• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Dentalna morfologija

Svrha predmeta je studenta uputiti u anatomiju i funkciju usne šupljine. Težište je stavljeno na razvoj, biologiju i morfologiju zuba. Student upoznaje različitosti mliječne i trajne denticije kao i promjene mikrostrukture i makrostrukture zuba. Genetski utjecaj na razvoj zuba, stečene i hereditarne promjene na zubnim tkivima i zubima. Osim zubala recentnog čovjeka, student upoznaje i uspoređuje zubala primata, biljojeda i mesojeda. 

- Uvodne napomene o predmetu, zubalu čovjeka, mono-, di-, polifiodoncija, zub - predmet istraživanja, paleontologija - taksonomija, fizikalna antropologija, evolucija, rekonstrukcija filogeneze, humana genetika, embriologija - rast i razvoj -teratologija, značenje morfologije zubi, klinička stomatologija 
-  Obilježavanje zubi – po Zsigmondy-u (koordinatni križ), po Haderup-u (+/-), dualni način, obilježavanje prvim slovima latinskih naziva; odontometrija – što pojam označava, orijentacione ravnine – sagitalna, frontalna, transverzalna, u kojoj stomatološkoj specijalnosti se koriste i zašto; trajni sjekutići – broj veličina, morfološki oblik, gornji prvi i drugi trajni sjekutići, donji prvi i drugi trajni sjekutići, kruna, korijen, plohe zuba; opće karakteristike sjekutića – dimenzije 
-  Trajni očnjaci – gornji očnjak – vrijeme nicanja; dimenzije; morfološki oblik; plohe zuba 
endodontski prostor; značenje o stomatološkoj protetici; varijacije očnjaka u dimenzijama; hipodoncija očnjaka 
-  Pretkutnjaci čovjeka, raznolikost sjekutića i očnjaka – gornji i donji pretkutnjaci; razlike u obliku okluzalnih ploha i morfološkom izgledu kruna; broj korijenova i korijenskih kanala; varijacije morfoloških oblika sjekutića i očnjaka; dodatne kvržice; veća izraženost kvržice, povećan broj korijenova 
-  Trajni kutnjaci čovjeka – opća obilježja; broj; dimenzije; razlike u oblicima okluzalnih ploha gornjih i donjih kutnjaka; razlike u broju korijenova i korijenskih kanala; prikazi endodontskih prostora 
-  Raznolikost pretkutnjaka i kutnjaka – dimenzije; dodatne kvržice; abnormalnosti i varijacije oblika krune, korijena, pulpne komorice, korijenskih kanala; caklinski biseri, Tuberculum Carabelli 
-  Gonadna disgeneza – utjecaj viška i manjka spolnih kromosoma na rast i razvoj dentalnih i osealnih struktura kraniofacijesa te organa usne šupljine. 
-  Mliječni zubi čovjeka – opće karakteristike; razlike i sličnosti s trajnim zubima; broj; boja; dimenzije; diasteme; posebnosti mliječnih morfoloških oblika kruna i korijenova; vrijeme nicanja – kronološki; oblik zubnih lukova mliječne denticije 
- Rani razvoj zuba čovjeka – faze razvoja zuba; stadij pupoljka, kape, zvona; razvoj zubne papile; dentinogeneza; amelogeneza; razvoj krune i korijena zuba; Hertwigova ovojnica; faze nicanja zubi; unutarnji caklinski epitel; vanjski caklinski epitel; zvjezdolika mrežica; odontoblasti; ameloblasti 
-  Razvoj korijena, parodontne sveze; Hertwigova ovojnica; epitelna dijafragma; razvoj jednokorijenskog zuba; razvoj višekorijenskog zuba; razvoj potpornog aparata zuba; razvoj periodontnog ligamenta; razvoj alveolnog nastavka; nicanje zuba; faze nicanja zubi; kronološki redoslijed nicanja zubi 
- Razvoj okluzije – što je okluzija; vrste okluzija; aksijalni položaj zubi i korijenova; odnosi u interkuspalnoj poziciji; okluzalne plohe zubi; kontakti zubi gornjeg i donjeg zubnog luka; radiografski prikazi 
- Žvačni sustav čovjeka – funkcijska anatomija orofacijalnog sustava; žvakanje; strukture koje sudjeluju pri žvakanju; artikulacija temporomandibularnog zgloba; mišići koji su uključeni u žvakanje; okluzalni odnosi kutnjaka 
-  Zubni luk; sustav usnica-obraz-jezik – položaj zubi u gornjem zubnom luku; položaj zubi u donjem zubnom luku; zakrivljenost gornjeg i donjeg zubnog luka; različite visine nepca; uloga jezika pri mastikaciji 
- Artikulacija zubi, mehanizam i značajke – što je artikulacija zubi; interkuspalna pozicija; protruzijska kretnja; retruzijska kretnja; okluzalni odnosi; idealni kontakti; kretnje mandibule – simetrične i asimetrične; kretnje kondila; vanjski i unutrašnji aspekt kvržica pretkutnjaka i kutnjaka; kvržice vodilje; potporne kvržice 
-Samozaštitne osobitosti zubala čovjeka; interdentalni prostori; okluzalni kontakti; zakrivljenost zubnog luka; morfološki oblici zubi i njihov utjecaj; varijacije nagiba krune zuba; CDS u gornjem i donjem zubnom luku; kontinuitet gornjeg i donjeg zubnog luka; utjecaj sline i fermenata; djelovanje vertikalnih, aksijalnih i horizontalnih sila; obraz i sluznica – zaštita od mehaničke traume; zaštita pričvrsnog aparata zuba; varijacije oblika zuba koji utječu na razvoj parodontne bolesti 

-Mikroskopska građa tvrdih zubnih tkiva – uključuje caklinu, cement i dentin; caklina – najtvrđe tkivo u humanom organizmu, oblaže površinu krune, građena je od caklinskih prizama, ameloblasti; dentin – najdeblji sloj zuba, prekriva caklinu, građena od dentinskih tubulusa, visok postotak anorganskog sadržaja; cement – prekriva korijen zuba, spojište cakline i dentina, spojište cakline i cementa 

-Zubna caklina – kemijski sastav zubne cakline; histološka građa cakline; Retziusove linije, inkrementne linije; aprizmatska caklina; caklinske prizme – izgled, oblik, veličina; nemineralizirani dijelovi cakline – lamele, grmići, vretena, Hunter-Schregerove linije; debljina cakline na kvržicama, uz zubni vrat; kristalići Ca-hidroksid apatita, dimenzije 
-Dentin – kemijski sastav; histološka građa dentina; dentinski tubulusi; kristali hidroksiapatita; Tomesovi nastavci; primarni dentin; mantel-dentin; sekundarni dentin; sekundarni reparatorni dentin; “mrtvi hodnici”, sklerozirani dentin; tubularni; intertubularni, peritubularni, atubularni; predentin; Tomesov zrnati sloj; permeabilitet; CDS 
-  Zubna pulpa – anatomija pulpe, koronarna pulpa; radikularna pulpa; apikalni foramen; akcesorni kanali; histološka građa pulpe; odontoblasti; fibroblasti; ostale stanice u pulpi; osnovna supstanca pulpe; vaskularizacija i inervacija pulpe; opskrba pulpno-dentinskog kompleksa; funkcija pulpe; regresivne promjene; fibrozne promjene; pulpoliti; difuzne kalcifikacije 
-  Zubni cement – uloga cementa na površini korijena; dio pričvrsnog aparata zuba; fizikalna i kemijska svojstva; celularni i acelularni cement; razlike u životnoj dobi; cementikli; reparacija cementa; stanice cementa; vlakna; resorpcija cementa 
-  Anatomija parodonta – periodontni ligament, kolagena vlakna periodontnog ligamenta – Sharpey-eva vlakna, stanice periodontnog ligamenta 
-  Fiziologija parodonta – stanice periodontnog ligamenta, fibroblasti, cementoblasti, osteoblasti, osteoklasti i cementoklasti, epitelne stanice,krvne žile i živci, limfni sustav. 
-  Alveolna kost – klasifikacija, kompakta i spongioza; morfologija; kemijska svojstva alveolne kosti; organski matrix; nekolageni proteini; histologija kosti – osteoid; strukturne osobitosti kosti; Haversovi kanalići; stanice u kosti; (resorpcija kosti); Sharpeyeva vlakna; strukturne promjene kosti 
- Sluznica usne šupljine – uloga sluznice usne šupljine; slojevi epitela – bazalni sloj, stratum spinosum, granulosum, corneum; citokeratini; nekeratinociti; melanociti; Langerhansove stanice; Merkelove stanice; lamina propria usnice; vermilion; labijalna sluznica; alveolna sluznica; slobodna i pričvrsna gingiva; dentogingivna vlakna 
-  Fiziologija usne šupljine 
-  Zubalo kralješnjaka – zubalo riba, vodozemaca i gmazova Karakteristike zuba tijekom filogenetskog razvoja vrsta - promjene u broju zuba, specijalizaciji te broju izmjena zuba tijekom života; Rožnati zubi, Načini učvršćenje zuba u položaju – akrodontni, tekodontni i pleurodontni tip; Aprizmatska i prizmatska caklina, razlike u građi dentina, primjeri polifiodontnih denticija, primjer kameleona - monofiodontna denticija; zubalo neotrovnih zmija, zubi za ubrizgavanje otrova u guja – kanal u dentinu ili utor sa stražnje strane zuba; kornjače. 
- Zubalo sisavaca – razlike zubala mesojeda i biljojeda - Sisavci bez zuba – primjer kitova usana i mravojeda; Kitovi zubani – broj zuba, homodontno i polifiodontno zubalo; Karakteristike zuba sisavaca – heterodoncija, redukcija broja zuba, visoka specijalizacija, dijastema; Karakteristike kutnjaka – sekodontni tip, selenodontni tip, lofodontni tip; Karakteristike zubala tobolčara – mesojedi i biljojedi; Karakteristike zubala kukcoždera, kvržice za probijanje hitinskih oklopa kukaca 
-  Karakteristike trajnorastućih zuba - Definicija i svojstva trajnorastućih zuba, trajnorastući sjekutići, očnjaci i kutnjaci; Karakteristike histološke građe - caklina, dentin i predentin, odlaganje sekundarnog i tercijarnog dentina, zubna pulpa; Utjecaj trošenja na funkciju zuba; Osobine rasta zuba iz gornje i donjih čeljusti – posljedice prijeloma, karakteristike rasta u slučaju izostanka antagonista; Kongenitalni poremećaji vezani uz trajnorastuće zube. 
-  Evolucija i nastanak vrsta 
-  Zubalo majmuna; zubalo hominida 

Teme pretkliničkih vježbi: 


1. Uvodne napomene o gradivu, o terminologiji u morfologiji zubi i dentalnoj antropologiji,osnovni podatci o zubalu čovjeka, orijentacijske točke; topografsko-anatomski znakovi na zubima – znaci za raspoznavanje zubi; oralni nagib lateralnih zubi; načini obilježavanja zubi; prema sadrenom predlošku studenti iz plastelina modeliranju krunu u omjeru 1:3 – prvi gornji trajni sjekutić i gornji trajni očnjak 

2. Modeliranje prema sadrenom predlošku krune i korijena u plastelinu prvog gornjeg pretkutnjaka i rezbarenje drugog gornjeg pretkutnjaka u sadri; uvodne napomene o zubima; vježbanje obilježavanja zubi raznim načinima 
3. Opće značajke kutnjaka (trigonum, talon); bočni zubi smješteni su najdistalnije u zubnim nizovima; velika okluzalna površina; zubi s više kvržica i grebena koji su razdijeljeni brazdama i udubljenjima; obavljaju važnu ulogu u drobljenju krutih čestica hrane; ukupno 12 kutnjaka; donji kutnjaci – dva korijena; gornji kutnjaci – tri korijena; modeliranje u plastelinu prvog gornjeg trajnog kutnjaka; česte varijacije gornjih pretkutnjaka; rezbarenje u sadri bočnog gornjeg sjekutića 
4. Rezbarenje u sadri drugog gornjeg kutnjaka prema sadrenom predlošku u omjeru 1:2 – krune i korijenova; česte varijacije gornjih trajnih kutnjaka; Tuberculum Carabelli – klasifikacija 0 do 7 stupnjeva, dodatne kvržice; smanjen broj kvržica; povećan broje korijena i korijenskih kanala; modeliranje u plastelinu prema sadrenom predlošku u omjeru 1:3 donjeg trajnog središnjeg sjekutića 
5. Modeliranje prema sadrenom predlošku u omjeru 1:3 donjeg drugog kutnjaka; varijabilnost donjih trajnih kutnjaka; caklinski biseri; dodatne kvržice; srašteni korijeni i rezbarenje u sadri donjeg trajnog očnjaka; varijabilnosti donjih prednjih trajnih zubi 
6. Modeliranje prema sadrenom predlošku u omjeru 1:3 prvog donjeg pretkutnjaka i rezbarenje u sadri drugog donjeg pretkutnjaka; oralni nagib donjih bočnih zubi; varijabilnost donjih pretkutnjaka 
7. Modeliranje prema sadrenom predlošku u omjeru 1:3 donjeg trajnog bočnog sjekutića i rezbarenje prvog donjeg trajnog kutnjaka; osnovni oblici crteža grizne plohe donjih kutnjaka (Y i X) 
8. Uvodne napomene o zubima mliječne denticije u odnosu na zube trajne denticije – razlike u boji, dimenzijama, fiziološke diasteme; termini nicanja; morfološke razlike; rezbarenje u sadri gornjeg mliječnog središnjeg sjekutića i modeliranje u plastelinu gornjeg prvog mliječnog kutnjaka prema sadrenom predlošku u omjeru 1:2 
9. Modeliranje u plastelinu prema sadrenom predlošku u omjeru 1:2 gornjeg bočnog mliječnog sjekutića i rezbarenje u sadri drugog gornjeg mliječnog kutnjaka 
10. Modeliranje u plastelinu prema sadrenom predlošku u omjeru 1:2 gornjeg mliječnog očnjaka i rezbarenje u sadri donjeg mliječnog očnjaka 
11. Modeliranje u plastelinu prema sadrenom predlošku u omjeru 1:2 donjeg mliječnog središnjeg sjekutića i rezbarenje u sadri prvog donjeg mliječnog kutnjaka 
12. Modeliranje u plastelinu prema sadrenom predlošku u omjeru 1:2 donjeg mliječnog bočnog sjekutića i rezbarenje u sadri drugog donjeg mliječnog kutnjaka 
13. Crtanje postojećem crtežu na milimetarskom papiru u omjeru 1:2 morfoloških pojedinosti krunskih i korijenskih dijelova trajnih donjih zubi u različitim presjecima; labijalna ploha; palatinalna ploha; crtanje histoloških pojedinosti krunskih i korijenskih dijelova trajnih donjih zubi – cakline, dentina, pulpne komorice, cementa 
15. Kontrolno modeliranje/ rezbarenje dva trajna zuba bez predloška 

Obavezna literatura:

  1. Vodanović M., Brkić H., Dumančić J. Pavić Savičin I. Biologija i morfologija ljudskih zuba. Jastrebarsko: Naklada Slap. 2016.
  2. BerkovitzB. K.B., Holland G. R., Moxham B.J., Oral Anatomy, Histology and Embriology,3 Ed., Mosby, Edinburgh,2oo2. 
  3. Web stranica Zavoda za dentalnu antropologiju Stomatološkog fakulteta u Zagrebu (osiguran         pristup stranici Dental School of Leeds University-File Oral Biology,slobodan pristup anatomiji zubi i histologiji usne šupljine,genetika i zubi Gene expression in Teeth http:/bite-it.helsinki.fi, Sveučilište u Helsinkiju) u sastavu web stranice Fakulteta www.sfzg.hr. 

Student će nakon završenog kolegija moći:

  1. Imati znanja o mliječnoj i trajnoj denticiji humanog zubala;
  2. Spoznati osnovna načela komparativne odontologije;
  3. Imati osnovna znanja o histološkoj građi zuba (cakline, dentina i parodontalnog ligamenta);
  4. Kritički prosuditi anomalije zuba (klase, anomalije broja, veličine, položaja i morfologije);
  5. Analizirati embrionalni razvoj, anatomiju i fiziologiju stomatognatog sustava;
  6. Utvrditi stomatološku nomenklaturu.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal