;
 4. Imlementirati Kodeks stomatološke etike i deontologije u kreiranje profesionalnih odluka.

Nositelj: doc. dr. sc. Štefica Mikšić

Vanjski suradnici:

 • izv. prof. dr. sc. Suzana Vuletić

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal