• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Materijali u dentalnoj medicini

Cilj kolegija je edukacija dentalnih higijeničara o vrstama materijala u dentalnoj medicini, njihovom sastavu, strukturi, svojstvima i primjeni. 

Sadržajem predmeta okvirno je obuhvaćena sljedeća tematika: struktura, mehanička, fizikalna, kemijska i reološka svojstva materijala u stomatologiji, legure za krunice i mostove, bazu proteze i ortodontske žice, keramički materijali, polimeri i polimerizacija, umjetne smole u protetici, cementi, elastični materijali za otiske, sadra, voskovi, termoplastični kompozicijski materijali, paste za funkcijski otisak, materijali za ulaganje, materijali za nadogradnje, materijali za obradbu i poliranje, površinska obrada stomatoloških radova, materijali za prekrivanje dentinske rane i punjenje korijenskih kanala, klasični materijali za ispune zubnih kaviteta, adhezivna sredstva i kompozitni materijali za ispune, materijali u oralnoj i parodontnoj kirurgiji, pojam biokomparibilnosti, metode uzorkovanja, identifikacije nepoznatog sastava inkorporiranog gradivnog materijala, ispitivanje kemijske stabilnosti i alergenosti 

Obavezna literatura:

  1. Jerolimov V. i sur. Stomatološki materijali. Zagreb: Stomatološki fakultet, 2005. Dostupno na web adresi: http://www.sfzg.hr/_download/repository/Osnove_stomatoloskih_materijala.pdf  

Dopunska literatura:

  1. Bengel W. Mastering Digital Dental Photography. 1. izd. Quintessence Publishing (IL); 2006. 

Student/ica će nakon završenog kolegija biti osposobljeni:

  1. Valorizirati načine korištenja materijala koji se svakodnevno upotrebljavaju u dentalnoj praksi (otisni materijali, sredstva za vezivanje, restaurativni materijali i sl);
  2. Identificirati značaj biokompatibilnosti i certificiranja dentalnih materijala;
  3. Kritički prosuditi sastav, strukturu i svojstva dentalnih mateirjala; 
  4. Izabrati odgovarajuće fluoridne preparate sukladno pacijentovoj dobi i indickaciji u svhu oralne profilakse

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal