• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Bolesti usta i parodontologija 1

Cilj kolegija u dijelu oralnih bolesti je obrazovanje studenata za praktični rad na pacijentima s  oralnim bolestima; usvajanje suvremenih saznanja o oralnim bolestima, mogućnostima njihove dijagnostike i liječenja te povezivanje dosadašnjih saznanja iz opće medicine i njihova primjena u oralnoj medicini; usvajanje znanja o ulozi oralne sluznice u funkciji stomatognatog sustava; naučiti studente bolestima usta koje su uvjetovane lokalnim čimbenicima i mikroorganizama, naučiti ih o ulozi oralnih bolesti u nastanku općih simptoma u organizmu čovjeka; pripremiti studente za samostalan rad s pacijentima u dijagnostici bolesti oralne sluznice; naučiti studente samostalnom izboru terapijskih postupaka. Cilj kolegija u dijelu parodontologija I je naučiti studenta osnove parodontologije u smislu poznavanja osnovne terminologije, osnovnih dijagnostičkih sredstava i postupaka, osnovnih elemenata profesionalne i osobne skrbi za zdravlje usne šupljine, posebno potpornog aparata i mekih tkiva usne šupljine. Nadalje, student mora na završetku nastave iz ovog predmeta znati osnovne histološke, anatomske, morfološke i topografske karakteristike potpornog aparata zuba kao i tkiva oko implantata, osnove etiopatogeneze parodontalnih i periimplantatnih bolesti te temelje početne terapije parodontalnih i periimplantatnih bolesti. Praktična komponenta predmeta sastoji se od predkliničkog dijela u kojem se prikupljaju znanja u svrhu razumijevanja temelja parodontološke instrumentacije i postizanja sposobnosti za provođenje sveobuhvatne parodontološke terapije.

Klasifikacija oralnih bolesti. Anatomske i histološke karakteristike, fiziološki procesi i patološke promjene oralne sluznice. Makroskopske karakteristike i mikroskopski nalaz patoloških promjena oralne sluznice. Čimbenici obrane u usnoj šupljini. Dijagnostički postupci kod oralnih bolesti. Oralna testiranja. Oralne indikacije za laboratorijske testove. Genetski uvjetovane anomalije oralne sluznice. Toksične reakcije na oralnoj sluznici. Popratne pojave kod uzimanja lijekova na oralnoj sluznici. Virusne, gljivične i bakterijske infekcije oralne sluznice.
Anatomija (anatomija parodonta, bezubi alveolarni greben, mukoza oko zuba i implantata, kost, oseointegracija), Mikrobiologija (oralni biofilmovi i kamenac, parodontalna infekcija, periimplantatna infekcija), Međudjelovanje domaćina i parazita (patogeneza parodontitisa, modificirajući faktori), Parodontalna patologija (gingivalne bolesti uzrokovane plakom, kronični parodontitis, agresivni parodontitis, nekrotizirajuća parodontalna bolest, parodontalna bolest kao rizik za sistemsku bolest), Periimplantatna patologija, Protokoli za preglede pacijenata (pregled pacijenata s parodontalnom bolesti,  pregled pacijenata s implantatima), Protokoli planiranja terapije (planiranje parodontalne terapije, planiranje implantološke terapije kod pacijenata s parodontitisom, sistemska faza terapije), Inicijalna parodontalna terapija (motivacijski intervju, mehanička i kemijska kontrola plaka, nekirurška terapija)

Obavezna literatura:

 1. Greenberg MS, Glick M. Burketova oralna medicina. Dijagnoza i liječenje. 10 izd. Zagreb: Medicinska naklada; 2006.
 2. Laskaris G. Atlas oralnih bolesti. Jastrebarsko: Naklada Slap; 2005.
 3. Lindhe J, Karring T, Lang NP. Klinička parodontologija i dentalna implantologija, 1. Hrv. Izd. Zagreb: Globus;

Dopunska literatura:

 1. Newman MG, Winkelhoff. Antibiotic and Antimicrobial Use in Dental Practice. Quintessence Publishing Co 
 2. Vučićević-Boras V. Priručnik oralne medicine. Zagreb: Medicinska naklada; 
 3. Lindhe J, Lang NP, Karring T. Clinical Periodontology and Implant Dentistry. 5th ed. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.; 2008.
 4. Newman MG, Takei HH, Carranza FA. Carranza's Clinical Periodontology. 9th ed. Philadelphia: WB Saunders Co.; 2002.
 5. Wolf HF, Rateitschak KH, Rateitschak EM, Hassell TM. Periodontology. Color atlas of dental medicine. 3rd ed. Stuttgart: Thieme Verlag; 2004
   

Nakon uspješno položenog predmeta student će biti sposoban:

 1. Utvrditi epidemiologiju, etiologiju i kliničku sliku bolesti oralne sluznice
 2. Odabrati odgovarajuće dijagnostičke postupke najučestalijih bolesti oralne sluznice i mogućnosti njihova liječenja
 3. Kritički prosuditi o ulozi oralnih bolesti u nastanku općih simptoma u organizmu čovjeka
 4. Utvrditi anatomiju i fiziologiju zdravog parodonta i tkiva oko implantata
 5. Prosuditi mikroskopske, kliničke i rendgenske karakteristike parodontalnih i periimplantatnih bolesti
 6. Preispitati ulogu bakterija i domaćina u etiologiji parodontalnih i periimplantatnih bolesti
 7. Zaključiti vezu između parodontalnih i sistemskih bolesti

Nositelj: prof. dr. sc. Sonja Pezelj Ribarić, redoviti profesor u trajnom zvanju
Suradnici:

 • izv. prof. dr. sc. Davor Kuiš,
 • Marija Čandrlić, dr. med. dent., asistent,
 • Martina Juzbašić, dr. med. dent., asistent,
 • Matej Tomas, dr. med. dent., asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal