• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Oralna patologija

Opća patologija. U nastavi patologije student proučavaju etiologiju i patogenezu bolesti te funkcionalne i morfološke promjene stanica, tkiva i organa uzrokovane patološkim procesima. Studenti se upoznaju s osnovama rada i metodama istraživanja u patologiji i s ulogom patologije u dijagnostičkom postupku.

Specijalna patologija. Studenti se upoznaju sa specifičnostima patologije pojedinih organa i sustava: definicijom, etiologijom i patogenezom bolesti, epidemiologijom, patologijom, kliničkom slikom i kliničko-patološkim korelacijama.

Oralna patologija. Studenti se upoznaju s etiologijom, patogenezom, patologijom i kliničkom slikom u bolestima usne šupljine.
 

Opća patologija: stanična patologija, upala, poremećaji imunosnog sustava, poremećaji tjelesnih tekućina i hemodinamike, novotvorine, razvojne i genske bolesti i bolesti djetinjstva, tehnike u patologiji, patologija u personaliziranoj medicini.

Specijalna patologija: bolesti krvnih žila, bolesti srca, bolesti krvotvornih organa i limfnih čvorova, bolesti područja glave i vrata, bolesti dišnog sustava, bolesti probavnog sustava, bolesti jetre i bilijarnoga sustava, bolesti gušterače, bolesti bubrega i mokraćnoga sustava, bolesti muškoga spolnoga sustava, bolesti ženskoga spolnoga sustava, bolesti dojke, bolesti endokrinoga sustava, bolesti kože, bolesti kostiju, zglobova i mekih tkiva, bolesti perifernoga živca i skeletnoga mišića, bolesti živčanoga sustava.

Oralna patologija: bolesti zuba, usne šupljine i čeljusnih kostiju.
 

Obavezna literatura:

 1. Damjanov I, Seiwerth S, Jukić S, Nola M (ur): Patologija, 5. prerađeno i dopunjeno izdanje. Zagreb: Medicinska naklada, 2018.

 

Dopunska literatura:

 1. Kumar V, Abbas A, Aster J. Robbins Basic Pathology. 10th Edition. Philadelphia: Elsevier, 2017.

Nakon odslušanih predavanja, seminara, samostalnog učenja i položenog ispita studenti će moći:

 1. Usporediti uzroke oštećenja stanica, utvrditi mehanizme njihova djelovanja te odabrati tipove prilagodbe i oštećenja stanica.
 2. Klasificirati upalnu reakciju, usporediti akutnu s kroničnom upalom i odabrati odgovarajuće morfološke oblike upale.
 3. Prezentirati pojedine tipove poremećaja imunoloških reakcija i odabrati odgovarajuća morfološka oštećenja i u konačnici bolesti.
 4. Utvrditi pojedine oblike poremećaja tjelesnih tekućina i hemodinamike i odabrati njihova morfološka obilježja i kliničku prezentaciju.
 5. Vrednovati novotvorine, biologiju tumorskog rasta, epidemiologiju novotvorina, karcinogene, tumorsku imunost i klinička obilježja tumora.
 6. Vrednovati etiopatogenetske čimbenike koji dovode do oštećenja tkiva i organa, odnosno bolesti pojedinih organskih sustava, odabrati morfološke značajke i prosuditi odgovarajuću kliničku sliku.
 7. Analizirati metode rada u patohistološkim laboratorijima i mogućnosti njihove primjene u dijagnostici.
 8. Povezati bolesti različitih organskih sustava s patološkim promjenama usne šupljine.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal