• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Ekonomika u zdravstvu 1

Cilj ovog predmeta je studentima prikazati sustav zdravstva i međuovisnosti s ekonomskim zakonitostima i zdravstvenom politikom, kao i prikaz funkcioniranja samog sustava.

Predmet počinje širom slikom dinamičnog procesa planiranja za zdravlje od makrookruženja i trendova, preko ocjene zdravstvenih potreba populacije koju opslužujemo i raspoloživih resursa, ključnih dionika i politika (koji sustav određuju) pa finalno, sve do organizacije i funkcioniranja samoga zdravstvenoga sustava, rukovođenja u sustavu i njegova financiranja.

Obavezna literatura:

 1. Miloloža I, Šebo D.Ekonomika u zdravstvu. Osijek: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek; 2019.
 2. Miloloža I, Glavaš J, Šebo D. Upravljanje znanjem u zdravstvu. Osijek: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek; 2019.
 3. Balen S. Menadžment u zdravstvu. Osijek: Medicinski fakultet Osijek; 2015.
 4. Bilješke s predavanja

 

Dopunska literatura:

 1. Kovačić L. Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj zaštiti. Zagreb: Medicinska naklada; 2003.
 2. Šogorić S. Organizacija zdravstvene zaštite i zdravstvena ekonomika. Zagreb: Medicinska naklada; 2016.
 3. Zakonski akti koji reguliraju pitanja predmetnog područja u Republici Hrvatskoj
 4. Objavljena recentna stručno-znanstvena istraživanja iz predmetnog područja.
   

Nakon završenog predmeta, student/-ica će moći: 

 1. objasniti međuodnos ekonomskih zakonitosti i sustava zdravstvene zaštite;
 2. prikazati osobitosti gospodarenja u zdravstvu i opisati ocjenjivanje ekonomičnosti u zdravstvu;
 3. opisati pokazatelje zdravstvenog stanja populacije, postupak ocjene zdravstvenog stanja populacije i razloge za njegovo provođenje;
 4. prikazati načela zdravstvene zaštite, definirati i nabrojiti njezine ciljeve, nabrojiti i opisati pojedine razine zdravstvene zaštite;
 5. objasniti pojam racionalizacije zdravstvene zaštite;
 6. opisati osnovne elemente modela financiranja zdravstvene zaštite i osnovne sustave financiranja zdravstvene zaštite u suvremenim zemljama.

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Ivan Miloloža

 

Suradnici:

·      prof. dr. sc. Davorin Đanić, redoviti profesor u trajnom zvanju,

°       izv. prof. dr. sc. Blaženka Miškić,

°       doc. dr. sc. Agneza Aleksijević

°       doc. dr. sc. Davorin Pezerović,

°       doc. dr. sc. Stjepan Rudan,

°       dr. sc. Atila Čokolić, poslijedoktorand,

°       Antun Bajan, mag. med. tech, asistent

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal