• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Globalizacija i zdravlje

Cilj kolegija je predstaviti studentima globalizacijske procese koji utječu na zdravlje, zdravstvenu zaštitu, organizaciju i financiranje zdravstvene skrbi; upoznati studente s pozitivnim i negativnim stranama globalizacije, integralnim modelom javno-privatnog partnerstva u rješavanju globalnih zdravstvenih problema, naglasiti vrstu i utjecaj institucija i organizacija koje su uključene u pripremu zdravstvene politike, upoznati studente o EU direktivama za zdravstvo, o ulozi Svjetske zdravstvene organizacije(SZO), Svjetske banke i OECD-a u formiranju strategija za zdravstvo. Osposobljavanje studenta za kritičko promatranje zdravstvene službe i njezina rada. Upoznavanje s temeljnim postavkama o izvorima i vrsti onečišćenja voda, raspoloživim količinama i potrošnji vode, fizikalnim i biološkim onečišćenjima vode, detaljima, prednostima i nedostatcima konvencionalnih i suvremenih tehnologija vode i obrade otpadnih voda, kao i o međunarodnim i nacionalnim propisima i standardima kakvoće vode.

Utjecaj globalizacije na zdravlje. Trgovina, javno zdravstvo i hrana. Migracije i zdravlje. Klimatske promjene i katastrofe: od humanitarne pomoći do prevencije. Globalizacija i odgovor na epidemiološke probleme. Prioriteti u rješavanju globalnih zdravstvenih problema. Institucije i organizacije u pripremi zdravstvenih politika. Populacije, zdravlje i hrana. Okoliš i zdravlje. EU direktive za zdravstvo. Uloga SZO, Svjetske banke i OECD-a u formiranju strategija za zdravstvo. Evaluacija kvalitete strateških dokumenata. Međunarodna suradnja. Komunikacijske tehnologije i globalizacija. Stanovanje i zdravlje, utjecaj siromaštva na stanovništvo. Globalizacija i odgovor na epidemiološke probleme: zarazne bolesti, HIV, ebola, virus zapadnog Nila. Gospodarenje otpadom i zdravlje, kontaminacija tla i zdravlje. Voda i zdravlje, raspoložive količine i potrošnja vode, izvori i vrste onečišćenja vode, kondicioniranje vode za piće, otpadne vode.

Obavezna literatura:

 1. Puntarić D, Ropac D, Jurčev Savičević, i sur. Javno zdravstvo. Zagreb: Medicinska naklada; 2015.
 2. Puntarić D, Ropac D, Jurčev Savičević, i sur. Javno zdravstvo. Zagreb: Medicinska naklada i Hrvatsko katoličko sveučilište; 2017.
 3. Jakšić Ž, Kovačić L, ur. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000.
 4. United Nations Millennium Declaration. Resolution A/RES/55/2. Geneva: United Nations, 2000. Dostupno na: https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_55_2.pdf
 5. World Health Organization. The world health report 2003: Shaping the future. Geneva: World Health Organization; 2003. Dostupno na: http://www.who.int/whr/2003/en 
 6. Total population, health and nutrition funding, FY 2002. [http://www.usaid.gov/our_http://ec.europa.eu/health/strategy/policy/index_en.htm; 
 7. Europe 2020.: http://ec.europa.eu/health/europe_2020_en.htm
 8. Miloloža I, Šebo D.  Ekonomika u zdravstvu. Osijek: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek; 2019.
 9. Miloloža I, Glavaš J, Šebo D. Upravljanje znanjem u zdravstvu. Osijek: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek; 2019.
 10. Balen S. Menadžment u zdravstvu. Osijek: Medicinski fakultet Osijek; 2015.
   

 

Dopunska literatura:

 1. McKee M, Garner P, Stott R. International co-operation in health. Oxford, UK: Oxford University Press; 2001.

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. objasniti ulogu i funkcioniranje vodećih svjetskih javnozdravstvenih organizacija, nacionalne javnozdravstvene programe, nacionalne strategije i planove;
 2. navesti pozitivne i negativne strane globalizacijskih procesa i koristiti pozitivne efekte globalizacije u javnom zdravstvu i kritički razmišljati o kvaliteti strateških dokumenata za zdravstvo;
 3. objasniti ulogu javnog zdravstva u izvanrednim stanjima, osobitosti komunikacije u javnom zdravstvu i primjenu etičkih načela u javnom zdravstvu;
 4. identificirati utjecaj okolišnih čimbenika na zdravlje, globalni kontekst javnog zdravstva i globalne javnozdravstvene prioritete;
 5. argumentirati pojam međunarodnog zdravlja i pokazatelje zdravstvenog stanja populacije;

 6. prepoznati specifičnosti posebno vulnerabilnih populacijskih podskupina, zdravstvenu zaštitu i javnozdravstvene prioritete i njihove temeljne značajke, kao i neke nove izazove u javnom zdravstvu i njihove osobitosti;
 7. opisati pojedine korake u analizi zdravstvene ispravnosti vode za piće i sudjelovati u uzorkovanju uzoraka vode za piće.

Nositelj: doc. dr. sc. Stjepan Rudan

 

Suradnici:

°       doc. dr. sc. Andrea Milostić Srb,

°       doc. dr. sc. Stjepan Rudan,

°       Brankica Juranić, mag. med. techn., predavač,

°       Anamaria Tomić, mag. logoped, univ. spec. rane intervencije, predavač,

°       Maja Čebohin, mag. med. techn., asistent,

°       dr. sc. Dubravka Holik, asistent,

°       Danijela Nujić, dr. med., asistent.

 

 

Vanjski suradnici:

°       doc. dr. sc. Irzal Hadžibegović,

°       Miljenjka Igrec, mag. med. techn., asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal