• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Dentalna fotografija

Cilj kolegija je upoznat studente dentalne medicine sa svrhom i važnošću dentalne fotografije, instrumentima koji se koriste u dentalnoj fotografiji te ga osposobiti za samostalno uzimanje dentalne fotografije u ordinaciji dentalne medicine.

Dokumentacija u dentalnoj medicini osim uobičajenih postupaka stomatološkog kartona i RTG snimki, danas standardno uključuje i osnovni set fotografija, kako na početku, tijekom, tako i na kraju terapije. U restaurativnoj stomatologiji i stomatološkoj protetici fotografiranje uključuje najčešće makro tehnike snimanja pojedinih zubi ili dijelova zubnih lukova i okluzije. U oralnoj kirurgiji fotografiraju se patološka stanja i tijek kirurških postupaka kao i ishod terapije. U oralnoj medicini fotografski se registriraju patološke promjene sluznice i gingive, ali i promjene na tvrdim tkivima. U ortodonciji se koriste setovi intraoralnih i ekstraoralnih fortografija, koje su standardizirane i koje se smatraju obveznim dijagnostičkim postupkom na početku, tijekom i na kraju ortodontske terapije. U forenzičkoj su stomatologiji fotografski postupci nezaobilazan dio svake forenzičke obrade, a fotografije predstavljaju glavni dio dokumentacije. U estetskoj stomatologiji u svijetu, a sve više i kod nas, doktori koriste fotografiju kao registraciju statusa prije i nakon terapijskog zahvata, kao obveznu dokumentaciju, ali sve više i kao marketinško oruđe u komunikaciji s budućim ili sadašnjim pacijentom kojem se prezentiraju usporedbe po modelu „prije-poslije“.

Obavezna literatura:

  1. Autorizirana predavanja

Nakon položenog ispita iz kolegija student će biti osposobljen:

  1. Utvrditi važnost dentalne fotografije i prednosti dentalne fotografije kao dijela kompletne medicinske dokumentacije
  2. Kritički prosuditi značaj duljine i korekcije ekspozicije, blende i dubinske oštrine
  3. Samostalno izraditi intraoralne i ekstraoralne fotografije
  4. Utvrditi pomoćna sredstva pri intraoralnom fotografiranju
  5. Analizirati fotografije en-face te profil fotografije pacijenata

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Marko Matijević
Suradnici:

  • Marinko Žulj, dr. med., viši stručni suradnik

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal