• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Oralna kirurgija 1

Program studija iz oralne kirurgije poučava studente o prvom kliničkom pregledu bolesnika, posebno s obzirom na oralnokiruršku problematiku i diferencijalnu dijagnozu patoloških promjena u usnoj šupljini. Tijekom studija osposobiti studenta da kao doktor dentalne medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti zna sve tehnike lokalne anestezije i moguće komplikacije, vađenje zuba i liječenje svih komplikacija u tijeku i nakon vađenja. Osposobiti studenta prepoznati sve kliničke slike odontogene upale i načine liječenja uključujući intraoralne incizije i propisivanje antibiotske terapije. Tijekom vježbi student mora svladati mogućnosti radiološke dijagnostike u oralnoj kirurgiji, naučiti indikacije za operacije (apikotomije i alveolotomije), prepoznavanje cističnih procesa i znati osnovne postavke kirurškog liječenja cista čeljusti i okolnih tkiva. Poučavanjem diferencijalne dijagnostike benignih i malignih promjena pravovremeno otkriti premaligne i maligne lezije. Studenta naučiti postaviti indikacije za pretprotetske kirurške zahvate i asistiranjem pri operacijama mora upoznate najvažnije oralnokirurške zahvate.

Teme predavanja:
Uvod u oralnu kirurgiju, Oralnokirurška propedeutika, Anestezija i analgezija u stomatologiji i oralnoj kirurgiji, Lokalna anestezija i analgezija u stomatologiji i oralnoj kirurgiji, Komplikacije tijekom i nakon lokalne anestezije, Indikacije i kontraindikacije za vađenje zubi, Instrumenti i tehnike vađenja zubi, Instrumenti i tehnike vađenja zubi, Vađenje zubi u djece, Komplikacije tijekom vađenja zubi, Komplikacije nakon vađenja zubi,Vađenje zubi u rizičnih bolesnika, Produljena i naknadna krvarenja u oralnoj kirurgiji, Poremećaji stanja svijesti u stomatološkim ordinacijama, Dezinfekcija i sterilizacija u oralnoj kirurgiji, Priprema bolesnika za operaciju i poslijeoperacijska njega 

Teme pretkliničkih vježbi: 
Primijenjena anatomija glave i vrata, Inervacija gornje i donje čeljusti, Vaskularizacija gornje i donje čeljusti, Anatomija usne šupljine, Pleksus anestezija i provodna anestezija u gornjoj čeljusti, Pleksus anestezija i provodna anestezija u donjoj čeljusti, Tehnike davanja mandibularne anestezije, Instrumenti i tehnike ekstrakcije zubi, Tehnike vađenja gornjih prednjih zubi, Tehnike vađenja gornjih stražnjih zubi, Tehnike vađenja donjih prednjih zubi, Tehnike vađenja donjih stražnjih zubi, Tehnike šivanja 

Obavezna literatura:

 1. Miše I. Oralna kirurgija. Zagreb: Jumena; 1988. 
 2. Gabrić D. Lokalna anestezija u dentalnoj medicini. Zagreb: Medicinska naklada; 2015.
 3. Ćabov T. Oralnokirurški priručnik. Zagreb: Medicinska naklada; 2009. 

Dopunska literatura:

 1. Predavanja 
 2. Peterson i sur: Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, Mosby 1998 
 3. S.F. Malamed: Handbook of Local Anaesthesia, Mosby 1997 
 4. J.O. Andreasen i sur.: Textbook and Color Atlas of Tooth Impaction, Munksgard 1997 
 5. Diplomski radovi iz oralne kirurgije 
 6. Stručni članci iz područja oralne kirurgije u časopisima Acta Stomatologica Croatica, Sonda i Medix 
 7. Grupa autora: Stomatološka dijagnostika i propedeutika, ispitno štivo, Stomatološki fakultet, Zagreb, 1996. 
 8. Grupa autora: Odabrana poglavlja iz gerontostomatologije, Stomatološki fakultet, Zagreb, 2004. 
   
 1. Kritički procijeniti rane i kasne komplikacije vađenja zuba te primjene lokalnih anestetika;
 2. Usporediti različite tehnike u radiološkoj dijagnostici orofacijalnog područja;
 3. Predvidjeti farmakološke učinke, nuspojave, indikacije i kontraindikacije, toksičnost pojedinih skupina lijekova koji se koriste u oralnoj kirurgiji;
 4. Utvrditi osnovne protokole rada u kontroli infekcija u oralnokirurškoj ambulanti;
 5. Usporediti različite tehnike vađenja zuba na modelima i pacijentima;
 6. Usporediti tehnike šivanja na modelima i pacijentima.

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Marko Matijević
Suradnici:

 • Marija Čandrlić, dr. med. dent., asistent,
 • Martina Juzbašić, dr. med. dent., asistent,
 • Matej Tomas, dr. med. dent., asistent.

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal