• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Zdravstveni odgoj

Cilj ovog kolegija  je promicanje općeg i oralnog zdravlja, zdravih stilova života i usvajanje zdravih životnih navika kroz interdisciplinarni rad i provedbu odgojno-obrazovnih sadržaja.

Uvod u zdravstveni odgoj, osnovni pojmovi; povijest i razvoj zdravstvenog odgoja u svijetu i kod nas; zdravlje i bolest, javno zdravlje; javno zdravstvo, zdravstveni odgoj u stomatologiji 
Prirodna povijest bolesti, smrtonosna sredstva, infektivne  i neinfektivne  bolesti , čimbenici rizika za nastanak bolesti, ekološki čimbenici rizika, socijalnoekonomski čimbenici  rizika, čimbenici radne sredine; putevi širenja infektivnih bolesti 
Kvaliteta zraka kao čimbenik rizika za nastanak infektivnih  i neinfektivnih  bolesti i javnozdravstvene mjere prevencije; klima, mikroklima, radijacije i utjecaj  na zdravlje
Higijensko-epidemiološke osobine i kvaliteta voda i tla kao čimbenika rizika za nastanak infektivnih  i neinfektivnih  bolesti i javnozdravstvene mjere prevencije
Zdravstvena ispravnost i kvaliteta namirnica kao čimbenici rizika za nastanak infektivnih  i neinfektivnih  bolesti i javnozdravstvene mjere prevencije; lanac prehrane; politika hrane i prehrane
Nutritivni javno zdravstveni aspekti unapređenja oralnog zdravlja; hranjive tvari, minerali, vitamini; vrste namirnica i njihova obrada i sistemski i lokalni utjecaj na stanje oralnog zdravlja
Utjecaj čimbenika komunalne sredine (čvrsti i tekući otpad, stanovanje, buka, vibracije, osvijetljenost, promet, školska sredina i dr.) na zdravlje stanovništva i javnozdravstvene mjere prevencije obolijevanja i ozljeđivanja
Karijes, parodontopatija, kardiovaskularna oboljenja, maligna oboljenja, HIV / AIDS kao socijalnomedicinske oboljenja i javnozdravstvene mjere prevencije
Socijalno - ekonomski čimbenici (zaposlenost, razina obrazovanja, uvjeti života i rada, prostitucija, ratovi, migracije, izvanredna stanja i dr.) kao čimbenik rizika za stanovništva i javnozdravstvene mjere prevencije
Ponašanje kao čimbenik rizika za nastanak socijalno medicinskih oboljenja (pušenje, narkomanija, alkoholizam, nepravilna prehrana, nedovoljna tjelesnaaktivnost i dr.) i javnozdravstvene mjere prevencije
Uloga zdravstvenog odgoja u prevenciji socijalno - medicinskih oboljenja i unapređenju javnog zdravlja; zdravstvene odgojne metode, zdravstveno odgojna sredstva, sudionici u zdravstvenom odgoju

Obavezna literatura:

 1. Sindik J, Rončević, T. Metode zdravstvenog odgoja i promocije zdravlja, Dubrovnik: Sveučilište u Dubrovniku; 2014. Dostupno na: (http://web.unidu.hr/datoteke/172izb/Knjiga-gotova-metode.pdf )
 2. Ilić V, Ilić  R. Metodika zdravstvenog odgoja: priručnik za učenike medicinskih škola. 3. izd. Zagreb: Školska knjiga; 2009.
   

Dopunska literatura:

 1. Jakšić Ž, Kovačić L. i sur. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000.

Nakon odslušane nastave i položenog ispita student će moći:

 1. Kritički procijeniti rane i kasne komplikacije vađenja zuba te primjene lokalnih anestetika;
 2. Usporediti različite tehnike u radiološkoj dijagnostici orofacijalnog područja;
 3. Predvidjeti farmakološke učinke, nuspojave, indikacije i kontraindikacije, toksičnost pojedinih skupina lijekova koji se koriste u oralnoj kirurgiji;
 4. Utvrditi osnovne protokole rada u kontroli infekcija u oralnokirurškoj ambulanti;
 5. Prezentirati oralnokirurški instrumentarij i različite tehnike vađenja zuba;
 6. Uvtrditi diferencijalnu dijagnostiku benignih i malignih promjena te pravovremeno otkriti premaligne i maligne lezije.

Nositelj: doc. dr. sc. Stjepan Rudan

Suradnici:

 • dr. sc. Tamara Alebić, predavač

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal