• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Organizacija primarne zdravstvene zaštite i zdravstvene njege u zajednici

Upoznati studente s različitim načinima organiziranja primarne zdravstvene zaštite s obzirom na kulturološke i ekonomske momente. Upoznati studente sa strategijama razvoja primarne zdravstvene zaštite i potaknuti ih da kritički i na znanstvenim osnovama promišljaju o prednostima i nedostacima određenog modela. 

Promicanje zdravlja
Znanje o unapređenju zdravlja u zajednici i sa zajednicom. Participativna procjena zdravstvenih potreba i korištenje kvalitativno-analitičkog pristupa u procjeni zdravstvenih potreba ciljanih populacija. Strategije promicanja zdravlja i njihova učinkovitost prema znanstveno utemeljenim pokazateljima. 

Primarna zdravstvena zaštita
Koncept primarne zdravstvene zaštite. Osnovni principi primarne zdravstvene zaštite (PZZ). Dostupnost. Specifičnosti zdravstvene zaštite posebnih skupina: trudnice, djeca, školska djeca i mladež, stare osobe, djeca s teškoćama u ravzoju i osobe s invaliditetom, radnici, itd. Analize i planiranja u zdravstvu. Organizacija i menadžment u PZZ. Izvori financiranja, njihovo korištenje i raspodjela.
 

Obavezna literatura:

 1. Šogorić S. Organizacija zdravstvene zaštite i zdravstvena ekonomika. Zagreb: Medicinska naklada; 2016.
 2. Kovačić L, ur. Organizacija zdravstvene zaštite. Zagreb: Medicinska naklada; 2004. 
 3. Kalauz S. Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj njezi. Zagreb: Medicinska naklada; 2015.
 4. Šimunić M, Bartolić A. Primarna zdravstvena zaštita. Zagreb: Školska knjiga; 1990. 
 5. Zakon o zdravstvenoj zaštiti RH (važeća zakonska regulativa za PZZ) www.nn.hr 
 6. Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju i podzakonski akti RH (važeća zakonska regulativa o PZZ) www.hzzo-net.hr 
 7. Health Promotion Conferences - Charters and Declarations. Dostupno na: http://www.who.int/healthpromotion/conferences/en/
 8. Rootman I, Goodstadt M, Hyndman B, McQueen VD, Potvin L, Springett J, Ziglio E, ur. Evaluation in health promotion: Principles and perspectives. WHO Regional Publications European Series, 2001.
 9. Saltman R, Rico A, Boerma W, ur. Primary Care in the Driver's Seat? Berkshire, UK: Open University Press & The European Observatory on Health Systems; 2006.
   

Dopunska literatura:

 1. Best practices in Health Promotion. Centre for Health Promotion. University of Toronto:  http://www.utoronto.ca/chp/
 2. Ziglio E, Hagard S, Griffits J. Health Promotion Development in Europe: Achievements and Challenges. Health Promotion International. 2000:15(2):143-54.
   

Nakon završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. kritički prosuditi specifičnosti organizacije rada različitih djelatnosti u zdravstvu (hitna pomoć, ustanove za pružanje zdravstvene njege, patronažna djelatnost, domovi zdravlja, lječilišta, klinike, bolnice i drugi);
 2. argumentirati važnosti ključne točke potrebe za povezivanjem razina zdravstvene zaštite;
 3. usporediti prednosti samozaštite i suzaštite na motiviranje u poučavanju građana;
 4. prikazati važnosti razloge povezivanja zdravstvene i socijalne zaštite;
 5. objasniti indikatore za ocjenu stanja zdravlja stanovništva;
 6. analizirati načine mjerenja učinka zdravstvenih intervencija;
 7. usporediti međunarodne organizacije u zdravstvu i njihove funkcije.

Nositelj: doc. dr. sc. Štefica Mikšić

 

Suradnici:

°       izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić,

°       Željka Dujmić, mag. med. techn., predavač,

°       Mirjana Kralj, mag. med. techn., predavač,

°       Jasenka Vujanić, mag. med. techn., predavač,

°       dr. sc. Daria Vuger Kovačić, poslijedoktorand,

°       Kristina Bosak, mag. med. techn., asistent,

°       Sanja Kanisek, mag. med. techn., asistent,

°       Dragica Pavlović, mag. med. techn., asistent.

 

Vanjski suradnici:

°       Nino Ivanuša, mag. med. techn., asistent

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal