• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Mentalno zdravlje

Usvojiti specifičnosti pristupa bolesniku sa psihičkim poremećajima (pristup psihotičnom bolesniku; pristup maničnom bolesniku; pristup depresivnom bolesniku; pristup delirantnom bolesniku; pristup bolesniku sa demencijom; pristup anksioznom bolesniku; pristup agresivnom bolesniku; pristup suicidalnom bolesniku).

Intelektualna onesposobljenost (teškoće), poremećaji psihološkog razvoja, bihevioralni i emocionalni poremećaji dječje dobi i u adolescenciji. Urgentna stanja u psihijatriji. Suvremena organizacija psihijatrijske službe. Osnove različitih pristupa u psihijatriji, psihofarmakoterapija. Društveno-pravni status duševnih bolesnika i njihova prava

Obavezna literatura:

 1. Jakovljević M. Psihijatrija za studente Visoke zdravstvene škole. Samobor: A. G. Matoš; 2003.
 2. Filaković P, ur. Psihijatrija. Osijek: Medicinski fakultet Osijek; 2014.    
   

Dopunska literatura:

 1. Moro LJ, Frančišković T. Psihijatrija – Udžbenik za više zdravstvene studije. Rijeka: Udžbenici Sveučilišta u Rijeci; 2004.

 

Nakon završenog kolegija, student/-ica će moći:

 1. obrazložiti psihosocijalni model razumijevanja nastanka i liječenja psihičkih poremećaja;
 2. objasniti epidemiološke podatake povezane s mentalnim zdravljem;
 3. analizirati čimbenike koji mogu  utjecati na mentalno zdravlje i na mentalni poremećaj;
 4. voditi intervju;
 5. primjeniti etička načela i komunikacijske vještine u odnosu terapeut – pacijent;
 6. prepoznati transferne i kontratransferne osjećaje i postupke s njima;
 7. objasniti važnost motivacije pacijenta za liječenje.

 

Nositelj: doc. dr. sc. Vladimir Grošić

 

Suradnici:

°       Kristina Bosak, mag. med. techn., asistent

 

Vanjski suradnici:

°       dr. sc. Daria Vuger Kovačić, poslijedoktorand

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal