• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Engleski jezik 2

Drugi dio kurikula engleskog jezika na Sveučilišnom integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju dentalne medicine uz uvod u medicinsku terminologiju, tj. morfologiju medicinskih termina i tvorbu riječi obuhvaća i tjelesne sustave bitne za pojedinu godinu Studija, pri čemu je glavni naglasak na praktičnoj primjeni, odnosno na dentalnoj terminologiji.
Usvajanjem određenoga broja najfrekventnijih osnova riječi, prefiksa i sufiksa, studenti će ovladati svojevrsnim alatom koji će im omogućiti ne samo prepoznavanje velikoga broja medicinskih termina, već i tvorbu riječi prema potrebi.
Cilj je cjelovitog kurikula engleskog jezika (English for Dental Medicine) studentima olakšati praćenje stručne literature na engleskom jeziku, te ih, uvježbavanjem vještina pronalaženja, sažimanja te posebice prezentacije podataka i informacija, osposobiti za proces kontinuirane (samo)edukacije koji će biti neizostavan dio njihova budućeg profesionalnog života.

Uvod u tvorbu riječi (medicinska terminologija na engleskom jeziku). Sufiksi, prefiksi, tvorbene osnove. Osnovna građa riječi; analiza riječi; tvorba: korijen+vezni vokal (word roots and combining forms), latinski i grčki korijeni riječi u medicinskom nazivlju te primjeri tvorbe nazivlja pomoću tih korijena i usporedba s tvorbom u hrvatskom jeziku; zadaci i vježbe. 
Nastavci (suffixes): uobičajeni nastavci u medicinskom nazivlju i tvorba stručnog nazivlja pomoću njih; razumijevanje složenih riječi; niz uobičajenih medicinskih izraza, njihovo objašnjenje, tj. razumijevanje pojedinih dijelova riječi i tvorba novih; imenski, pridjevski, glagolski, priložni i drugi nastavci (prema zakonitostima tvorbe svakog pojedinog stranog jezika); latinske množine medicinskog nazivlja; zadaci i vježbe.
Predmeci (prefixes): predmetak + korijen riječi + vezni vokal + nastavak; uobičajeni predmeci i medicinsko nazivlje; zadaci i vježbe.
Izrazi koji se odnose na tijelo u cjelini: strukturna organizacija tijela  (stanice, tkiva, organi, sustavi, organizam); tjelesne šupljine, trbušnozdjelične regije (9) i kvadranti, anatomska podjela kralješnice, izrazi za položaj i smjer, tjelesne ravnine; zadaci i vježbe.
Uvod u dentalnu anatomiju (osnovna terminologija na engleskom jeziku): građa zuba, vrste zuba, vrste denticije, okluzija, zubni niz, numeriranje)
Mišićno-koštani sustav: funkcija i organi; kosti – nastanak i građa; koštani nastavci i udubine; lubanjske i lične kosti; kralješnica i građa kralješka; prsne i zdjelične kosti; kosti ruku i nogu; ključne riječi, korijeni, glavni pojmovi; bolesti kostiju i prijelomi; zglobovi - vrste i građa zglobova; burze, tetive, ligamenti, hrskavica; ključne riječi, korijeni, glavni pojmovi; bolesti zglobova;  mišićje – vrste mišića; djelovanje kosturnih (skeletal) mišića; pokret; ključne riječi, korijeni, glavni pojmovi; najčešća oboljenja 
Probavni sustav: anatomija, glavni organi i njihova funkcija; ključne riječi; korijeni, nastavci, predmeci, glavni pojmovi; najčešća  oboljenja probavnog sustava;;  zadaci i vježbe.

Obavezna literatura:

 1. Režić P, Žurić-Havelka S. Introduction to Basic Medical Terminology for Health Professions. Zagreb: Zdravstveno veleučilište; 2013. (odabrana poglavlja)
 2. Nastavni materijali s predavanja

Dopunska literatura:

 1. Tanay, V. Hrvatsko-engleski i englesko-hrvatski rječnik medicinskog nazivlja. Zagreb: Medicinska naklada; 2003.
 2. Concise Medical Dictionary. Oxford: Oxford University Press; 2002.
   

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti sposoban:

 1. Vrednovati medicinski izraz i utvrditi značenje prefiksa, sufiksa i korijena riječi za cjelinu(medicinski izraz);
 2. Utvrditi znanja o medicinskim sufiksima, prefiksima i tvorbenim osnovama pri sastavljanjumedicinskog izraza;
 3. Usporediti medicinske izraze koji se odnose na tijelo kao cjelinu na engleskom jeziku (vrste stanica, tkiva, organi, tjelesni sustavi; tjelesne šupljine i organi koji se nalaze u njima) saistovrsnom terminologijom hrvatskog jezika; razlikovati medicinske izraze za položaj i smjer, te tjelesne ravnine;
 4. Prosuditi najvažnije dijelove mišićno-koštanog i živčanog sustava, opisati njihove funkcije,
 5. Prosuditi najvažnije djelove gastro-intestinalnog sustava, opisati njihove funkcije,
 6. Usporediti medicinske izraze koji se odnose na dentalnu anatomiju (na engleskom jeziku) sa istovrsnom terminologijom hrvatskog jezika; razlikovati medicinske izraze za vrste denticije, okluziju, orijentacijske ravnine, zubni niz, vrste zuba, njihovo numeriranje i sl.

Nositelj: Lorna Dubac Nemet, prof., viši predavač

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal