• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Pedagogija, didaktika i metodika odgoja

Upoznati studente s osnovama pedagoških znanosti, osnovama didaktike i osnovama metodike odgoja te strategijama poučavanja u kreiranju odgojno-obrazovnih, tj. zdravstveno-odgojnih aktivnosti kao temelj za rad u odgojno-obrazovnom procesu, zdravstvenom odgoju i edukaciji.

Pedagogija – znanost o odgoju

Odnos naslijeđa i odgoja. Teorije nativizma, empirizma, konvergencije i dinamička teorija. Odgoj, socijalizacija, samoaktivnost. Antropološke osnove odgoja. Zakoni filogeneze i ontogeneze u odgoju. Razvoj i maturacija, preuranjivanje i kašnjenje. Bitne odrednice odgoja. Pedagogijska znanost i pedagogijski sustav. Pedagogijska interdisciplinarnost.


Temeljni pedagogijski pojmovi

Sličnosti i razlike između odgoja i socijalizacije. Odgoj, obrazovanje, izobrazba. Intencionalni i funkcionalni odgoj. Nastava. Didaktika i metodike. Učenje i poučavanje. Kurikulum. Učitelj, učenik, roditelj. Savjetovanje, pomoć.


Institucionalni i vaninstitucionalni odgoj

Obitelj, vrtić, škola. Grupa vršnjaka, masovni mediji, slobodno vrijeme i potrošnja. Pedagogija profesionalnog obrazovanja. Izvaninstitucijski odgojni rad. Odgoj odraslih. Pluralistička socijalizacija.


Što je didaktika. Didaktika kao grana pedagogije. Odnos pedagogije, didaktike i metodike.

Odnos filozofije, društvenih znanosti i znanosti o čovjeku prema pedagogiji, teorijske orijentacije u didaktici.


Teorija kurikuluma

Društveni i individualni aspekt cilja i zadataka. Izbor sadržaja i aktivnosti.

Pojam plana i programa. Odnos programa i udžbenika. Odnos nastavnika i programa.

Dinamika odgojno-obrazovnog procesa.

Ispitivanje interesa i potreba, programiranje, planiranje, pripremanje.

Organizacija – makro i mikro artikulacija.

Izvođenje odgojnog - obrazovnog procesa.

Načela za organizaciju i izvođenje.

Sumativna i formativna evaluacija. Praćenje, ocjenjivanje i vođenje učenika.


Socijalni oblici i strategije

Socijalni oblici za nastavnike (individualni, tandemski, timski). 

Socijalni oblici za učenike (radionica, grupni, individualni).

Strategije odgoja (egzistencije, socijalizacije, individuacije). 

Strategije obrazovanja (učenja, doživljaja, vježbanja i stvaranja).

Uvjeti odgojno-obrazovnog procesa.

Prirodna i društvena sredina, izleti i ekskurzije, okolina škole, prostori u školi, učionica.

Vizualni mediji, auditivni, audio-vizualni, tekstualni, računala.

Autoritarna, demokratska, nasilna i nenasilna komunikacija.

Socijalna klima, emocionalna klima.

Odnos teorije i prakse.


Teorijski uvod u Metodiku

Metodika u sustavu znanosti, teorije čovjeka, čovjek dobar ili zao i uloga odgoja, teorije društva, zdravo društvo i društvena uloga odgoja.

Što je odgoj.

Različito shvaćanje odgoja, cilj i zadaci odgoja.


Područja odgoja

Egzistencijalni odgoj: zdravstveni i radni odgoj, samozaštitni i ekološki odgoj.

Socijalni odgoj: odgoj za život u zajednici i spolni odgoj, rješavanje sukoba i odgoj za mir.

Humanistički odgoj: odgoj pozitivne slike o sebi, odgoj za ljudska prava.

Činitelji odgoja.

Obiteljska zajednica, dječje grupe i učenička zajednica, učitelji.


Metode odgoja

Pojam metoda odgoja.

Strategija egzistencije: metoda zdravog načina života, metoda praktičnih radova, metoda sigurnosti.

Strategija socijalizacije: metoda komunikacije, metoda afirmacije, metoda kooperacije.

Strategija individuacije: metoda slušanja i razgovora, metoda poticanja, metoda terapije.


Evaluacija

Vrednovanje odgojnog procesa, vrednovanje odgojnog učinka, vođenje.


Metodika u praksi


Primjena metodičkih načela u praksi

Obavezna literatura:

 1. Giesecke H. Uvod u pedagogiju. Zagreb: Educa; 1993.
 2. Gudjons H. Pedagogija – temeljna znanja. Zagreb: Educa; 1994. Poglavlje 8., str. 171-185.
 3. Mialaret G. Uvod u edukacijske znanosti. Zagreb: Školske novine; 1989. Poglavlja 1. i 2., str. 17-34.
 4. Mijatović  A, urednik. Osnove suvremene pedagogije. Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor; 1999.  Poglavlje 1., str. 13-37; poglavlja 4. i 5., str. 101-148; poglavlja 7., 8., 9., str. 175-244.
 5. Bognar L, Matijević M. Didaktika. Zagreb: Školska knjiga; 2005.
 6. Jelavić F. Didaktičke osnove nastave. Jastrebarsko: Naklada Slap; 1995.
 7. Bognar L. Metodika odgoja. Osijek: Pedagoški fakultet; 2001.
 8. Bognar L. Metodika odgoja. Osijek: Pedagoški fakultet; 2005.  
 9. Legrand L. Moralna izobrazba danas – Ima li to smisla? Zagreb: EDUCA; 1995.
 10. Mougniotte A. Odgajati za demokraciju. Zagreb: EDUCA; 1995.
 11. Perotti A. Interkulturalni odgoj i obrazovanje. Zagreb: EDUCA; 1995.
 12. Miller A. Drama djetinjstva. Zagreb: EDUCA; 1995.

 

Dopunska literatura:

 1. Cindrić M. Profesija učitelj u svijetu i u Hrvatskoj. Velika Gorica – Zagreb: Persona; 1995.
 2. Glasser W. Kvalitetna škola; škola bez prisile. Zagreb: EDUCA; 1994.
 3. Marsh C. Kurikulum – temeljni pojmovi. Zagreb: EDUCA; 1994.
 4. Munjiza E, Peko A. Stavovi mladih prema drugim narodima u multikulturalnoj istočnoj Slavoniji. Napredak. 2004;145(3):305-14.
 5. Mušanović M. Pedagogija profesionalnog obrazovanja. Rijeka: Graftrade; 2001.
 6. Ogbu JG. Pedagoška antropologija. Zagreb: Školske novine; 1989.
 7. Rosić V, Zloković J. Prilozi obiteljskoj pedagogiji. Rijeka: Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju; 2002.
 8. Rosić V, Zloković J. Modeli suradnje obitelji i škole. Đakovo: Tempo d.o.o.; 2003.
 9. Peko A., Pintarić A. Uvod u didaktiku hrvatskog jezika. Osijek: Pedagoški fakultet; 1999.
 10. Desforges C. Uspješno učenje i poučavanje: psihologijski pristupi. Zagreb: EDUCA; 2001.
 11. Terhart E. Metode poučavanja i učenja. Zagreb: EDUCA; 2001.
 12. Bognar L, Hugo M, Jerkelund C, Munjiza E, Peko A, Vodopija I. Problemi mladih Slavonije i Baranje. Osijek: Filozofski fakultet; 2004.     
 13. Čudina-Obradović M, Težak D. Mirotvorni razred. Zagreb: Znamen; 1995.

Nakon završenog predmeta, student-ica će moći:

 1. obrazložiti odnos pedagogije, didaktike i metodike;
 2. opisati odnos filozofije, društvenih znanosti i znanosti o čovjeku prema pedagogiji, teorijske orijentacije u didaktici;
 3. argumentirati teoriju kurikuluma;
 4. objasniti metodiku u sustavu znanosti, teorije čovjeka, čovjek dobar ili zao i uloga odgoja, teorije društva, zdravo društvo i društvena uloga odgoja;
 5. primijeniti metodička načela u praksi;
 6. koristiti socijalne oblike i strategije odgoja i obrazovanja, nastavna sredstva i pomagala;
 7. planirati i pripremiti odgojno-obrazovni proces;
 8. izvesti odgojno-obrazovni proces;
 9. vrednovati odgojno-obrazovni proces.

Nositelj: doc. dr. sc. Robert Lovrić

 

Suradnici:

°       izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić,

°       Jasenka Vujanić, mag. med. techn., predavač,

°       Maja Koporčić, prof., asistent.

 

Vanjski suradnici:

°       Kristina Bosak, mag. med. techn., asistent

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal