• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Teorija kurikuluma

Upoznati studente s teorijskom i metodološkom podlogom razvoja suvremenog kurikula, kao i metodologijom uspoređivanja, u okviru seminarskih tema, različitih kurikula iz srodnih znanstvenih područja.

Vodeći teorijsko-metodološki pristupi razvoju kurikula (pojmovno-konceptualna određenja, kurikulske koncepcije, načini legitimiranja i tipovi kurikula). Socijalno-političko, ekonomsko, kulturno i pravno utemeljenje i legitimiranje kurikula. Permanetno inoviranje odnosno razvijanje kurikula kao odgovor na nove tendencije u svijetu rada i kulturi (komparativna analiza na globalnoj ns. nacionalnoj razini). Metodologija planiranja i oblikovanja kurikula ( teorija ciljeva, modeli formuliranja, modeli legitimiranja ciljeva učenja, kriteriji izbora sadržaja i metodologija didaktičkog oblikovanja sadržaja, planiranje provedbe, kriteriji i načini evaluacije odgojno-obrazovnih učinaka). Istraživačke teme: Metodologija istraživanja prikrivenog kurikula: Analiza kurikula izabranih nastavnih ili odgojnih područja; Problematika odnosa: didaktike i kurikulne teorije; Modeli legitimiranja otvorenog  kurikula.

Obavezna literatura:

 1. Cindrić M, Miljković D, Strugar V. Didaktika i kurikulum. Zagreb: IEP-D2; 2010.
 2. Ornstein AC, Hunkin FP. Curriculum: Foundations, Principles, and Issues. Boston: Allan&Bacon Publishers; 1998.
   

 

Dopunska literatura:

 1. Moon B. A Guide to the National Curriculum. Oxford: Oxford University Press; 2001.

Nakon završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. procijeniti teorijsko-metodološki pristup razvoju kurikuluma;
 2. preispitati metodologiju planiranja i oblikovanja kurikuluma;
 3. odabrati provedbe, kriterije i načine evaluacije odgojno-obrazovnih učinaka;
 4. procijeniti kurikulum izabranih nastavnih ili odgojnih područja;
 5. preporučitiimplementiranjekurikuluma u odgojno-obrazovnojustanovi.

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Martina Smolić

 

Suradnici:

°       doc. dr. sc. Vesna Ćosić,

°       doc. dr. sc. Rajko Fureš,

°       dr. sc. Tamara Alebić, predavač,

°       Maja Koporčić, prof., asistent.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal