• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Psihologija u dentalnoj medicini

Cilj nastave ovog predmeta je upoznati studente s osnovama psihološkog razvoja čovjeka, povezanost i ponašanja čovjeka s pojedinim fazama psihološkog razvoja (traumatizacije, fiksacije) te s osnovama teorije stresa i utjecaja stresa na duševno i tjelesno zdravlje i ponašanje čovjeka. Studenti će se posebno detaljno upoznati s psihološkim problemima vulnerabilnih skupina bolesnika (djeca, stari, invalidneosobe) i njihovim specifičnim psihološkim potrebama te mogućnostima njihovog razrješavanja. Studente će se upoznati s utjecajem psihološkog stanja na doživljaj boli i s mogućnostima ublažavanja iste psihološkim tehnikama. Studentima će se predstaviti psihološke osnove ljudskog ponašanja te različiti čimbenici koji utječu na to ponašanje u okolnostima doživljaja boli i stresa pri liječenju oralnih poremećaja. Također će se prikazati estetsko značenje usta i zubi za psihički razvoj čovjeka. Studenti će steći teorijska znanja koja će im unaprijediti njihove postojeće vještine rada s pacijentima te im omogućiti unaprjeđenje istih kroz izravni i aktivni kontakt s drugim osobama. 

Biopsihosocijalne osnove pojedinca. Pojam "ljudske prirode" i definicije ličnosti. Ljudsko ponašanje (ponašanje pojedinca) i društveno ponašanje. Čovjek kao biološko, psihičko i društveno biće. Razdoblja u razvoju pojedinca. Životni ciklus: Prenatalno razdoblje, porođaji, razdoblje poslije porođaja. Djetinjstvo, adolescentno doba, doba zrelosti i doba starosti. Reakcije na staračko doba. Etički aspekti. Organska osnova ljudskog ponašanja. Biološka osnova (genetski utjecaj i utjecaj sredine). Neuroanatomska osnova (lokalizacija psihičkih procesa u mozgu i uloga njegovih pojedinih dijelova u ponašanju). Neurokemijske determinante ponašanja (neurotransmiteri i njihova uloga u reguliranju psihičkog stanja i ponašanja).
Psihološke teorije ljudskog ponašanja.
Socijalni čimbenici ljudskog ponašanja. Obitelj (pojam; funkcije; srodstvo; roditeljstvo; utjecaj na razvoj, zdravlje i ponašanje djeeteta). Kultura (kultura i razumijevanje zdravlja i bolesti). Društvena struktura (pojam i elementi; položaji, društvene uloge i ponašanje). 
Struktura i dinamika ličnosti: osnove ljudskog ponašanja.
Crte ličnosti. Temperament. Karakter. Inteligencija. Emocije. Motivacija.Stavovi, vrijednosti i interesi. Ponašanje i zdravlje. Pojam i vrste zdravstvenog ponašanja (pozitivno, preventivno, bolesničko i ponašanje u "ulozi bolesnika"). Teorije i modeli zdravstvenog ponašanja. Devijantno ponašanje. Kriteriji određivanja pojma devijantnost. Biološki pristup. Psihološka shvaćanja. Sociološke teorije. Socijalna kontrola I prevencija devijacija.
Mentalni poremećaji i ponašanje. Pojam mentalnog zdravlja i bolesti. Osnovni modeli objašnjenja. 
 Stres i socijalna podrška. Pojam, karakteristike i klasifikacija stresa.
Socijalna podrška: izvori i učinkovitost. Prevladavanje stresa i socijalna podrška.
Anksiozni poremećaji. Pojam anksioznosti i anksiozni poremećaji. Dentalna anksioznost.
Psihosocijalni čimbenici i oralno zdravlje. Psihosocijalni čimbenici u etiologiji oralnih zdravstvenih problema. Psihosocijalne reakcije i poremećaji oralnog zdravlja. Pretilost, debljina i poremećaji prehrane.
Budnost i spavanje. Pojam budnosti i faze spavanja. Postupci u sprječavanju i otklanjanju poremećaja spavanja.
Rod i seksualnost. Spol, rod i faze seksualnosti. Seksualna orijentacija. Poremećaji seksualnosti.
Agresija i nasilje. Pojam i karakteristike agresivnog ponašanja. Zapostavljanje, zlostavljanje i nasilje. Poremećaji kontrole impulsa.
Pojam i teorije boli. Psihička, tjelesna i psihogena bol. Teorije boli.
Komunikacija. Pojam, vrste i načini komunikacije. Neverbalna komunikacija. Verbalna komunikacija.
Odnos zdravstveni radnik - pacijent. Liječničko zanimanje - autonomija, monopol, autoritet i odgovornost. Ličnost bolesnika. Modeli interakcije zdravstveni radnik - pacijent.

Obavezna literatura:

 1. Havelka Mladen: Zdravstvena psihologija, Jastrebarsko, „Naklada slap“,1998
 2. Zarevski, P., Škrinjarić, I. I Vranić: Psihologija za stomaologe, Jastrebarsko, „Naklada slap“, 2012
   

Dopunska literatura:

 1. Lučanin, D. I Despot Lučanin, J: Komunikacije vještine u zdravstvu , Jastrebarsko, Naklada Slap,2010
 2. Arambašić, Lidija: Gubitak, tugovanje, podrška. Jastrebarsko, „Naklada slap“,2008
 3. Hudek-Knežević, Jasna i Kardum, Igor: Stres i tjelesno zdravlje. Jastrebarsko, „Naklada slap“,2006
   

Nakon odslušane nastave i položenog ispita iz ovog kolegija studenti će biti sposobni:

 1. Opisati faze psihosocijalnog razvoja čovjeka i utjecaj fiksacija i traumatizacija u pojedinim fazama na kasnije ponašanje čovjeka u različitim socijalnim situacijama. Opisati osnovne pojmove u vezi s psihologijom ponašanja čovjeka i njegovom komunikacijom s osobama različite dobi i spola te različitih zdravstvenih stanja u različitim socijalnim situacijama.
 2. Objasniti psihološku pozadinu ponašanja, postupaka i emocionalnih reakcija u socijalnim okolnostima i u stresnim situacijama. Objasniti ulogu motivacije u procesu liječenja (pridržavanje uputa liječnika, suradljivost).
 3. Definirati stres i utjecaj stresa na ponašanje čovjeka i na njegove tjelesne funkcije. Opisati utjecaj stresa na tjelesno zdravlje.
 4. Opisati utjecaj gubitka dijelova tijela i tjelesnih funkcija (tjelesni nedostaci) na psihičke funkcije čovjeka.
 5. Opisati psihosocijalne aspekte doživljaja boli i mogućnosti psihološkog ublažavanja iste.
 6. Objasniti psihološke osnove ljudskog ponašanja te različite čimbenike koji utječu na to ponašanje u okolnostima doživljaja boli i stresa pri liječenju oralnih poremećaja. Opisati estetsko značenje usta i zubi za pravilan duševni razvoj čovjeka.
 7. Identificirati razlike u normalnoj građi i fiziologiji u odnosu na patofiziološke i patološke promjene te kliničku sliku bolesne osobe
 8. Voditi komunikaciju s članovima različitih zdravstvenih, terapijskih, rehabilitacijskih, socijalnih i odgojnih timova
 9. Razviti komunikacijske vještine i etička načela potrebna za rad u dentalnom timu te pacijentom i njegovom obitelji

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal