• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Oralna histologija i embriologija

Steći znanja o normalnoj strukturi tijela i njegovoj funkciji na staničnoj razini. Zbog sitnoće stanica i sastojaka matriksa histologija je vezana na uporabu mikroskopa. Cilj je predmeta da studenta nauči cito i histomorfološku građu ljudskog tijela na razini svjetlosne i elektronske mikroskopskopije. Usvojena znanja iz mikroskopske građe ljudskog tijela osnova su za razumijevanje patomorfoloških promjena u etiopatogenezi bolesti. Za bolje poznavanje biologije tkiva bitne su i nove spoznaje u kemiji, fiziologiji, imunologiji i patologiji na disciplinarnoj i interdisciplinarnoj razini. Student treba znati definirati histologiju i njezino mjesto među srodnim strukama te važnost njezina poznavanja za ostale medicinske struke.
Embriologija proučava razvoj zametka te omogućuje razumijevanje složenih odnosa u građi čovječjeg tijela. Ima i praktično medicinsko značenje jer tumači na koji način nastaju anomalije razvitka pojedinih organa i olakšava razumjevanje kliničkih medicinskih disciplina kao što su ginekologija, porodništvo, pedijatrija i korektivna kirurgija. 

UVOD. Detaljna građa usne šupljine što uključuje zube, mišiće, živce, krvne žile, krv, limfno tkivo i organe, epitelno tkivo, vezivno tkivo (s naglaskom na vezivno tkivo u užem smislu; hrskavicu i kost), žlijezde slinovnice, jezik. Opća embriologija. Specijalna embriologija: razvoj lica, čeljusti i zuba.
CITOLOGIJA. Oblik i građa stanice. Stanična membrana, receptori. Međustanični spojevi (pričvrsni, nepropusni i komunikacijski). Citoplazma. Stanične organele (jezgra, mitohondriji, ribosomi, hrapava i glatka endoplazmatska mrežica Golgijev kompleks, lizosomi, sekretni mjehurići. Citoskelet (mikrotubuli, mikrofilamenti i intermedijarni filamenti). Osnovne vrste tkiva.
EPITELNO TKIVO. Definicija, funkcija, podjela epitela.
VEZIVNA TKIVA. Definicija, funkcija, podjela vezivnih tkiva. Sastojci vezivnog tkiva (stanice, vlakna, osnovna tvar).  HRSKAVICA. Hijalina, elasična, vezivna hrskavica (građa, smještaj u tijelu, razvoj). KOST. Građa koštanog tkiva (stanice, međustanična tvar, vrste koštanih lamela). Vrste koštanog tkiva. Razvoj kosti (intramembransko i enhondralno okoštavanje). Razvoj i rast čeljusti (maksila, mandibula, alveolarna kost).
MIŠIĆNO TKIVO. Glatko, skeletno i srčano mišićno tkivo. Građa, funkcija, inervacija. ŽIVČANO TKIVO. Građa živčanih stanica. Glija-stanice. Živčana vlakna, živčani završeci. Građa živca.
KRV. Krvne stanice (eritrociti, leukociti, trombociti). Krvna plazma. 
ŽILNI SUSTAV. Krvne žile: arterije, kapilare, vene (građa i funkcija). Limfne žile.
IMUNOSNI SUSTAV. Građa i funkcija limfnih organa (limfni čvor, tonzile, timus). 
KOŽA. Epidermis, dermis, hipodermis.
USNA ŠUPLJINA. Građa usne, oralne sluznice, zuba i jezika. 
ORALNA SLUZNICA. Oblažuća, mastikatorna, specijalizirana.
OPĆA EMBRIOLOGIJA: spolne stanice, oplodnja, implantacija, zametni štit, gastrulacija, neurulacija, ždrijelni lukovi, vreće i brazde. 
RAZVOJ LICA. Tvorbe koje sudjeluju u razvoju lica. RAZVOJ ZUBA. Zubni greben. Razvoj krune zuba (stadij kape, stadij zvona, caklinski organ). Odontoblasti i
ameloblasti. Razvoj korijena zuba (Hertwigova ovojnica korijena). Cementoblasti.
Razvoj zubne pulpe, periodoncija i alveolarne kosti. Nicanje zuba i zamjena mliječnih zuba trajnima.
ZUBNA PULPA. Porijeklo, krvne i limfne žile, živci pulpe. Histološka građa (stanice, vlakna, osnovna tvar). Funkcija. Regresijske promjene.
DENTIN. Dentinogeneza. Fizikalna i kemijska svojstva. Morfološke karakteristike. Dentin i dentinski kanalići. Regionalne razlike. Promjene u dentinu tijekom starenja. Regeneracija.
CAKLINA. Amelogeneza. Fizikalna i kemijska svojstva. Morfološke karakteristike. Caklinske prizme. Regionalne razlike u caklini. Životni ciklus ameloblasta.
CEMENT. Cementogeneza. Fizikalna i kemijska svojstva. Morfološke
karakteristike. Parodontalna površina cementa. Cemento – caklinska i cemento
– dentinska granica. Funkcije cementa. Hipercementoza. Resorpcija. Regeneracija.
PERIODINCIJ. Definicija. Morfologija (stanice, vlakna, osnovna tvar).
Vaskularizacija i inervacija. Limfne žile, optok limfe. Funkcije.
DENTOGINGIVALNI SPOJ. Lokacija. Spojni epitel. Epitelni spoj.
TEMPOROMANDIBULARNI ZGLOB. Definicija. Građa. Funkcija.
ŽLIJEZDE. EGZOKRINE ŽLIJEZDE USNE ŠUPLJINE. Razvoj. Histološka građa i
Podjela žlijezda slinovnica. Serozna stanica. Mukozna stanica. Mioepitelne stanice. Sustav
odvodnih kanala. Sastav i uloga sline. ENDOKRINE ŽLIJEZDE (hipofiza, štitna žlijezda, paratiroidna žlijezda, gušterača).

VJEŽBE
Priprema materijala za svjetlosni i elektronski mikroskop. Tehnike mikroskopiranja. Analiza histološkog preparata.
CITOLOGIJA. Oblik stanice (pločast, okrugao, ovalan, cilindričan, piramidalan).
Oblik jezgre (segmentirana, bubrežasta, okrugla). Broj jezgara (bez jezgre; s jednom, dvije i više jezgara)
EPITELI. Jednoslojni epiteli (pločasti, kubični, cilindrični), mnogoslojni (oroženi i neoroženi mnogoslojni pločasti, prijelazni), višeredni (višeredni cilindrični). Žljezdani epiteli.
VEZIVNA TKIVA. Rahlo i gusto vezivno tkivo. Tetiva. Masno tkivo. HRSKAVICA I KOST. Hijalina, elastična, vezivna hrskavica. Intramembransko i enhondralno okoštavanje. Dekalcinirana kost i izbrusak kosti.
MIŠIĆNO I ŽIVČANO TKIVO. Skeletni, glatki i srčani mišić. Vrste živčanih stanica i živčanih vlakana. Periferni živac.
KRV. Razmaz krvi. KRVNE ŽILE. Arterija elastičnog i mišićnog tipa i vena. Limfne žile. Limfni čvor, tonzile, timus.
KOŽA.
VRSTE ORALNE SLUZNICE. Oblažuća, mastikatorna, specijalizirana.
RAZVOJ LICA I ZUBA. Stadiji razvoja zuba: stadij kape i zvona. Caklinski organ. Amelogeneza. Ameloblasti. Dentinodeneza. Cementogeneza.
GRAĐA ZUBA. Kruna, vrat i  korijen zuba. Caklina. Dentin, predentin, odontoblasti, dentinski kanalići. Globularni dentin. Tomasov granulirani sloj. Pulpa zuba  (histološka organizacija zona pulpe, krvne žile i živci pulpe).  Cement, cementoblasti, celularni i acelularni cement.
PERIODONCIJ. Stanice, vlakna, krvne žile, inervacija.
DENTOGINGIVALNI SPOJ. Gingiva. Spojni epitel. Epitelni spoj. Džep desni.
ŽLIJEZDE. EGZOKRINE žlijezde slinovnice: gl. parotis, gl. submandibularis, gl.sublingualis. ENDOKRINE žlijezde: hipofiza, štitna žlijezda, paratiroidna žlijezda, endokrini dio gušterače.
 

Obavezna literatura:

 1. Junqueira LC, Carneiro J: Osnove histologije, udžbenik i atlas prema 10. američkom izdanju. Školska knjiga, Zagreb, 2006. – Odabrana poglavlja
 2. Sadler TW: Langmanova medicinska embriologija, 10. izdanje. Školska knjiga, Zagreb, 2009. – Odabrana poglavlja
   

 

Dopunska literatura:

 1. Wheater's functional histology. Young Barbara, O'Dowd Geraldine, Woodford Phillip. 6. izdanje. Elsevier, 2014. 
 2. Moore Keith L.,Persaud T.V.N., Torchia Mark G. The developing human. Clinically oriented embryology.    10. izdanje. Elsevier, 2016.
 3. Larsen's human embryology. Schoenwolf, Bleyl, Brauer, Francis West. 5. izdanje. Elsevier, 2015

Nakon odslušane nastave student stječe osnovna znanja o strukturnoj organizaciji i porijeklu stanica i tkiva.

 1. Student se detaljno upoznaje sa pojmovima iz područja oralne histologije i embriologije, što mu omogućuje razumijevanje poremećaja i promjena u strukturi i funkciji oralnih tkiva i organa, te mehanizma nastanka razvojnih anomalija, kao i bioloških osnova različitih terapijskih postupaka.
 2. Integrirati biološke mehanizme funkcioniranja organizma.
 3. Analizirati rast i razvoj, anatomiju i fiziologiju stomatognatog sustava.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal