• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Metodički praktikum

Osposobiti studenta za planiranje, programiranje i izvođenje kliničkih vježbi iz zdravstvene njege; praćenje i ocjenjivanje studenta; samo-vrjednovanje i vrjednovanje

 • Planiranje i programiranje  nastave zdravstvene njege u kliničkim uvjetima
 • Elementi i kriteriji ocjenjivanja zdravstvene njege u kliničkim uvjetima
 • Zdravstvena njega nastavni predmet, izbor sadržaja i aktivnosti za kliničku nastavu/vježbe
 • Okruženje za učenje/klinika
 • Strategije učenja i poučavanja  zdravstvene njege u kliničkim uvjetima
 • Procjenjivanje i mjerenje znanja, oblici praćenja i ocjenjivanje učenika/studenta iz zdravstvene njege na kliničkim vježbama 
 • Pedagoška dokumentacija na kliničkim vježbama

Obavezna literatura:

 1. Matijević M, Radanović D. Nastava usmjerena na učenika. Školske novine. Zagreb, 2011.
 2. Kyriacou C. Temeljna nastavna umijeća. EDUCA. Zagreb, 2001.
 3. Prlić N. Zdravstvena njega: metodički priručnik za nastavnika. Školska knjiga. Zagreb, 2002.
 4. Prlić N, Rogina V, Muk B. Metodički priručnik za nastavnike uz udžbenik Zdravstvena njega IV. Školska knjiga. Zagreb, 2002.
 5. Lovrić R. Nastavni tekstovi

Dopunska literatura:

 1. Terhart E. Metode poučavanja i učenja. EDUCA. Zagreb, 2001

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:​

 1. objasniti pristup kliničkoj nastavi  zdravstvene njege; strategije učenja i poučavanja zdravstvene njege u kliničkim uvjetima 
 2. napisati izvedbeni plan i program za „blok 30 sati“ kliničkih vježbi iz zdravstvene njege; elemente i kriterije ocjenjivanja; operativni plan i program za „blok 30 sati“ kliničkih vježbi iz zdravstvene njege;
 3. odabrati vještine sestrinske prakse, sadržaje prema ishodima učenja za „blok 30 sati“ kliničkih vježbi iz zdravstvene njege
 4. osmisliti „blok 30 sati“ kliničkih vježbi iz zdravstvene njege (strategiju, metode, oblike)
 5. napisati pripravu za „blok 30 sati“ kliničkih vježbi iz zdravstvene njege
 6. pripremiti se za izvođenje kliničkih vježbi (okolina, očigledna nastavna sredstva, dokumentaciju, liste praćenja)
 7. ocijeniti studenta (elementi) primjenjujući kriterije ocjenjivanja 
 8. kritički prosuđivati i vrjednovati održane kliničke vježbe kolege (prema zadanim elementima i kriterijima), napisati prikaz održanih kliničkih vježbi (kolege)
 9. samovrjednovati  održane kliničke vježbe (prema zadanim elementima i kriterijima)

Nositelj: Doc. Dr. Sc.  Robert Lovrić /dr. Sc. Jasenka Vujanić​

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal