• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Sindrom srčanog popuštanja

Stjecanje spoznaja o sindromu srčanog popuštanja kao jednom od važnijih dijagnostičkih entiteta u kardiologiji, te spoznaje o načinima mehanizama nastanka srčanog popuštanja. Studenti će steći znanje o uzrocima srčanog popuštanja, te posljedicama srčanog popuštanja na zdravlje oboljelih. Prepoznavanje znakova i simptoma srčanog popuštanja. Definiranje i klasifikaciju srčanog popuštanja prema načinu nastanka i stupnju i težini bolesti, a samim tim i različite terapijske pristupe entitetu. Stjecanje znanja i vještina za hitna postupanja kod akutnog i kroničnog srčanog postupanja. Stjecanje osnovnih znanja o farmakološkom i nefarmakološkom liječenju srčanog popuštanja te poznavanje općih preventivnih mjera za sprječavanje pojave srčanog popuštanja. 

Epidemiologija i javnozdravstveni utjecaj kardiovaskularnih bolesti; Kardiološka rehabilitacija; Dijagnostika i zbrinjavanje srčanog popuštanja; Klinička slika srčanog popuštanja; NYHA klasifikacija; Suvremene slikovno – funkcijske metode srčanog popuštanja; Farmakoterapija srčanog popuštanja; Promjena životnih navika u liječenju i prevenciji srčanog popuštanja; Kronični čimbenici rizika srčanog popuštanja; Višesustavno zatajenje organa u sindromu srčanog popuštanja; Mehanička potpora cirkulaciji i disanju; 

Obavezna literatura:

 1. Smjernice o akutnom i kroničnom srčanom popuštanju Europskog kardiološkog društva, potpuni tekst, dostupno na URL: https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Acute-and-Chronic-Heart-Failure
 2. Vrhovac B, Jakšić B, Reiner Ž, Vucelić B. Interna medicina. 4. izd. Zagreb: Naklada Ljevak; 2008.

Dopunska literatura:

 1. Jameson JL, Fauci A, Kasper D, Hauser S, Longo D, Loscalzo J. Harrison's Principles of Internal Medicine. 20th ed. (Vol.1 & Vol.2). McGraw-Hill Medical Publishing
 2. Zipes D, Libby P, Bonow R, Mann D, Tomaselli G. Braunwald's Heart Disease: A Textbook of Cardiovascular Medicine, 2-Volume Set. 11th ed. Elsevier Health Sciences
   

Nakon uspješno položenog predmeta studenti će moći:

 1. Utvrditi znakove i simptome srčanog popuštanja
 2. Procijeniti težinu i vrstu srčanog popuštanja.
 3. Utvrditi stadije srčanog popuštanja, te osnovne dijagnostičke postupke kojima se utvrđuje srčano popuštanje
 4. Odabrati osnovne terapeutske mjere kod akutnog srčanog popuštanja u ordinaciji dentalne medicine
 5. Kritički prosuditi razne terapeutske pristupe i vrste liječenja srčanog popuštanja
 6. Usporediti mehanizme nastanka srčanog popuštanja i mjera prevencije entiteta
 7. Argumentirano savjetovati svoje pacijente o zdravom načinu života prema smjernicama kardiološkog društva kao prevenciji srčanog popuštanja

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Marko Boban

Suradnici:

 • doc. dr. sc. Krešimir Štambuk,
 • Marinko Žulj, dr. med., viši stručni suradnik.

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal