• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Komunikacijske vještine

Cilj predmeta je predočiti studentima osnovna načela, vrste i oblike ljudske komunikacije te specifičnosti komunikacije u zdravstvu i osposobiti ih za učinkovitu komunikaciju s pacijentima i članovima njihovih obitelji.

Uvod u komunikaciju: definicija komunikacije, pojam, vrste, ciljevi i načela komunikacije; verbalna komunikacija; neverbalna komunikacija; prepreke u komunikaciji; slušanje, značaj slušanja, tehnike aktivnog slušanja; prigovori i tehnike rješavanja prigovora; povratna informacija: struktura i priopćavanje; asertivna komunikacija; empatija i značaj empatije u komunikaciji s pacijentom i njegovom obitelji; komunikacija s osobama ograničenih komunikacijskih sposobnosti; komunikacija s djecom i adolescentima; komunikacija sa starijim osobama; prezentacijske vještine; komunikacija u timu; stilovi vođenja.

Obavezna literatura:

 1. Kathleen K. Reardon: Interpersonalna komunikacija – Gdje se misli susreću, „Alineja”, Zagreb 1998.

Dopunska literatura:

 1. Donald C. Pennington: Osnove socijalne psihologije, Naklada Slap, Jastrebarsko 1996.

Nakon odslušanog predmeta i izvršenih svih obveza student će:

 1. izreći definiciju komunikacije te objasniti pojam, vrste, ciljeve i načela komunikacije;
 2. nabrojiti obilježja informacijske i terapijske komunikacije;
 3. prepoznati osnovne neverbalne i paraverbalne poruke;
 4. objasniti i usporediti osnovne komunikacijske stilove;
 5. predvidjeti osnovne prepreke u komunikaciji s pacijentom i članom obitelji;
 6. razriješiti jednostavne prigovore u odnosu s pacijentom i članovima obitelji;
 7. usporediti i protumačiti specifičnosti komunikacije s osobama ograničenih komunikacijskih
 8. sposobnosti, djecom, adolescentima i starijim osobama;
 9. pripremiti i izvesti prezentaciju na zadanu temu iz područja dentalne higijene;
 10. identificirati i odabrati primjeren stil vođenja u timu.sastaviti riješenja za provedbu primarne, sekundarne i tercijarne zaštite oralnog zdravlja
 11. prezentirati metode oralne profilakse;
 12. utvrditi način i kvalitetu prehrane i prepoznati potrebe za promjenom prehrane u vezi s općim i oralnim zdravljem;
 13. osmisliti promociju oralnog zdravlja kroz zdravstveno nastavne radionice;
 14. voditi komunikaciju s članovima različitih zdravstvenih, terapijskih, rehabilitacijskih, socijalnih i odgojnih timova;
 15. razviti komunikacijske vještine i etička načela potrebna za rad u dentalnom timu te pacijentom i njegovom obitelji.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal