• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Promocija zdravlja

Omogućiti studentima usvajanje znanja i vještina za prepoznavanje zdravstveno-odgojnih potreba pojedinca i skupina i provođenje programa. Razvoj pozitivnih stavova prema zdravlju i zdravstvenoj kulturi. Osposobiti studente za provođenje aktivnosti usmjerenih unapređenju zdravlja.

Današnji stupanj znanja omogućuje nam provođenje brojnih preventivnih mjera za očuvanje zdravlja i rano otkrivanje kroničnih bolesti. Posebno se pri tome ističu edukacijske i javnozdravstvene metode za usvajanje zdravih navika te promjenu loših bihevioralnih navika, u čemu je posebna odgovornost i uloga zdravstvenih djelatnika. Trenutna epidemiološka situacija u svijetu nas podsjeća na važnost cijepljenja i drugih masovnih oblika preventivnih mjera za kolektivno očuvanje zdravlje. Narušavanje zdravlja može početi već u ranoj životnoj dobi pa je važno razumjeti provođenje mjera za očuvanje zdravlja u djece i mladeži. Zahtjevi današnjeg načina života posebno nas izlažu utjecaju stresa i smanjuju psihološku otpornost na stres (eng. resilience). Starenje društva i brzo povećanje udjela osoba starije dobi u populaciji nas suočava s potrebom ovladavanja posebnim znanjima o zdravom starenju i potrebama očuvanja funkcionalne sposobnosti osoba te dobi. Novija znanja ukazuju na kumulativnu pojavu kroničnih bolesti u starijoj dobi, što se naziva multimorbiditetom, a koja predstavlja poseban preventivni i terapijski problem. Polifarmacija i prekomjerna medikalizacija, kao popratne pojave multimorbiditeta predstavljaju dodatnu opasnost za narušavanje zdravlja i predstavljaju velik izazov u edukaciji zdravstvenih djelatnika.

Postoje mnoge studije koje ukazuju da degenerativne bolesti koje se povezuju sa starenjem nisu neizbježan rezultat protoka vremena, nego su upravo povezane s razaranjem nukleinskih kiselina, proteina i strukture stanice izazvanih slobodnim radikalima. Slobodni radikali nastaju kao posljedica oksidacije, ujedno su vrlo reaktivne i nestabilne molekule koje imaju „korozivni“ učinak na stanice. Vezivanjem slobodnih radikala na lipide, ugljikohidrate, bjelančevine i genetski materijal nastaju nove lančane reakcije i oštećenja. Antioksidansi su tvari koje štite stanice od oksidacijskog djelovanja slobodnih radikala. Drugim riječima, jačaju naš prirodni obrambeni sustav (imunitet). Što je više prirodnih boja zastupljeno u prehrani, to smo unijeli više prirodnih antioksidativnih tvari.

Učenje i ponašanje: teorije učenja/vrste učenja, strategije i tehnike učenja, motivacija, smetnje pamćenja, zaboravljanje, koncentracija, vježbe i strategije za poboljšanje pažnje, podučavanje, modifikacija ponašanja, didaktičke osnove organiziranih oblika zdravstvenog odgoja i obrazovanja, rad s pojedincem i obitelji, rad s malom grupom, rad sa zajednicom, dinamika grupe, razni oblici grupnog rada. Ljudski odnosi i procesi pomaganja: samosvijest, slika o sebi, samopoštovanje, samopouzdanje, samomotivacija, samozaštita, podrška. Savjetovanje: ciljevi i ishodi savjetovanja, preduvjeti uspješnog savjetovanja, opća načela savjetodavnog razgovora. Zdravstveno ponašanje: potrebe, stavovi, vrijednosti, uvjerenja, kultura i običaji.

Temeljni pojmovi očuvanja i promocije zdravlja. Razlika između promocije zdravlja i prevencije bolesti. Uloga društva i medija u očuvanju i promociji zdravlja. Uloga zdravstvenih djelatnika u očuvanju i promociji zdravlja i edukacijske metode na razini pojedinca i rizičnih skupina. Uloga i korištenje medicine temeljene na dokazima u očuvanju i promociji zdravlja. Zaštita zdravlja djece i mladeži s osvrtom na cijepljenje i psihološko zdravlje studenata. Prevencija i unapređenje zdravlja kod pojedinih skupina kroničnih bolesti. Pojam multimorbiditeta i važnost bihevioralnih mjera u sprečavanju njegova nastanka. Uloga tjelesne aktivnosti i prehrane u očuvanju zdravlja i sprečavanju nastanka pretilosti. Očuvanje funkcionalne sposobnosti i kognitivnog zdravlja osoba starije dobi i mjere za sprečavanje preuranjenog nastanka disabiliteta i demencije. Usamljenost i utjecaj na zdravlje. Važnost zdravog okoliša za očuvanje zdravlja.

Praktični dio nastave (vježbe) slijedi teme teorijske nastave.

Obavezna literatura:

 1. Barath A. Kultura, odgoj i zdravlje. Zagreb: Viša medicinska škola – Katedra za zdravstvenu psihologiju; 1995.
 2. Allison  AC. The possible role of vitamin K deficiency in the pathogenesis of Alzheimer's disease and in augmenting brain damage associated with cardiovascular disease. Med Hypotheses. 2001;57(2):151-5.
 3. Grosvenor MB, Smolin LA. Nutrition Science & Applications. New York: John Wiley & Sons Inc.; 2010.
 4. Haller LR, Capra LC, ur. Horticultural Therapy Methods: Connecting People and Plants in Health Care, Human Services, and Therapeutic Programs. 2. izd. Florida: CRC Press; 2012 | 2017. 
 5. Levine L, Bauer J, Edney S, Richards J, Yorio N, Li K, Paré PW, Wheeler R. Scallion (Allium fistulosum) chemistry affected by variety and enviromental conditions (light and CO2). SAE Aerospace. 2005;01: 2770.
 6. Parađiković N. Vitamini, minerali i antioksidativne tvari u povrću. U: Butković-Soldo S, urednik. Neurorehabilitacija i restauracijska neurologija. Osijek: Medicinski fakultet Osijek; 2013. str. 120-59.
 7. Majnarić Trtica Lj, Včev A, ur. Vještine u općoj/obiteljskoj medicini. Osijek: Medicinski fakultet Osijek i Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek; 2019. Poglavlja: Dijagnostički i terapijski postupci i savjeti za procjenu i poboljšanje zdravlja; Komunikacija i psihoterapijske metode; Dijagnostički i terapijski postupci i pomagala za osobe starije životne dobi; Dijagnostički i terapijski postupci u prevenciji raka i palijativnoj medicini.
 8. Gašparac P. Značenje i uloga bibliografskih i citatnih baza podataka. Biochemia Medica. 2006;16(2):89-228.
 9. Hrana u zdravlju i bolesti: znanstveno-stručni časopis za nutricionizam i dijetetiku. Izdavač: Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli i Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku. 
 10. Ilic D, Forbes K. Undergraduate Medical Student Perceptions and Use of Evidence-Based Medicine: A qualitative study. BMC Medical Education. 2010;10:58. 
 11. Del Mar C, Glasziou P, Mayer D. Teaching evidence based medicine should be integrated into current clinical scenario. BMJ. 2004;329:989.
 12. Borrell-Carrio F, Suchman AL, Epstein RM. The biopsychosocial model 25 years later: principles, practice, and scientific inquiry. Ann Fam Med. 2004;2:576-82.
 13. MEDIX, god. 25, br. 135  •  Cochrane sustavni pregled. Dijeta mediteranskom prehranom za primarnu i sekundarnu prevenciju kardiovaskularnih bolesti.
 14. MEDIX, god. 19, br. 104/105  •  Cochrane sustavni pregled . Intervencije za sprječavanje debljine najučinkovitije su u djece dobi od 6 do 12 godina.
   

 

Dopunska literatura:

 1. Zarevski P. Psihologija pamćenja i učenja. Jastrebarsko: Naklada Slap; 1994.
 2. Varoščić M. Izvori znanja u stjecanju zdravstvene kulture. Rijeka: Tiskara Rijeka; 1991.
 3. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske. Vodič za označavanje, reklamiranje i prezentiranje hrane. 8. izd. 2013.
 4. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske. Vodič za navođenje hranjivih vrijednosti hrane. 2. izd. 2013.
 5. Plotkin SA, ur. Mass Vaccination: Global Aspects – Progress and Obstacles. Springer; 2006.
 6. Svirčić Gotovac A, Zlatar J. Prehrana i zdravlje kao elementi kvalitete života u mreži naselja Hrvatske. Sociologija i prostor. 45: 2007;175(1):29–60. 
 7. Verbanac D, Perić M, Čipćić-Paljetak H, Matijašić M, Jurković S. Prehrana i zdravlje respiratornog sustava. Medicus. 2013;22(2):115-24. 
 8. Gabrić ID. Prehrana i kardiovaskularno zdravlje. Medicus. 2016;25(2):227-34.
 9. Kamenjašević M, Oršolić N, Matković A, Matković B.R. Učinkovitost polifenolne prehrane na zdravlje I funkcionalnu sposobnost sportaša i rekreativaca. Hrvat. Športskomed. Vjesn. 2017;32:5-21.
 10. Krznarić Ž, Vranešić-Bender D, Ljubas Kelečić D, Reiner Ž, i sur. Hrvatske smjernice za prehranu osoba starije dobi. Dio II. Klinička prehrana. Liječnički vjesnik. 2011;133:9-10.
 11. Majnarić-Trtica Lj. Update on biological, social and economical aspect of Alzheimer's diasease and other dementia. Periodicum biologorum 2009;111(3):381-8.
 12. Majnarić-Trtica Lj, T Wittlinger T, Stolnik D, Babič F, Bosnić Z, Rudan R. Prescribing Analgesics to Older People: A Challenge for GPs. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2020;17(11):4017.
 13. Bosnić Z, Miškić M, VeselskI K, Vučić D, Trtica Majnarić Lj. Assessment of Nutritional Status of Elderly People in a Family Medicine Practice in Relation to DNA Test, Comorbidity and Chronic Therapy. Southeastern European Medical Journal. 2019;3(2):1-10
 14. Kokić I, Martinek V, Bekić S, Volarić M, Majnarić Trtica Lj. Recognizing elderly women with sleep problems and falls from information on comorbidites and medications in a continuous use. Advances in Social Sciences Research 2019;6(9):1-9.
 15. Trtica Majnarić Lj, Bekić S, Bosnić Z, Volarić M. Mood disorders in later life and challenges of care in general/family medicine. Medicina familiaris Croatica: journal of the Croatian Association of Family Medicine. 2018;26(1-2):39-55.
 16. Majnarić Trtica Lj, Bosnić Z, i sur. Associations between Lifestyle Behaviors and Stress Related Symptoms in Senior Medical Students of the University of Osijek, Eastern Croatia. Journal of Psychology and Behavioral Science. 2018;6(1):60-71.
 17. Janković D, Herceg M, Stolnik D, Volarić N, Bekić S, Majnaric Trtica Lj. General Medical Examination of the Employed for Screening for Increased Cardiovascular Risk. Universal Journal of Public Health. 2017:5(6):315-9.
 18. Trtica Majnarić Lj. Prevention and early detection of cancer – a public health view. Periodicum biologorum. 2012;114 (4):549-57
 19. Trtica Majnarić Lj, Bekić S, Filipčić I. Comorbid Mental and Somatic Disorders: The Two Sides of the Coin. CPQ Neurology and Psychology. 2019;2(1):1-4.
   

Nakon završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. vrednovati primarnu prevenciju kao i važnosti očuvanja zdravlja u zajednici;
 2. provoditi zdravstveno-promotivne akcije prema ciljanoj populaciji;
 3. planirati i provoditi javno-zdravstvene projektne aktivnosti u zajednici;
 4. razlikovati pojmove promicanje zdravlja, očuvanje zdravlja i sprečavanje bolesti, liječenje, zdravstveni odgoj, socijalna medicina;
 5. opisati koncept promicanja zdravlja pojedinca i njegove okoline kroz ulogu medicinske sestre;
 6. obrazložiti čimbenike koji utječu na osobitosti prehrane na primjerima;
 7. objasniti osnovne principe prehrane za odrasle zdrave osobe;
 8. definirati prehrambene standarde i prehrambene preporuke/vodiče i navesti njihovu primjenu i razlike.

Suradnici:

 • prof. dr. sc. Nada Paradžiković,
 • izv. prof. dr. sc. Blaženka Miškić,
 • doc. dr. sc. Dario Brdarić,
 • doc. dr. sc. Vesna Ćosić.

 

Vanjski suradnici:

 • Tomica Jakobović, mag. med. techn., asistent,
 • Ljiljana Medved, mag. med. techn., asistent,
 • Barica Stanić, mag. med. techn., asistent,
 • Željka Stojkov, mag. med. techn., asistent

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal