• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Upotreba lasera u dentalnoj medicini

Cilj predmeta je studente upoznati s općim principima rada i učinkom dentalnih lasera, kao i s indikacijama za upotrebu lasera namjenjenih za rad u usnoj šupljini. Naglasak je stavljen na uporabu lasera u liječenju patoloških stanja tvrdih i mekih tkiva usne šupljine te na uporabu lasera u estetskoj stomatologiji i dentalnoj implantologiji. 

Predmet „Upotreba lasera u dentalnoj medicini“ se sastoji od osnovnog dijela u kojem se uče vrste lasera, njihovi parametri, način rada lasera i indikacije te kontraindikacije u njihovoj primjeni. Nadalje, unutar pojedinih grana dentalne medicine će se učiti djelovanje niskoenergetskih lasera (stimulirajućih) koji su se pokazali kao izuzetno dobar način u cjeljenju raznih lezija oralne sluznice (npr. oralni lihen planus, herpetične lezije i rekurentne aftozne ulceracije), u stimulaciji lučenja sline, u liječenju mukozitisa, u smanjenju boli kod dentinske preosjetljivosti i pri postavi ortodontskih naprava kao i u smanjenju boli nakon oralno-kirurških zahvata. Sve značajnije mjesto ima primjena ovih lasera u liječnju neuropatskih poremećaja u području glave odnosno usne šupljine pogotovo u slučaju traumatske trigeminalne neuropatije (nakon ekstrakcija trećih molara), sindroma pekućih usta kao i perzistentne idiopatske facijalne boli. U parodontologiji, niskoenergetski laseri imaju kako se čini izrazito povoljan učinak na cijeljenje gingivalnog i parodontalnog tkiva. Nadalje, u protetici su se ovi laseri pokazali kao uspješni u liječenju miofascijalnog bolnog sindroma kao i pri poremećajima temporomandibularnog zgloba.
Viskonergetski laseri se unutar dentalne medicine najčešće koriste u oralnoj kirurgiji i dentalnoj patologiji. U tom smislu studenti trebaju naučiti glavne primjene u oralnoj kirurgiji koje ovise o vrsti lasera kao i o vrsti lezija. U tom smislu indikacije se protežu od uklanjanja pigmentacija oralne sluznice, hiperkeratotičnih lezija poput leukoplakije i benignih izraslina poput fibroma, fibroepitelijalnog polipa, mukokela, epulisa i dr. Nadalje ovi laseri se mogu koristiti i pri postavi implantata, liječenju peri-implantitisa, ekspoziciji impaktiranih zuba, produženju kliničke krune zuba, ektrakciji trećih molara. Njihove prednosti su svakako smanjena traumatizacija oralnih tkiva, smanjeno krvarenje tijekom zahvata i postoperativno smanjeni otok, a poboljšana kvaliteta života u ovih bolesnika u odnosu na klasične zahvate npr. skalpelom.
U dentalnoj patologiji, točnije endodonciji se visokoenergetski laseri koriste uglavnom u endodontskoj kirurgiji za dekontaminaciju korijenskog kanala kao i tijekom bijeljenja zuba.

Obavezna literatura:

  1. Lindhe J. Klinička parodontologija i dentalna implantologija. Zagreb: Globus; 2004.
  2. Roncati M. Nekirurška parodontološka terapija : indikacije, ograničenja i klinički protokoliu primjenu diodnog lasera (Vučićević Boras V., Milardović S. (ur.)). Milano: Media ogled; 2019. (Sveta Nedelja : Printera grupa)
     

Nakon položenog ispita iz kolegija student će biti osposbljen:

  1. Kritički razložiti indikacije i kontaindikacije upotrebe niskoenergetskih i visokoenergetskih lasera u oralnoj patologiji;
  2. Primjeniti niskoenergetske i visokoenergetske lasere u terapiji bolesti tvrdih i mekih tkiva usne šupljine;
  3. Utvrditi indikacije i kontraindikacije upotrebe lasera u estetskoj stomatologiji;
  4. Kritički obrazložiti primjenu dentalnih lasera u liječenju boli orofacijalnog područja.

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Marko Matijević
Suradnici:

  • Matej Tomas, dr. med. dent., asistent

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal