• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Medicinska biologija

Cilj predmeta je upoznavanje studentata s osnovama biologije stanice, molekularne biologije i genetike, s posebnim naglaskom na važne molekularne i stanične mehanizme, koji predstavljaju integrativni faktor različitih područja biološke znanosti značajnih za medicinsku problematiku. Usvajanje znanja o staničnoj strukturi i funkciji, spoznaje o građi i funkciji staničnih orgenela, te značenju, mehanizmu i regulaciji staničnog ciklusa. Klasična genetika, utemeljena na Mendelovim principima nasljeđivanja, te molekularna genetika, proučavat će se u kontekstu suvremenih dostignuća molekularne biologije, te genomike i proteomike.

Stanice. Prokariotske stanice. Eukariotske stanice. Stanične organele.
Genom. Komponente staničnog genoma. Humani genom. 
Centralna dogma molekularne biologije. Replikacija. Transkripcija. Translacija.
Jezgra. Struktura. Funkcionalne  komponente. Komunikacija jezgre i citoplazme.
Stanična membrana. Građa. Funkcija. Transport kroz membranu. Međustanična signalizacija. 
Energetika stanice. Mitohondriji. Oksidativna fosforilacija.
Citoskelet. Komponente citoskeleta i njihove međusobne interakcije.
Prijenos i razvrstavanje proteina. Endoplazmatski retikulum. Golgijev aparat.
Stanična dioba. Mitoza. Mejoza i oogeneza. Kromosomske rekombinacije.
Stanični ciklus. Faze i kontrolne točke. Mehanizmi regulacije.
Stanične osnove genetike. Mendelovi principi  nasljeđivanja. Ne-mendelovsko nasljeđivanje. Vezani geni. Spolno vezano nasljeđivanje. 
Humana genetika. Mutacije gena. Kromosomske aberacije. Analiza humanog rodoslovlja.
Populacijska genetika. Populacija. Hardy-Weinbergov ekvilibrij. Faktori mikroevolucije.

Obavezna literatura:

  1. Cooper GM, Hausman RE. Stanica - molekularni pristup. 5. hrv. Izd. Zagreb: Medicinska naklada; 2010.
  2. Grupa autora:'Priručnik za vježbe iz medicinske biologije', skripta Medicinskog fakulteta Osijek, 2011.

Dopunska literatura:

  1. Alberts B i sur. Molecular Biology of the Cell. 5. Izd. Garland Science; 2008.- izabrana poglavlja
  2. Cox TM, Sinclair J. Molekularna biologija u medicini. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. – izabrana poglavlja
  3. Tamarin RH. Principles of Genetics. 7. Izd. Boston: McGraw-Hill; 2004
     

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti sposoban:

1. opisati građu eukariotske stanice i usporediti ju s građom prokariota

2. definirati i opisati stanične odjeljke i povezati ih u funkcionalnu cjelinu

3. analizirati i opisati pojedine faze staničnog ciklusa

4. opisati temeljne genetičke mehanizme i posljedice njihove deregulacije

5. analizirati nove spoznaje iz područja molekularne biologije i potom definirati nasljeđivanje i moguće mehanizme nastanka bolesti

6. definirati oplodnju, rani embrionalni razvitak te utjecaj štetnih okolišnih čimbenika na ljudski genom s molekularnog aspekta

7. objasniti molekularne osnove nastanka neoplastičnih procesa

8. identificirati, objasniti, raščlaniti te konačno povezati i integrirati osnove biologije stanice, molekularne biologije, razvojne biologije i genetike s posebnim naglaskom na biologiju čovjeka

9. steći vještine mikroskopiranja svjetlosnim mikroskopom

10. analizirati humani kariogram

11. steći temeljne vještine rada u laboratoriju

Nositelj: prof. dr. sc. Svjetlana Marić

  Suradnici:

  • doc. dr. sc. Andrea Milostić Srb,
  • doc. dr. sc. Ivana Škrlec.

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal