• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Kvaliteta rada u sestrinstvu

Uvesti studente u znanstvenu metodologiju analitičkog i kritičkog promišljanja o pružanju zdravstvene njege i odabiru optimalnog modela za određenu skupinu pacijenata.

Kolegij sadrži gradivo iz sljedećih područja: međuljudski odnosi, metode analize i evaluacije, klinička supervizija; učenje i razvijanje strategije kliničke supervizije; analiza vještina i kritička evaluacija sestrinske prakse; upravljanje ljudskim resursima; planiranje i nadzor nad provođenjem zdravstvene njege; izgradnja tima; teorije promjena i upravljanje promjenama; upravljanje kvalitetom zdravstvene njege; upravljanje rizicima; unapređivanje rada na radnom mjestu: mentora, istraživača, nastavnika i dr.; utjecaj političkih i ekonomskih faktora na radnu organizaciju.

Obavezna literatura:

 1. Kalauz S. Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj njezi. Zagreb: Medicinska naklada; 2014.
 2. Čulig J. Nastavni tekstovi – Menadžment u sestrinstvu. Zagreb: Visoka zdravstvena škola; 2003.
 3. Čulig J, Zovko V. Priručnik za procjenu radnog učinka. Zagreb: ZZJZ; 2002.    
   

 

Dopunska literatura:

 1. Bond M, Holland S. Skills of Clinical Supervision for Nurses. Buckingham: Open University Press; 1998.
 2. Hogg C. Patients, Powers and Politics. London: Sage Pubs, Ltd.; 1999.
   

Nakon završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. argumentirati prednosti i nedostatke određenog modela zdravstvene njege;
 2. razvijati sustave samoprocjene i vrjednovanja rada;
 3. vrednovati sustav kvalitete zdravstvene njege;
 4. kritički prosuditi primjenu propisanih vještina/algoritama;
 5. primijeniti etičko-legalne principe u zdravstvenoj njezi;
 6. organizirati zdravstvenu njegu temeljenu na dokazima (EBN);
 7. utvrđivati potrebe za stručnim osobljem u skladu s potrebama za zdravstvenom njegom;
 8. vrednovati primjenu etičkih načela i komunikacijskih vještina u istraživanjima i praksi zdravstvene njege;
 9. upravljati znanjem, odlučivanjem i kvalitetom zdravstvene njege u nepredvidivim uvjetima

Nositelj: doc. dr. sc. Robert Lovrić

 

Suradnici:

°       izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić,

°       doc. dr. sc. Štefica Mikšić,

°       Željka Dujmić, mag. med. techn., predavač,

°       Antun Bajan, mag. med. techn., asistent,

°       Kristina Bosak, mag. med. techn., asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal