• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Biomaterijali u koštanoj i mekotkivnoj regeneraciji

Cilj predmeta je da student usvoji vrste i indikacije za pojedine augmentacijske tehnike, kao i podjelu te djelovanje biomaterijala koji se pri tom koriste.  

Uvod – augmentacijske tehnike, indikacije, kontraindikacije. Vođena regeneracija kosti, Prezervacija alveole. Biologija alveolarne kosti. Sintetski biomaterijali. Alografti. Ksenografti. Autogeni koštani transplantati. Membrane za vođenu regeneraciju kosti. Biomaterijali u humanim studijama. Biomaterijali u animalnim studijama.

Obavezna literatura:

  1. Lindhe J. Klinička parodontologija i dentalna implantologija, Globus, Zagreb, 2004.

 

Dopunska literatura:

  1. Recentna znanstvena istraživanja iz predmetnog područja

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti sposoban:

  1. Identificirati augmentacijske tehnike;

  2. Utvrditi indikacije za primjenu biomaterijala;

  3. Kritički razložiti podjelu biomaterijala koji se koriste pri augmentaciji mekotkivnih i koštanih struktura u usnoj šupljini; 

  4. Valorizirati biološke učinke biomaterijala na meka i koštana tkiva oko zuba.

Nositelj kolegija: Doc.dr.sc. Stjepan Siber

 

Suradnici: 

Matej Tomas, dr.med.dent. asistent,

Marija Čandrlić, dr.med.dent. asistent,

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal