• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Etika u dentalnoj medicini

Temeljna zadaća kolegija, „Etike u dentalnoj medicini“ je upoznavanje studenata s bio/etičkim izazovima, kliničkim dilemama i temeljnim etičkim principima za primjereno obavljanje profesije dentalnog higijeničara u kontekstu zdravstvene zaštite.

Sadržaj predmeta
I.
OSNOVNA OBILJEŽJA STOMATOLOŠKE ETIKE

(5 sati predavanja)
1. 1. Temeljne odrednice etike
1.1.1. Moral (moralna norma, moralni sud, moralna sankcija) 
1.1.2. Etika (etički pluralizam: Individualizam / Subjektivizam / Relativizam / Liberalizam / Neokontraktualizam / Pragmatično-utilitaristički model / Kazuistika / Konzekvencionalizam / Etika vrlina / Personalistički model)    
1.1.3. Individualna etika
1.1.4. Profesionalna etika
1.1.5. Medicinska etika
1.1.6. Stomatološka etika i/li Etika u dentalnoj medicini
1.1.7. Bioetika        
1.1.8. Medicinska Deontologija


1. 2. Osnovni etički principi u stomatologiji
1.2.1. Opći etički principalizam
1.2.1.1. Princip poštivanja autonomije (uključenost pacijenta, informiranost, savjetovanje)
1.2.1.2. Princip dobročinstva
1.2.1.3. Princip neškodljivosti
1.2.1.4. Princip pravednosti
1.2.2. Kliničko-bioetički principi (neraspoloživost ljudskim životom, terapeutski totalitet, sloboda i odgovornost, socijalna supsidijarnost)
1.2.3. Medicinska povjerljivost i pravo na privatnost
1.2.3.1. Povjerljivost (povjerljivost u odnosu prema pacijentu i povjerljivost medicinske dokumentacije)
1.2.3.2. Privatnost

1. 3.  Različite profesionalno-etičke motivacije odabira medicinskog zvanja
1.3.1. Plemeniti medicinar – filantrop
1.3.2. Medicinar kao zdravstveni menadžer/komercijalist
1.3.3. Liječništvo kao karijerističko zanimanje
1.3.4. Medicinar kao uvjetovani „dvostruki agent“

1. 4. Prisege časnog etičkog pridržavanja liječničke profesije
1.4.1. Hipokratova prisega
1.4.2. Ženevska deklaracija

1.5. Modeli liječničkog pristupa
1.5.1. Paternalističko/sacerdotalni/liječnički model
1.5.2. Informativno/znanstveni/inženjerski model korisnika
1.5.3. Interpretativni zdravstveni model
1.5.4. Deliberativni zdravstveni model
1.5.5. Model recipročnog sudjelovanja
1.5.6. Model povjerenja
1.6. Kategorizacija liječnika
    1.6.1. Kategorizacija „dobrih“ liječnika
    1.6.2. Stigmatizacija „loših“ liječnika

1.7. Stigmatizacija pacijenata 
    1.7.1. Kategorizacija „dobrih“ pacijenata
    1.2.2. Stigmatizacija „loših“ pacijenata


II.
ETIČKA ODGOVORNOST PROFESIONALNOG STOMATOLOŠKOG PONAŠANJA

(10 sati predavanja)

2.1. PROFESIONALNI ASPEKTI  - Sposobnost za obavljanje prakse

2.1.1. Zakon o dentalnoj medicini (stomatološkoj djelatnosti)
    Temeljne odredbe (čl.1-5.)
    Stjecanje i gubitak prava na obavljanje dentalne medicine (čl.6-9.)
Organizacija dentalne medicine (čl.10.-20.)
    Prava i obveze doktora dentalne medicine u obavljanju dentalne medicine (čl.21.-32.)
    Vrednovanje dentalne medicine (čl.33.-36.)
    Djelatnost dentalnih tehničara (čl.36.a-36.m.)
    Djelatnost dentalnih asistenata (čl.36.n-36.p.)
    Hrvatska Komora dentalne medicine (čl.37.-50.)
Odgovornost dr. dentalne medicine, dentalnih tehničara i dentalnih asistenata (čl.51.-54.)
    Osiguranje kvalitete pružene dentalne usluge (čl.55.-64.)
    Kaznene odredbe (čl.65.-66.a.)
    Prijelazne i završne odredbe (čl.67.-70.)

2.1.2. Statut Hrvatske Stomatološke Komore
Opće odredbe (čl.1.-2.)
Naziv Komore (čl.3.)
Sjedište Komore (čl.4.)
Predstavljanje i zastupanje Komore (čl.5.)
Pečat i žig komore (čl.6.)
Članovi komore (čl.7.)
Prava, obveze i odgovornosti članova komore (čl.8.)
Poslovi Komore (čl.9.)
Javne ovlasti (čl.10.-11.)
Ustrojstvo Komore (čl.12.-17.)
Tijela Komore (čl.18.-69.)
Suradnja s tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave te drugim organizacijama (čl.70.-72.)
Suradnja s komorama u zemlji i inozemstvu i s međunarodnim organizacijama (čl.73.)
Opći akti Komore (čl.74.-75.)
Javnost rada Komore (čl. 76.-78.)
Fond pomoći „sv. Apolonije“ (čl.79.)
Registri Komore (čl.80.)
Iskaznica članova Komore (čl.81.)
Stručno usavršavanje članova Komore (čl.82.)
Hrvatska Akademija dentalne medicine (čl.83.)
Izdavanje, obnavljanje i oduzimanje odobrenja za samostalan rad (čl.84.)
Izdavanje, obnavljanje i oduzimanje dozvole za rad (čl.85.)
Odličja Komore (čl.86.)
Sredstva za rad Komore (čl.87.-91.)
Prijelazne i završne odredbe (čl.92.-98.)

2.2. ETIČKO-MORALNE ODREDNICE 
2.2.1. Kodeks stomatološke etike i deontologije Hrvatske stomatološke komore
    Načela i pravila ponašanja očuvanja dostojanstva i ugleda stomatološke djelatnosti  (čl.1)
    Svečana prisega savjesnog obavljanja stomatološke djelatnosti (čl.2.)
    Usredotočenost na poštivanje života i zdravlje čovjeka (čl.3.)
Univerzalnost pružanja zdravstvene usluge poštujući ljudska prava (čl.4.)
Očuvanje plemenite tradicije visokog standarda stručnog rada i etičkog ponašanja (čl.5.)
Obveznost savjesnog djelovanja stomatološke djelatnosti (čl.6.)
Humano promicanje dostojanstva čovjeka (čl. 7.)
Obveze pružanja odgovarajućih zdravstvenih usluga (čl.8.)
Dužnost kontinuiranog stručnog usavršavanja (čl.9.)
Zdravstveno prosvjećivanje u poboljšanju kvalitete čovjekova života (čl.10.)
Odgovornost pred savješću, bolesnikom i društvom (čl.11.)
Nužnost pružanja hitne pomoći (čl.12.)
Rad u izvanrednim kriznim okolnostima (čl.13.)
Ne/Ovlašteno obavljanje zahvata (čl.14.)
Primjenjivost odredbi kodeksa (čl.15.)
Profesionalna stomatološka tajna (čl.16.-20.)
Besplatno pružanje zdravstvene usluge socijalno ugroženim osobama (čl.21.)
Odnos doktora stomatologije prema društvu (čl.22.-25.)
Odnos doktora stomatologije prema bolesniku (26.-41.) Dobrobit, stručna i etička besprijekornost, stjecanje materijalne koristi, primjena profesionalnih standarda, poboljšanje zdravlja bolesnika, obavijest i informiranje, suradnja, istinitost, racionalizacija medicinskih usluga.
Biomedicinska istraživanja novih dijagnostičkih, terapijskih i preventivnih postupaka (čl.42.-43.)
Kolegijalni odnosi i profesionalna solidarnost (čl.44.-55.) Poštivanje, suradnja, stručna pomoć, korektnost, iskrenost, razmjena iskustava, prijenos vještina, upućivanje u propuste, čuvanje stručnog ugleda.
Odnos doktora stomatologije prema Komori (čl.56.-59.)
Prijelazne i završne odredbe (čl.60.-65.)

2.2.2. Zakon o zaštiti prava pacijenata
2.2.2.1. Pravo na suodlučivanje i pravo na obaviještenost
2.2.2.2. Pravo na prihvaćanje/odbijanje medicinskoga postupka ili zahvata
2.2.2.3. Pravo na povjerljivost
2.2.2.4. Pravo na privatnost
2.2.2.5. Pravo na održavanje osobnih kontakata
2.2.2.6. Pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove
2.2.2.7. Pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji
2.2.2.8. Pravo na zaštitu pri sudjelovanju u kliničkim ispitivanijima
2.2.2.9. Pravo na naknadu štete

2.3. Holističko poimanje zdravlja kao unitotaliteta konstitutivnih dimenzija
2.3.1. Fizičko-organska dimenzija zdravlja
2.3.2. Psihička dimenzija zdravlja
2.3.3. Socio-ambijentalna dimenzija zdravlja
2.3.4. Etičko-moralna dimenzija zdravlja
2.3.5. Duhovna dimenzija zdravlja

2.4. Izazovi medicinske etike i bioetike u kontekstu biomedicinskog progresa

2.5. Uloga i značaj međunarodnih i nacionalnih regulativa u rješavanju aktualnih pitanja u području medicinske etike i bioetike

2.6. Funkcija, status i struktura etičkih povjerenstava

2.7. Priziv savjesti u stomatološkoj medicini

III.
BIOE/ETIČKE DILEME U DENTALNOJ MEDICINI
(Primjeri iz dentalno medicinske prakse 
– analiza prema etičkim kodeksima u dentalnoj medicini/vježbe)

(15 sati predavanja + vježbi + prezentacije)

1)    Propitkivanje moralnog ponašanja i djelovanja u dentalnoj medicini
2)    Bioetičke dileme u dentalnoj etici
3)    Društvena pravednost i pristupačnost oralno-zdravstvene zaštite (temeljne potrebe i pravedna distribucija osnovne zaštite oralnog zdravlja) 
4)    Profesionalni rizici u dentalnoj medicini (biološki, statodinamički, kemijski, fizikalni, psihogeni)
5)    Sindrom profesionalnog sagorijevanja
6)    Profesionalno-etička odgovornost za pogreške i propuste zdravstvenih djelatnika u dijagnozi i terapiji 
7)    Zloporabe položaja i djelovanja u dentalnoj medicini
8)    Kazneno-pravna odgovornost za liječničke greške
9)    Medijska senzacija medicinskih naslova
10)    Simptomatski v.s. personalizirani pristup bolesniku
11)    Rutiniziran v.s. individualiziran pristup pacijentu
12)    Komercijalizacija zdravstvenih usluga
13)    Medicinska korumpiranost liječničkih usluga
14)    Suvišne usluge i obmanjivanje pacijenta
15)    Reklamiranje  i specijalističko oglašavanje
16)    Etički izazovi u restorativnoj i/li defenzivnoj dentalnoj medicini
17)    Kršenje liječničke tajne i principa povjerljivosti i prava na privatnost
18)    (Ne)/poštenje u relaciji pacijent-liječnik
19)    (Ne)poštenje u inter-kolegijalnoj relaciji suradnika 
20)    Zadovoljstvo i nezadovoljstvo pacijenata 
21)    Pedagoško-psihološka ne/adekvatnost komunikacije
22)    Problem privatiziranog zdravstva
23)    Problem politiziranog zdravstva
24)    Stigmatizacija pacijenata
25)    Paternalizam kao problemski ili primjereni pristup u dentalnoj etici
26)    Suradnja s pacijentima (poticanje informiranosti i suradnje)
27)    Empatijski pristup u personalističkom odnosu: liječnik-bolesnik
28)    Prekid liječenja nekooperativnog pacijenta
29)    Etika u istraživanjima
30)    Etičnost istraživanja u djece u preventivnoj dentalnoj medicini
31)    Uloga doktora dentalne medicine u prepoznavanju zanemarenosti i zlostavljanosti 
32)    Uporaba mjere prisile
33)    Zlo/poraba terapije opioidima
34)    Pristup patogenim bolesnicima s rizičnim dijagnozama (HBV, HCV, HIV...)
35)    Tretman osoba sa smanjenim sposobnostima (ne/sposobnost donošenja autonomnih odluka - uloga roditelja/staratelja)
36)    Estetska stomatologija – domene i ograničenja
37)    Zbrinjavanje otpada u ordinacijama dentalne medicine
38)    Forenzičko dentalno-profiliranje
39)    Priziv savjesti u stomatološkoj medicini
40)    Otvorena tema
 

Obavezna literatura:

 1. Ozar, David and Sokol, David (2002) Dental Ethics at Chairside: Professional Principles and Practical Applications (second edition). Washington D.C.: Georgetown University Press. 
 2. Williams, Johns (2007) Priručnik etike dentalne medicine World Dental Federation. Ferney-Voltaire: FDI. Elektronička verzija: http://www.fdiworldental.org/content/fdi-dental-ethics-manual. Hrvatski prijevod dostupan na: http://www.hsk.hr/adminmax/File/PSE%20-%20final.pdf 
 3. SVJETSKA STOMATOLOŠKA FEREDERACIJA, Priručnik stomatološke etike, 2007., http://www.hkdm.hr/pic_news/files/hkdm/PSE%20-%20final.pdf
 4. Kodeks stomatološke etike i deontologije Hrvatske stomatološke komore. Elektronička verzija: http://www.hsk.hr/?page=akti-kodeks 
 5. Američko stomatološko društvo (ADA), Načela etike i kodeks profesionalnog ponašanja, http://www.ada.org/prof/prac/law/code/index.asp. Interni prijevod za potrebe nastave na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu: Gordana Cerjan Letica. Originalna verzija na: http://www.ada.org/prof/prac/law/code/index.asp
 6. Zakon o dentalnoj medicini (https://www.zakon.hr/z/406/Zakon-o-dentalnoj-medicini)
 7. Zakon o zaštiti prava  pacijenata (https://www.zakon.hr/z/255/Zakon-o-za%C5%A1titi-prava-pacijenata)
 8. Zurak, Niko (2007). Medicinska etika. Zagreb.
   

Dopunska literatura:

 1. VULETIĆ, S., Etika u dentalnoj medicini, (Scripta ad usum privatum degli studenti), Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo/Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademska godina 2017./2018., Osijek.

Studenti će nakon završenog kolegija moći:

 1. Kroz prizmu pluriperspektivnog i interdisciplinarnog pristupa postići sposobnost profesionalnog odlučivanja i moralnog ponašanja u primjeni zdravstvene zaštite;
 2. Biti poučeni integrativnom pristupu u rješavanju bioetičkih problema u praktičnom djelovanju doktora dentalne medicine i drugih zdravstvenih djelatnika u dentalnoj medicini;
 3. Biti osoposobljeni za etičku analizu i prosuđivanje etičkih teorija i načela u rješenju medicinsko-etičkih dilema u dentalnoj praksi, primjenom etičke standardizacije;
 4. Imlementirati Kodeks stomatološke etike i deontologije u kreiranje profesionalnih odluka.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal