• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Stomatološka skrb bolesnika sa posebnim potrebama

Cilj kolegija je da dentalni higijeničar upozna epidemiološke i društveno-ekonomske karakteristike ove kategorije bolesnika u našoj populaciji te da poznaje medicinske aspekte stomatološke zaštite osoba s posebnim potrebama.

TEMA PREDAVANJA
Cilj i značaj predmeta, karakteristike oralne patologije osoba s posebnim potrebama
Psihosocijalna  gledišta stomatološke zaštite osoba s posebnim potrebama
Prevencija oralnih bolesti osoba s posebnim potrebama-oralna higijena
Prevencija oralnih bolesti osoba s posebnim potrebama-profilaksa oralnih bolesti. Individualni program za prevenciju oralnih bolesti
Osobe s visokim medicinskim rizicima u stomatološkoj ambulanti, socijalno medicinski značaj.
Ortodontsko liječenje osoba s rascjepima čeljusti i nepca
Ortodontsko liječenje osoba s teškim kraniofacijalnim deformitetima
Premedikacija i sedacija osoba s posebnim potrebama.
Stomatološko zbrinjavanje bolesnika u općoj anesteziji

SADRŽAJ VJEŽBE
Upoznavanje sa specifičnostima stomatološkog zbrinjavanja pacijenata s posebnim potrebama, vrste invalidnosti, mogućnosti komunikacje i stomatološkog rada u ambulantnim ustanovama.
Prijem i pregled osoba s posebnim potrebama, planiranje skrbi, praktično izvođenje (ambulantni rad).
Oralna higijena- izbor sredstava i tehnika za održavanje oralne higijene u osoba s posebnim potrebama. Obuka pacijenata i roditelja za pravilno održavanje oralne higijene.
Primjena profllaktičkih mjera u ambulantnim uvjetima.
Ambulantno zbrinjavanje bolesnika s visokim medicinskim rizikom.
Stomatološko zbrinjavanje bolesnika u općoj anesteziji.
Mobilni ortodontski aparati kod pacijenata s rascjepima čeljusti i nepca
Fiksni aparati kod bolesnika s teškim deformitetima
Ambulantni rad na terenu (škole ili stacionarne ustanove za osobe s posebnim
potrebama).

Obavezna literatura:

  1. Autorizirana predavanja

 

Nakon položenog završnog ispita student će biti osposobljen:

  1. Identificirati specifičnosti oralne patologije najčešćih stanja i oboljenja osoba s posebnim potrebama
  2. Valorizirati profilaktičke mjere koje se mogu primjenjivati kod ovih bolesnika (prema skupinama)
  3. Identificirati specifičnosti rada u ordinaciji i mogućnostima rada u iv i inhalacionoj sedaciji
  4. Utvrditi specifičnosti rada u općoj anesteziji
  5. Rangirati najčešće vrste invaliditeta

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Marko Matijević

Suradnici:

  • Matej Tomas, dr. med. dent., asistent

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal