• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Personalizirana medicina

Cilj predmeta je upoznati studente sa suvremenim trendovima individualizirane medicine i farmakoterapije bazirane na genetici i genomici; pojasniti pojam personalizirana medicina; objasniti farmakogenetski i farmakogenomski pristup čovjeku, bolesti i terapiji; ilustrirati primjerima iz kliničke prakse; upoznati studente s osnovnim pojmovima, postupcima, fazama i tehnologijama prisutnim u procesu istraživanja lijekova.

Farmakologija na prijelazu tisućljeća. Genom, proteom, biom, sistemska biologija. Uvod u osnovne pojmove vezane uz personalnu medicinu. Varijabilnost genoma, važnost SNP-ova i haplotipova. Farmakogenetika – uloga genske varijacije u metabolizmu i transportu lijekova. Farmakogenomika – kontrolirana klinička ispitivanja. Primjena ovih pristupa u različitim područjima medicine. Kako uz pomoć svega naučenog i u kontekstu kontinuiranog učenja o genskoj varijabilnosti kreirati novi i bolji lijek? Translacijska medicina. Etička pitanja.

Obavezna literatura:

 1. Dostupna predavanja; Literaturu će osigurati nastavnik.

 

Dopunska literatura:

 1. Yates LR, Seoane J, Le Tourneau C, Siu LL, Marais R, Michiels S, Soria JC, Campbell P, Normanno N, Scarpa A, Reis-Filho JS, 
  Rodon J, Swanton C, Andre F. The European Society for Medical Oncology (ESMO) Precision Medicine Glossary. Ann Oncol. 
  2018 Jan 1;29(1):30-35.

 2. Cowie P, Hay EA, MacKenzie A. The noncoding human genome and the future of personalised medicine. Expert Rev Mol Med. 2015:17:e4.
 3. Rasool M, Malik A, Naseer MI, Ansari SA, Begum I, Quazi MH, i sur. The role of epigenetics in personalized medicine: challenges and opportunities. BMC Med Genomics. 2015;8(Suppl 1):S5.
 4. Ciardiello F, Arnold D, Casali PG, Cervantes A, Douillard JY, Eggermont A, i sur. Delivering precision medicine in oncology today and in future – the promise and challenges of personalised cancer medicine: a position paper by the European Society for Medical Oncology (ESMO). Ann Oncol. 2014;25(9):1673-8. 
 5. Chan SL, Jin S, Loh M, Brunham LR. Progress in understanding the genomic basis for adverse drug reactions: a comprehensive review and focus on the role of ethnicity. Pharmacogenomics. 2015;16(10):1161-78.
 6. Druge relevantne publikacije u trenutku održavanja nastave.
   

Nakon uspješno završenog predmeta, student/-ica će moći:

 1. podržati suvremene trendove u personaliziranoj medicini, farmakoterapiji i pronalaženju novih i odabiru specifičnijih lijekova;
 2. procijeniti utjecaj genske varijabilnosti na učinak lijeka pored njegovog bazičnog mehanizma djelovanja te ju povezati s ciljem personalizirane terapije u procesu otkrivanja novih lijekova i u kliničkoj praksi;
 3. rangirati konkretne izvore varijabilnosti testova koji su postavljeni u cilju omogućavanja uvida u iste;
 4. poduprijeti otvorenost za nastavak edukacije i primjenu individualizirane medicine u svojoj radnoj sredini i svom području rada.

Nositelj:  prof. dr. sc. Dragan Primorac, redoviti professor u trajnom zvanju

 

Suradnici:

 • izv. prof. dr. sc. Martina Smolić,
 • Lucija Kuna, mag. biolog., asistent,
 • Vjera Ninčević, dr. med, asistent,
 • Tea Omanović Kolarić, dr. med, asistent,
 • Sonja Vukadin Šarčević, dr. med., asistent

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal