• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Intrahospitalne infekcije

Upoznati studente s najčešćim mikroorganizmima koji su potencijalni uzročnici intrahospitalnih infekcija, prvenstveno s njihovim habitatima, načinima prijenosa, postupcima za mikrobiološku dijagnostiku uzročnika, obavještavanjem u bolničkom sustavu o rezistentnim uzročnicima radi sprečavanja njihovog širenja u bolničkoj sredini i prijenosa u vanbolničku sredinu.

Studenti će se upoznati s osnovnim osobinama najčešćih uzročnika bolničkih infekcija, načinom mikrobiološke detekcije, identifikacije i određivanja rezistencije na antibiotike u rutinskom laboratoriju. Upoznat će se s organskim sustavima kao potencijalnim izvorima multirezistentnih uzročnika u bolničkoj sredini. Također će se upoznati s načinima na koji se uzimaju uzorci za detekciju bolničkih patogena iz pojedinih organskih sustava, kako se pohranjuje ili transportira materijal za mikrobiološku obradu i mjerama koje se moraju poduzeti da se infektivni agensi ne bi prenosili. 
Poseban naglasak će biti na obveznim standardnim higijenskim mjerama u sprječavanju prijenosa bolničkih infekcija s bolesnika na bolesnika, s bolesnika na zdravstvenog djelatnika te sa zdravstvenog djelatnika na bolesnika.

Obavezna literatura:

 1. Kalenić S, i sur. Medicinska mikrobiologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2019. (izabrana poglavlja)
 2. Beader N, Bedenić B, Budimir A. Klinička mikrobiologija – odabrana poglavlja. Zagreb: Medicinska naklada; 2019.
 3. Damani NN. Priručnik o prevenciji i kontroli infekcija. Prijevod 4. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 2019.
   

Dopunska literatura:

 1. Begovac J, i sur. Klinička infektologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2019.

Nakon završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. znati sve potencijalne uzročnike bolničkih infekcija, način uzimanje uzoraka za detekciju patogena potecijalno uzročnika bolničkih infekcija, metode mikrobiološke dijagnostike;
 2. poznavati rad, obveze i nadležnost tima za bolničke infekcije i povjerenstva za bolničke infekcije;
 3. organizirati i provoditi  pravilan načinu ponašanja u zaštiti od intrahospitalnih infekcija u svojim radnim sredinama;
 4. detektirati kritične točke u radnoj sredni i kontrolirati uvjete u radnom okruženju u smislu prevencije širenja infekcija;
 5. kritički prosuđivati primjenu etičkih načela u istraživanju iz područja intrahospitalnih infekcija.

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Suzana Bukovski

 

Suradnici:

°       doc. dr. sc. Jasminka Talapko,

°       Željka Dujmić, mag. med. techn., predavač,

°       Nikolina Farčić, mag. med. techn., asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal