• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Preventivna dentalna medicina i pedodoncija

Cilj predmeta je da student upozna s nužnim sadržajima iz područja promocije zdravlja, etiopatogeneze, prevencije i profilakse oralnih bolesti i uloge i odgovornosti dentalnog higijeničara u osiguravanju oralnog zdravlja pojedinca i zajednice.
Studenti trebaju savladati  temeljna znanja o skrbi za oralno zdravlje djece sa smetnjama u razvoju, protetskoj rehabilitaciji djece u razdobljima mliječne, mješovite i trajne denticije. Tu spadaju i znanja za provedbu najraširenijih oblika prevencije karijesa, praćenja i usmjeravanja dentofacijalnog rasta interceptivnim ortodontskim napravama i postupcima.

Uvod, javno zdravstveni aspekti oralnih bolesti, definicija, predmet i cilj preventivne stomatologije
Strategije za prevenciju oralnih bolesti
Biološki mehanizmi zaštite u usnoj šupljini
Etiologija karijesa
Etiologija parodontopatije
Uloga plaka-biofilm (oralnih mikroorganizama) i pljuvačke u etiologiji oralnih bolesti
Prehrana i oralno zdravlje. Analiza prehrane, vitamini, vrste prehrane (vegetarijanska, organska, vitaminska i sl.), bjelančevine, masti, ugljikohidrati
Specifičnosti prehrane, grupe sa visokim rizikom za oralne bolesti - karijes ranog
djetinjstva -poremećaji ishrane, hipertenzija
Dijagnosticiranje rizika oralnih bolesti
Programska stomatološka zaštita. Vrste programa, planiranje, implementacija,
Evaluacija, školska stomatološka njega. Sadržaj, organizacija, implementacija,
evaluacija
Stomatološko zdrastvena nastava (učenje). Program stomatološkog učenja
(državni, regionalni, lokalni) - osnovna načela - javne potrebe i prihvaćanje
- priprema audiovizuelnih materijala, upotreba pisanih materijala
Stomatološko zdravstvena nastava (učenje) - metodologija podučavanja (prenošenja
znanja) (predmet i ciljevi) - izrada testova za ocjenu znanja prije i poslije
zdrastveno nastavne  intervencije - komunikacija (izrada dopisa, kontakti
usmeni, pisani i si.) - motivacija
Fluoridi i oralno zdravlje - osnovna znanja o fluoru- toksikologija - upotreba
fluorida u prevenciji i terapiji karijesa
Profilaksa karijesa. Zalijevanje fisura. Interceptivna ortopedija
Epidemiologija oralnih bolesti Indeksi za praćenje oralnih bolesti

Pedodoncija:
Osnove, ciljevi i zadaci i specifičnosti dječje stomatologije. Dječja stomatologija
kao grana stomatologije. Osnovni ciljevi dječje stomatologije. Značaj očuvanja
zdravlja usne šupljine i zuba u djece. Nacionalna patologija oboljenja usne šupljine i zuba u
predškolske i školske djece i adolescenata.
Dijete u stomatološkoj ambulanti (uloga i zadaci  dentalnog higijeničara). Ponašanje djeteta
u stomatološkoj ordinaciji. Podjela djece prema uzrastu, ponašanju, psihološki
tipovi djece. Prva posjeta djeteta. Prijem djece, stav dentalnog higijeničara i
osoblja. Suradnja sa roditeljima, pratiocima, nastavnicima i dr.
Stomatološka dokumentacija, evidencija, stomatološki pregled Stomatološki
pregledi (sistematski, prvi, kontrolni, ciljani). Opća procjena pacijenta (stas,
godine, govor). Anamneza (terapija, tegobe, sadašnja bolest,  anamneza,
porodična anamneza). Pregled usne šupljine, zadah, usne, bukalna sluznica,
gingiva, jezik i podjezični prostor, nepca, pljuvačka, zubi). Stomatološka
dokumentacija.    
Rast i razvitak orofacijalnog sistema. Prenatalni razvitak. Postnatalni razvitak.
Razvitak zuba (odontogeneza) faza inicijacije, proliferacije, histološke i
morfološke diferencijacije, apozicije, nicanja, resorpcije korjenova. Razvitak
cakline (amelogeneza), dentina (dentinogeneza), korena zuba, pulpe i
alveolarnog grebena. Razvitak stalnih zuba i zubne gredice.
Nicanje zuba.Faze nicanja zuba (preeruptivna, eruptivna, posteruptivna). Mehanizam
nicanja. Resorpcija korjenova mliječnih zuba. Kronologija razvitka i nicanja
mliječnih i stalnih zuba.    
Nepravilnosti razvitka zuba Nepravilnosti nicanja zuba. Opći poremećaji pri
nicanju zuba. Lokalni poremećaji pri nicanju zuba. Kasno nicanje zuba.
Poremećaji u toku resorpcije korjenova mliječnih zuba. Nepravilnosti broja zuba.
Nepravilnosti veličine, oblika, položaja i boje. Nepravilnosti strukture zuba
(opći i lokalni čimbenici, intoksikacije). Nepravilnosti strukture zuba
prouzrokovane nasljednim faktorima (amelogenesis imperfecta,
dentinogenesis imperfecta, dentinska displazija). Idiopatske nepravilnosti
strukture zuba.    
Karijes zuba u djece i adolescenata (cirkularni karijes) Karijes mliječnih zuba.
Terapija. Specifičnosti karijesa mliječnih i stalnih zuba u djece (građa, debljina
tkiva, histološke karakteristike). Karijes cakline, dentina, cementa.
Oboljenja pulpe mliječnih i stalnih zuba u djece Etiologija: Uzročnici,
mikrobiološki, kemijski, fizički, patogeni. Indikacije za liječenje oboljele
pulpe:Opće zdravstveno stanje, motiviranost, oralni status, vrsta zuba, vrsta
oboljenja.    
Materijali za ispune u dječjoj stomatologiji. Osobine stomatoloških materijala za
ispune. Karakteristike stomatoloških materijala za ispune u djece. Sredstva za
toaletu kaviteta. Materijali za privremeno zatvaranje kaviteta, podloge.
Bolesti parodontnih i mekih tkiva u djece Karakteristike i specifičnost mekih
tkiva usta i zuba u djece različitih uzrasta. Povrede sluznice usta: mehaničke,
termičke, kemijske. Morfološke promjene na usnama: promjena boje,
površinske strukture, veličine. Pigmentacije oralne sluznice. Oboljenja
jezika. Samostalna oboljenja, razvojne anomalije jezika. 
Virusne i gljivične infekcije Virusne infekcije (stomatitis herpetica, h.s.
rcidivans, herpes zoster, varicella, parotitis epidemica, herpangina, rubeola,
morbilli, recurentni aftozni stomatit, aids). 
Gljivične infekcije: monilijaza i aktinomikoza.        
Rad sa djecom sa posebnim potrebama Specifičnosti hendikepirane djece,
etiologija, mentalni hendikep, medicinski hendikep. Stanje oralnog zdravlja
kod hendikepirane djece. Stomatološka zdravstvena zaštita hendikepirane
djece: sa fizičkim hendikepom, sa hendikepom u komunikaciji (govorne mane,
gluhi, slijepi, cerebralnom paralizom, autistična djeca). Sedacija i rad u općoj
anesteziji kod djece sa posebnim potrebama.
Trauma zuba u djece Etiologija trauma zuba u djece: uzrok, način i sredstva
kojima je trauma  nastala, psihološki tip osobe sa traumom, predisponirajući
čimbenici, ekološki čimbenici, mjesto nastanka traume. Epidemiologija traume
zuba u djece, učestalost trauma  u odnosu na spol, denticiju. Klasifikacija
trauma.        
Oralno kirurške intervencije. Specifičnosti oralno kirurških intervencija u djece.
Priprema djeteta za oralno kiruršku intervenciju. Suglasnost roditelja, liječnika,
odgovarajućih specijalnosti.    
Hitna stanja.  Dentogene infekcije u djece, anafilaktični šok, lokalne
alergijske reakcije, akutni astmatični napad, sinkopa, kolaps, histerični napad,
epileptični napad, opstrukcija dišnih putova, hipoglikemija, hipo i hiper ventilacijski sindrom.        
PRAKTIČNA NASTAVA    
    
Uvodna vježba (priprema radnog mjesta)
Prijem djece, priprema, odnos prema djetetu i roditeljima, zakazivanje
Timski rad. Učešće higijeničara u stomatološkom pregledu, vođenje
stomatološke dokumentacije    
    
Karakteristike mliječne denticije (prepoznavanje mliječnih i stalnih zuba).
Nepravilnosti razvitka zuba    
Oboljenja tvrdih zubnih tkiva kod djece i adolescenata
Komplikacije karijesa, oboljenja pulpe u djece i omladine
Oboljenja periodoncijuma u djece
Oboljenja mekih tkiva dječjeg uzrasta
Virusna i gljivična oboljenja u dječjem uzrastu
Akutne dentogene infekcje kod djece i adolescenata
Vađenje zuba i oralno kirurške intervencije u dječjem uzrastu
Povrede mekih i tvrdih tkiva usne šupljine u djece
Hitna stanja u dječjoj stomatologiji
Stomatološki materijali u dječjoj stomatologiji
 

Obavezna literatura:

 1. Keros J. i suradnici. Uvod u stomatologiju.Stomatološki fakultet u Zagrebu, 2008
 2. Topić B., Tahmišćija H. Stomatološka propedeutika, Stomatološki fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo - Zagreb, 2002.
 3. Olga Lulić Dukić, Pedodoncija- Klinički pristup, Naklada Slap, 2005
 4. Jurić H. (ur.). Dječja dentalna medicina. Jastrebarsko: Naklada Slap. 2016.

 

Izborna literatura:

 1. Zarevski P, Škrinjarić I, Vranić A: Psihologija za stomatologe. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2005.
 2. Hraste – Gržić, Uvod u stomatologiju, Opća i socijalna stomatologija, Medicinski fakultet Rijeka, 2006.
   

Nakon položenog ispita student će:

 1. Uvtrditi psihološke tipove djece;
 2. Odabrati odgovarajuće preventivne mjere sukladno dobi i stupnju oralne higijene djeteta;
 3. Imati osnovna znanja o morfologiji mliječnih zuba;
 4. Savladati tehniku pečaćenja fisura na modelu i na pacijentu;
 5. Osmisliti promociju oralnog zdravlja za djecu vrtićke, osnovnoškolske i adolescentne dobi;
 6. Naučiti o dentalnim materijalima koji se koriste u dječjoj i preventivnoj dentalnoj medicini.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal