• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Didaktika

Upoznati studenta s osnovama didaktike, dinamikom odgojno-obrazovnog procesa i strategijama poučavanja kao temeljem u zdravstveno-odgojnom i edukacijskom radu budućih edukatora zdravstvene njege. Osposobiti studenta za razumijevanje zakonitosti odgojno-obrazovnog procesa, te za uspješno izvođenje odgojno-obrazovnog procesa.

 • Što je didaktika
 • Didaktika kao grana pedagogije. Odnos pedagogije, didaktike i metodike.
 • Odnos filozofije, društvenih znanosti i znanosti o čovjeku prema pedagogiji, teorijske orijentacije u didaktici.
 • Teorija kurikuluma
 • Društveni i individualni aspekt cilja i zadataka. Izbor sadržaja i aktivnosti.
 • Pojam plana i programa. Odnos programa i udžbenika. Odnos nastavnika i programa.
 • Dinamika odgojno-obrazovnog procesa
 • Ispitivanje interesa i potreba, programiranje, planiranje, pripremanje.
 • Organizacija – makro i mikro artikulacija.
 • Izvođenje odgojnog - obrazovnog procesa.
 • Načela za organizaciju i izvođenje.
 • Sumativna i formativna evaluacija. Praćenje, ocjenjivanje i vođenje učenika.
 • Socijalni oblici i strategije
 • Socijalni oblici za nastavnike (individualni, tandemski, timski). 
 • Socijalni oblici za učenike (radionica, grupni, individualni).
 • Strategije odgoja (egzistencije, socijalizacije, individuacije). 
 • Strategije obrazovanja (učenja, doživljaja, vježbanja i stvaranja).
 • Uvjeti odgojno-obrazovnog procesa
 • Prirodna i društvena sredina, izleti i ekskurzije, okolina škole, prostori u školi, učionica
 • Vizualni mediji, auditivni, audio-vizualni, tekstualni, računala.
 • Autoritarna, demokratska, nasilna i nenasilna komunikacija.
 • Socijalna klima, emocionalna klima.
 • Odnos teorije i prakse
 • Promjene u teoriji i praksi. Vlastito viđenje didaktičke budućnosti i osobnog mjesta u njoj.

Obavezna literatura:

 1. Bognar,L./Matijević,M. (2005.) Didaktika, Školska knjiga, Zagreb
 2. Jelavić,F. (1995.) Didaktičke osnove nastave, Naklada Slap, Jastrebarsko
 3. Bognar,L. (2001.) Metodika odgoja, Pedagoški fakultet, Osijek

 

Dopunska literatura:

 1. Peko,A./Pintarić,A. (1999.) Uvod u didaktiku hrvatskog jezika, Pedagoški fakultet, Osijek
 2. Desforges,C. (2001.) Uspješno učenje i poučavanje: psihologijski pristupi, Educa, Zagreb
 3. Terhart, E. (2001.) Metode poučavanja i učenja, Educa, Zagreb

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. Argumentirati temeljne pojmove, koncepte i međuodnose pedagogije, didaktike i metodike odgoja 
 2. Objasniti odnos društvenih i humanističkih znanosti prema pedagogiji I teorijske orjentacije u didaktici
 3. Argumentirati teoriju kurikuluma
 4. Organizirati odgojno-obrazovni proces u skladu s načelima za organizaciju i izvođenje
 5. Koristiti odgovarajuće socijalne oblike i strategije odgoja i obrazovanja,nastavna sredstva i pomagala
 6. Vrednovati odgojno-obrazovni proces

Nositelj: izv. prof. dr. sc.  Ivica Kelam


Suradnici:

Maja Koporčić

Vilmica Kapac

Ivan Včev, mag. educ. phil.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal