• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Ekonomika u zdravstvu 2

Cilj kolegija je upoznavanje studenata s temom i problemom zdravstvenog sustava i zdravstvene politike te stjecanje specifičnih i općih znanja o zdravstvenoj politici i njenoj važnosti za državu. Upoznavanje studenata s važnosti poslovnog komuniciranja u suvremenom menadžmentu i poslovanju uopće, usmjeravanje poslovnih i kreativnih potencijala pojedinca i skupine u brže i efikasnije mogućnosti rješavanja gospodarskih i inih problema na mikro i makro razini okruženja.

Međuzavisnosti ekonomike i zdravstva
Razlikovanje pojma zdravlja i pojma bolesti
Specifičnosti zdravstvenih potreba i ekonomske karakteristike na području zdravstva
Mehanizmi međuljudskih interakcija u zdravstvu
Ekonomsko vrednovanje života i zdravlja
Latentni i manifestni doprinosi
Nezdravstveni rezultati rada zdravstvene zaštite
Zdravstveni indikatori – indeksi zdravlja
Ocjena zdravstvenog stanja populacije
Pokazatelji zdravstvenog stanja populacije
Determinante potražnje zdravstvene zaštite 
Standardi i normativi rada zdravstvene službe, zdravstveni standard
Model ponude zdravstvene zaštite 
Cost-containment metoda 
Vrste participacije
Utjecaj participacije na korištenje zdravstvenih usluga 
Implementacija participacije u RH
Tradicionalni modeli organizacije i financiranja zdravstvene zaštite
Pravednost i efikasnost u zdravstvu
Funkcionalni odnosi subjekata u financiranju zdravstvene zaštite
Strateški menadžment u zdravstvu
Paradoks financijskog menadžmenta u zdravstvu
Likvidnost
Profitabilnost
Vrednovanje financijskih učinaka u zdravstvenim ustanovama
Temeljni financijski koeficijenti kao pokazatelji ekonomskog stanja zdravstvenih ustanova

Obavezna literatura:

 1. Miloloža I, Šebo D.  Ekonomika u zdravstvu. Osijek: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek; 2019. 
 2. Miloloža I, Glavaš J, Šebo D. Upravljanje znanjem u zdravstvu. Osijek: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek; 2019.
 3. Balen S. Menadžment u zdravstvu. Osijek: Medicinski fakultet Osijek; 2015.
 4. Bilješke s predavanja na temelju knjige Feldstein PJ. Health Care Economics. 7. izd. Delmar, SAD: 2012.
   

Nakon završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. opisati temeljne koncepte upravljanja u zdravstvu;
 2. objasniti ekonomske pojmove koji se koriste u zdravstvu;
 3. obrazložiti oblike i važnost financiranja zdravstvene zaštite;
 4. interpretirati temeljne financijske pokazatelje stanja u zdravstvenim ustanovama;
 5. razumjeti važnost i specifičnost upravljanja ljudima u zdravstvenom sustavu;
 6. primjenitiosnovnemenadžerskevještine;
 7. ekonomski vrednovati parametre u zdravstvenom sustavu, učinkovitost planiranja i upravljanja resursima;
 8. vrednovati modele organizacije u zdravstvu.

Nositelj: doc. dr. sc. Stjepan Rudan

 

Suradnici:

°     prof. dr. sc. Sanja Balen, redoviti profesor u trajnom zvanju,

°       doc. dr. sc. Davorin Pezerović,

°       dr. sc. Dubravka Holik, asistent,

°       Antun Bajan, mag. med. tech, asistent

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal