• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Organizacija palijativne zdravstvene skrbi

Uputiti studente u medicinske, kulturološke i psihološke aspekte palijativne skrbi, proučiti različite modele organizacije palijativne skrbi. Razviti kod studenata stavove o humanom pristupu bolesniku u zadnjem stadiju života i važnosti palijativne skrbi kao jedine grane u medicini koja se bavi kvalitetom života umirućih pacijenata.

Glavne značajke palijativne skrbi. Modeli organiziranja palijativne skrbi u Hrvatskoj i EU. Uloga i zadaci mobilnog multidisciplinarnog palijativnog tima. Prepoznavanje simptoma bolesnika u završnoj fazi bolesti i načini njihovog zbrinjavanja. Potpora tima obiteljskog liječnika palijativnom bolesniku i njegovoj obitelji. Sustavna edukacija i potreba istraživanja u palijativnoj skrbi. Specifična i specijalistička palijativna skrb.

Obavezna literatura:

 1. Jušić A, i sur. Hospicij i palijativna skrb. Zagreb: Školska knjiga; 1995.
 2. Brkljačić M, Šamija M, Belev B, Strnad M, Čengić T. Palijativna medicina – Temeljna načela i organizacija; Klinički pristup terminalnom bolesniku; Medicinska etika. Rijeka: Markulin d.o.o., Sveučilište u Rijeci, Zaklada onkologija; 2013.
 3. Lončar Z, Katić M, Jureša V, i sur. Palijativna skrb u zajednici. Zagreb: Medicinska naklada; 2018.
 4. Bijela knjiga o standardima i normativima za hospicijsku i palijativnu skrb u Europi. Preporuke Europskog udruženja za palijativnu skrb 2010.
 5. Strateški plan razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine.
 6. Nastavni materijali s predavanja i seminara.
   

Dopunska literatura:

 1. Jušić A. i sur. Bioetika u teoriji i praksi. Zagreb: Nakladni zavod Globus; 2001.
 2. Šamija M, Nemet D, i sur.  Potporno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika. Zagreb: Medicinska naklada; 2010.
 3. Đorđević V, Braš M, Brajković L. Palijativna skrb: Mostovi nade i čovječnosti. Zagreb: Roketa; 2012.
 4. Đorđević V, Braš M, Brajković L. Osnove palijativne medicine. Zagreb: Medicinska naklada; 2013.
 5. Block, B. Etika umiranja. Bilten za palijativnu medicinu / skrb, Zagreb: 2001.
 6. Arambašić L. Gubitak, tugovanje, podrška. Jastrebarsko: Naklada Slap; 2005.
 7. Matzo M, Sherman DW. Palliative Care Nursing: Quality Care to the End of Life. Springer Publishing Company; 2015.
 8. Lughton J, Kindlen M. Palijativna njega - uloga sestrinstva. Edinburgh: Churchill Livingstone; 1999.Budak A. i sur. Obiteljska medicina. Zagreb; Gandalf; 2000.
 9. Rakel RB. Osnove obiteljske medicine. Zagreb: Naklada Ljevak; 2005.
 10. Duraković Z i sur. Gerijatrija – Medicina starije dobi. Zagreb: CT poslovne informacije; 2007.
   

Nakon završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. obrazložiti filozofiju i principe palijativne skrbi, kao i mogućnosti integracije u različita područja s utjecajem na kvalitetu zdravstvene njege na kraju života;
 2. procijeniti potrebu suradnje unutar članova tima – prepoznati ulogu medicinske sestre/tehničara kao člana tima i upravljati složenom komunikacijom;
 3. argumentirati važnost komunikacije između bolesnika, obitelji i zdravstvenih djelatnika, i unutar samog interdisciplinarnog tima;
 4. obrazložiti ulogu medicinske sestre kroz različite organizacijske modele palijativne skrbi;
 5. vrednovati procjenu u rješavanju boli kod bolesnika u palijativnoj skrbi;
 6. opravdati višestruku ulogu medicinske sestre u provođenju kvalitetne zdravstvene njege u zadnjem stadiju života;
 7. opisati pojmove gubitka, tugovanja i podrške uključujući njihovo kritičko razmijevanje.

Nositelj: doc. dr. sc. Štefica Mikšić

 

Suradnici:

°       doc. dr. sc. Sandra Vuk Pisk,

°       Jadranka Plužarić, mag. med. techn., viši predavač,

°       Brankica Juranić, mag. med. techn., predavač,

°       Silvana Piškorjanac, mag. med. techn., predavač.

 

Vanjski suradnici:

°       dr. sc. Paola Presečki, poslijedoktorand,

°       Marijan Bašić, mag. med. techn., asistent,

°       Nino Ivanuša, mag. med. techn., asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal