• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Gerontološka zdravstvena njega i gerontologija

Upoznati studente sa znanstvenim osnovama gerontologije, promjenama u organizmu u starijoj dobi,  specifičnostima zdravstvenih potreba bolesnika u starijoj životnoj dobi. 
Upoznati studente s načelima pružanja i evaluacije zdravstvene njege kod takvih bolesnika, ulogom medicinske sestre u zdravstvenoj zaštiti i organizacijom sestrinske skrbi. 
Osposobiti studente za primjenu znanstvenih spoznaja u rješavanju specifičnih problema u organizaciji zdravstvene njege.

U kolegij je uključena teorijska i praktična primjena znanja usmjerena na gerontologiju i zdravstvenu  njegu gerijatrijskih bolesnika kao znanstvenu disciplinu s posebnim naglaskom na holistički, sistematski i individualiziran pristup tijekom boravka u bolnici i nakon otpusta kući. S obzirom na kronicitet bolesti, period rehabilitacije i palijaciju simptoma, bolest se reflektira na bolesnikov život, njegovu obitelj, zajednicu, stoga su u sadržaj kolegija uključena znanja iz zdravstvene njege u zajednici i palijativne skrbi, s posebnim naglaskom na edukaciju pacijenta i njegove obitelji.
Savladavanjem sadržaja predmeta studenti će usvojiti znanja o starenju i starosti kao normalnoj fiziološkoj pojavi, znanja o patološkom starenju i znanja o sprječavanju bolesnog starenja primjenom primarne, sekundarne i tercijarne prevencije za starije. Usvajanje znanja o organizacijskim modelima gerijatrijske i gerontološke skrbi za starije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti za starije, razlike između mjera u centrima za gerontologiju i mjerama gerontološkog centra.

Obavezna literatura:

 1. Tomek-Roksandić S, Duraković Z, Puntarić D. Osobe starije životne dobi. U: Puntarić D, Ropac D, urednici. Javno zdravstvo. Zagreb: Medicinska naklada; 2015. str. 246-283.
 2. Tomek-Roksandić S. Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege sa sestrinskom dokumentacijom i pristupnikom opće/obiteljske medicine u domu za starije osobe. Zagreb: Zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar; 2012.
 3. Tomek-Roksandić S, Mimica N, Kušan-Jukić M, i sur. Alzheimerova bolest i druge demencije – Rano otkrivanje i zaštita zdravlja. Zagreb: Medicinska naklada; 2016.
 4. Tomek-Roksandić S. Potrebe za zaštitom zdravlja. U: Duraković Z, urednik. Gerijatrija medicina starije dobi. Zagreb: C.T.- Poslovne informacije d.o.o.; 2011.
 5. Tomek-Roksandić S, Perko G, Mihok D, Radašević H, Ljubičić M, Šimunović D, i sur. Živjeti zdravo aktivno produktivno starenje - 4. knjižica uputa za očuvanje funkcionalne sposobnosti u dubokoj starosti. Zagreb: CZG ZJZGZ; 2005.

Dopunska literatura:

 1. Lovreković M., Leutar Z. Kvaliteta života osoba u domovima za starije i nemoćne osobe u Zagrebu. Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline. 2010;19(1):55-79. 
 2. Strunga A. Aktivno starenje u Europi – nove perspektive. Androgoški glasnik. 2012;16(1):33-41.
 3. Rešetar Čulo I. Zaštita prava starijih osoba u Europi: trenutno stanje, nedostaci i izazovi. Pravni vjesnik. 2014;30(2):117-135.

Nakon završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. argumentirati činjenično i teorijsko znanje u gerontološkoj zdravstvenoj njezi i gerontologiji;
 2. prepoznati patofiziološke promjene kod gerijatrijskih bolesnika;
 3. utvrditi potrebe, planirati i sudjelovati u provođenju zdravstvene njege i procesu dijagnosticiranja, liječenja i rehabilitacije kao član tima;
 4. vrednovati učinke provedenih sestrinskih intervencija iz područja gerontološke zdravstvene njege i kritički razmišljati;
 5. provoditi istraživanja u gerontološkoj zdravstvenoj njezi;
 6. preuzeti odgovornost  u provođenju kvalitete gerontološke zdravstvene njege u skladu s načelima sestrinske skrbi, standardima i zakonskim propisima.

Nositelj: doc. dr. sc. Štefica Mikšić

 

Suradnici:

°       prof. dr. sc. Davorin Đanić, redoviti profesor u trajnom zvanju,

°       doc. dr. sc. Sandra Vuk Pisk,

°       Jadranka Plužarić, mag. med. techn., viši predavač,

°       Željka Dujmić, mag. med. techn., predavač,

°       Brankica Juranić, mag. med. techn., predavač,

°       Mirjana Kralj, mag. med. techn., predavač,

°       Kristina Bosak, mag. med. techn., asistent,

°       Maja Čebohin, mag. med. techn., asistent,

°       Dragica Pavlović, mag. med. techn., asistent.

 

Vanjski suradnici:

°       Marijan Bašić, mag. med. techn., asistent,

°       Suzana Farena, mag. med. techn., asistent,

°       Dalibor Ivanešić, mag. med. techn., asistent,

°       Goran Toplak, mag. med. techn., asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal