• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Infektologija i epidemiologija

Cilj predmeta infektologija i epidemiologija je shvaćanje, razumijevanje i poznavanje teoretskih osnova infekcija i bolesti koje uzrokuju mikroorganizmi. Student dentalne medicine će po završetku predmeta naučiti kliničku sliku infektivnih bolesti u svakodnevnoj praksi. Biti će sposoban postaviti dijagnozu bolesti koju uzrokuju mikroorganizmi u području glave i vrata te obaviti klinički pregled i upoznati se, te moći odabrati, odgovarajuće dijagnostičke pretrage. Naučiti će diferencijalnu dijagnozu određenih bolesti, optimalne metode liječenja i sprječavanja te epidemiologiju bolesti koju uzrokuju mikroorganizmi.

Epidemiologija i sprječavanje značajnih infekcijskih bolesti, uključujući pasivnu i aktivnu profilaksu. Kemoprofilaksa čestih infekcijskih bolest, profilaksa endokarditisa. Patofiziologija i dijagnostika infekcijskih bolesti (klinička i laboratorijska). Infekcije organskih sustava, osobito infekcije usne šupljine, vrata i glave. Značajnije osipne bolesti. Sistemske infekcije (bakterijemija, sepsa) i lokalna infekcija glave i vrata kod imuno kompromitiranog i ne kompromitiranog pacijenta. Pristup bolesniku s povišenom temperaturom sa ili bez sumnje na infekciju. Infekcije umjetnih materijala. Aids (HIV). Infekcije herpesvirusima (HSV, VZV, CMV, EVV, HHV-6, HHV-7, HHV-8). Bolničke infekcije. Značajnije zoonoze koje se manifestiraju simptomima u predjelu glave i vrata (antraks, tularemija, bolesti mačjeg ogreba), najznačajnije parazitne bolesti (toksoplazmoza, trihineloza). Sistemske i lokalne gljivične infekcije u predjelu glave i vrata i njihovo liječenje. Najznačajnije tropske bolesti (malarija, putne bolesti). Nastajanje bolesti. Infekcije anaerobima (tetanus, botulizam, infekcija sa  Clostridium difficile i Clostridium perfringens, lokalne infekcije s anaerobima). Dijagnoza i liječenje spolno prenosivih bolesti koje se manifestiraju u predjelu glave i vrata. Antimikrobno liječenje (antibakterijsko, antigljivično, antivirusno)  te liječenje infekcija u zajednici, posebno infekcija u području glave i vrata.

Obavezna literatura:

 1. Begovac J i sur.  Klinička infektologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2019.
 2. Kolčić I, Vorko-Jović A. Epidemiologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2012. (odabrana poglavlja)

Dopunska literatura:

 1. Kuzman I, Schönwald S. Infektologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2000.
 2. Vorko-Jović A, Strnad M, Rudan I i sur. Epidemiologija kroničnih nezaraznih bolesti. Zagreb: Medicinska naklada; 2010. (izabrana poglavlja)
   

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti sposoban:

 1. Utvrditi opća načela nastanka infektivnih bolesti, grupirati opće i posebne simptome infektivnih bolesti

 2. Utvrditi osnovne tipove imunosti, razliku između aktivne i pasivne imunoprofilakse, primjere mrtvih cjepiva i atenuranih živih cjepiva, cjepiva u kalendaru obvezatnih cjepiva u Republici Hrvatskoj

 3. Rangirati glavne skupine antimikrobnih lijekova, opisati njihove mehanizme djelovanja i mehanizme antimikrobne rezistencije, nabrojati i objasniti načela antimikrobnog liječenja

 4. Procijeniti diferencijalno dijagnostičke mogućnosti, odabrati dijagnostičke postupke te predložiti antimikrobno i potporno liječenje

 5. Prosuditi hitna stanja u infektologiji, pratiti vitalne parametre, uočiti i razlikovati vitalno ugroženog bolesnika

 6. Predvidjeti, prepoznati i reagirati na razvoj komplikacija u tijeku zaraznih bolesti koje se inače tretiraju simptomatski

 7. Ocijeniti rizik prijenosa infekcije u ordinaciji dentalne medicine i odabrati odgovarajuće mjere zaštite za članove dentalnog tima i pacijente u svrhu kontrole infekcija

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Ljiljana Perić

Suradnici:

 • doc. dr. sc. Jasminka Talapko

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal