• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Rehabilitacija u zajednici

Upoznati studente sa znanstvenim osnovama rehabilitacije u zajednici, omogućiti studentima da organizirajući praktičnu nastavu te uvide nužnost individualne primjene rehabilitacijske metodologije.

Principi rehabilitacije. Rehabilitacija u različitim zajednicama, mogućnosti u Hrvatskoj. Timski rad: vrste, prednosti i nedostaci. Organizacijska timska igra: najčešće zamke u suradnji među grupama. Uloga pojedinih stručnjaka – članova rehabilitacijskog tima u zajednici. Menadžment u zajednici. Kontinuitet rehabilitacije, mjesto rehabilitacije u zajednici u timu. 
Rehabilitacija u zajednici i poboljšanje kvalitete života bolesnika. Rehabilitacija može biti obiteljska, socijalna i radno profesionalna. Proces rehabilitacije i resocijalizacije trebao bi obuhvatiti, ne samo primarne nesposobnosti koje su uzrokovane procesom bolesti, već i moguću pojavu sekundarnih poremećaja uzrokovanih neadekvatnim stavom obitelji, uže i šire socijalne sredine. Temeljni princip zaštite rehabilitacije u zajednici treba biti sprečavanje diskriminacije osoba s tjelesnim i psihičkim poremećajima, kao i očuvanje njihove autonomnosti.

Obavezna literatura:

 1. Svjetska zdravstvena organizacija: Matrica smjernica rehabilitacije u zajednici – World Health Organization (WHO). Report on Community Based Rehabilitation. Malta: WHO; 2010. Dostupno na: https://www.who.int/publications/i/item/9789241548052
 2. Pavić J. Zdravstvena njega osoba s invaliditetom. Zagreb: Zdravstveno veleučilište; 2014.
 3. Leutar Z, Ogresta J, Milić Babić M. Obitelji osoba s invaliditetom i mreže podrške. Zagreb: Pravni fakultet; 2008.
 4. Nastavni materijali; ppt prezentacije
   

 

Dopunska literatura:

 1. Deklaracija o ljudskim pravima, NN 12, 2009 (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2009_11_12_143.html )
 2. Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom dostupno NN 6/2007 (http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2007_06_6_80.html )
 3. 5.    European Disability Strategy 2010-2020. Dostupno na: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:en:PDF
 4. Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine, NN 42/2017
 5. Bratković D. Modeli skrbi u svjetlu ljudskih prava osoba s intelektualnim teškoćama. U: Škrabalo M, Papa J, Miošić-Lisjak N. Mobilizacija i razvoj zajednica: akcijsko istraživanje u Hrvatskoj. Zagreb: MAP savjetovanja d.o.o.; 2006. str. 198-218.
 6. Leutar Z, Milić Babić M. Pravo na rad i osobe s invaliditetom u Hrvatskoj. Sociologija i prostor. 2008;46, 180(2):161–186.
 7. Bratković D, Mihanović V, Dulčić A. Društveni položaj žena s invaliditetom. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 2013;49(1):164-180.
 8. Mihanović V. Invaliditet u kontekstu socijalnog modela. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 2011;47(1):72-86.

 

Nakon završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. analizirati dostupnost i kvalitetu rehabilitacije u zajednici, osobine i načela teorije rehabilitacije u zajednici;
 2. obrazložiti povijesni razvoj uz navođenje najznačajnijih smjernica kroz povijest razvoja rehabilitacije u zajednici;
 3. procijeniti timski rad i ulogu pojedinih stručnjaka u radu s klijentom/bolesnikom;
 4. obrazložiti ulogu civilnog društvo i udruge u rehabilitaciji u zajednici;
 5. vrednovati rehabilitacijske programe u zajedniciu skladu s načelima sestrinske skrbi, standardima i zakonskim propisima.

Nositelj: doc. dr. sc. Štefica Mikšić

 

Suradnici:

°       izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić,

°       doc. dr. sc. Branka Restek Petrović,

°       Maja Čebohin, mag. med. techn., asistent,

°       Katarina Jerković Gavran, mag. med. techn., asistent.

 

 

Vanjski suradnici:

°       doc. dr. sc. Blaženka Kljajić Bukvić,

°       dr. sc. Paola Presečki, dr. med., poslijedoktorand,

°       dr. sc. Arijana Turčin, dr. med., poslijedoktorand,

°       Katarina Jerković Gavran, mag. med. techn., asistent,

°       Goran Toplek, mag. med. techn., asistent

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal