• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Biofizika

Upoznavanje s osnovnim konceptima izabranih područja biofizike i njihove primjene u dentalnoj medicini. Usvajanje znanja potrebnih za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline i kliničkih znanosti.  Naglasak je na onim fizikalnim zakonima koji su značajni pri nastanku bioloških struktura i djelovanju bioloških sustava. Upoznavanje s fizikalnim pojavama koje su osnova fizioloških procesa. Upoznavanje s fizikalnim  osnovama  metoda mjerenja koje se upotrebljavaju u dijagnostici i fizikalnim pojavama na kojima se temelje neke metode liječenja. Upoznavanje s osnovama upotrebe nekih uređaja iz dentalne prakse. Studenti se uče kvantitativnom razmatranju fizikalnih i drugih pojava. Upoznavanje sa znanstvenim, analitičko-sintetičkim načinom razmišljanja.

Mehanika. Upotreba zakona mehanike pri analizi lokomotornog sustava čovjeka. Tlak, uzgon, stlačivost, tlak jednadžbe, napetost površine i kapilarne pojave. Bernoullijeva jednadžba, rad srca. Protok viskozne tekućine kroz tanke cijevi. Elastična svojstva čvrstih tijela i tkiva. Fluktuacije.. Toplina i termodinamika. Ravnoteže i ne-ravnoteže stanje sustava. Prvi i drugi zakon termodinamike.
Entropije. Bioenergetika. Termodinamički potencijali. Kemijski potencijal. Topivost. Vlažnost. Osmotski  tlak. Donnanova ravnoteža. Prijenos  tvari i energije. Membranska propusnost.
Elektricitet i magnetizam. Električna i magnetska provodljivost. Bioelektrični potencijal. Električni tok. Prijenos el. impulsa do živca.
Struktura atoma. Atomi, molekule, kristali. Međumolekularne sile, struktura vode, hidracija. Hidrofobne sile. Struktura bioloških makromolekula u membrani.
Valovi i zvuk. Uho. Ultrazvuk. Elektromagnetski valovi i optika. Scintilacijski brojači, oko. Apsorpcija
svjetla. Raspršenja svjetlosti i fluorescencija. X-zrake.
Atomska jezgra i energija. Izotopi. Radioaktivnost. Cijepanje i stapanje jezgre. Izvori ionizirajućeg zračenja visoke energije. Prolaz visokoenergetskih čestica kroz tvari i dozimetrija.
Regulacija u biološkim sustavima.

Obavezna literatura:

 1. Brnjas – Kraljević J, Fizika za studente stomatologije. Zagreb: Medicinska naklada; 2007. 
 2. Nastavna literatura Katedre dana na  web stranici Katedre.

Dopunska literatura:

 1. Giancoli DC, Physics: Principles with Applications. Sixth Edition. Prentice Hall, Inc.; 2004. ISBN: 0130606200. 
 2. Rontó G, Tarján I, Berkes L, Györgyi S, An Introduction to Biophysics with Medical Orientation. Budapest: Akadémiai Kiadó; 1999. ISBN: 9630576074.
   

Nakon odslušane  nastave student će biti sposoban:

 1. Objasniti podrijetlo eukariotskih stanica i steći sposobnost samostalnog prepoznavanja staničnih struktura na histološkim preparatima
 2. Usporediti laboratorijske tehnike (imunohistokemija, stanična kultura) i njihovu primjenu u biomedicini
 3. Kritički prosuditi procese replikacije, transkripcije i translacije i objasniti njihov značaj za aktivnost stanice
 4. Prosuditi mehanizme unutarstanične signalizacije i objasniti njihovu funkciju
 5. Usporediti mehanizme regulacije  genske ekspresije
 6. Utvrditi temeljne pojmove humane genetike i analizirati interakcije gena
 7. Preispitati značaj kromosomskih aberacija za zdravlje čovjeka

Nositelj: prof. dr. sc. Dario Faj

Suradnici:

 • doc. dr. sc. Hrvoje Brkić,
 • Ivana Krpan, prof., predavač.

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal