• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Komunikacija

Cilj predmeta je naučiti studente osnovama medicinske psihologije, osnovama sporazumijevanja sa zdravim  čovjekom i bolesnikom, komuniciranju u skupini, razumijevanju značaja međusobnih odnosa između bolesnika i liječnika.

Predmet čine predavanja  o teoretskoj podlozi sporazumijevanja, vježbe na fakultetu gdje će studenti dobiti osnovne praktične naputke  za rad na terenu i međusobe vježbe komunikacije (u obliku seminara) sporazumijevanja i praktičnog rada koje će se provoditi u zdrastvenim i socijalno-zdrastvenim ustanovama (npr.starački domovi, instituti za rehabilitaciju invalida). Za  vrijeme i na kraju praktičnog rada studenti će svoja iskustva podijeliti sa ostalim studentima i mentorima na seminarima odnosno individualnim konzultacijama.
Na predavanjima biti će obrađena sljedeća područja sporazumijevanja: razgovor s bolesnikom, što bolja komunikacija, vođenje razgovora, otvorena/zatvorena pitanja, neverbalna komunikacija, sporazumijevanje i odnos bolesnika s liječnikom, sporazumijevanje s djecom i adolescentima, sporazumijevanje u timu, sporazumijevanje s rodbinom, komunikacija s timom i rodbinom, odnos među kolegama, bolesnik i rodbina, vježbe s ulogama, snimanje i analiza. U malim grupama studenti se uče sporazumijevati međusobno na osnovi pripremljenih primjera. Studenti će nastupati u ulozi bolesnika, liječnika i promatrača. Nakon seminara slijedi rasprava i analiza o sporazumijevanju.
Terenski rad studenti će obavljati u paru na način da će jedan student voditi razgovor s bolesnikom ili skrbnikom staračkog doma, a drugi student će sporazumijevanje prvog pratiti. Predviđeno je da studenti po refleksiji od strane mentora ponovno na terenu ponove seminare.

Obavezna literatura:

 1. Balen S, Priručnik Menadžment u zdravstvu. Osijek: Medicinski fakultet Osijek; 2012.
 2. Včev A, Burton N: Objektivno strukturirano kliničko ispitivanje – OSKI. 1. Hrv. Izd. Osijek: Medicinski fakultet Osijek; 2015. 

Dopunska literatura:

 1. Đorđević V, Braš M. Komunikacija u medicini – čovjek je čovjeku lijek. Zagreb: Medicinska naklada; 2011.

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti sposoban:

 1. Defiinirati komunikaciju, objasniti pojam, vrste, ciljeve i načela komunikacije
 2. Usporediti osnovne komunikacijske stilove
 3. Predvidjeti osnovne prepreke u komunikaciji s pacijentom i članom obitelji
 4. Usporediti i protumačiti specifičnosti komunikacije s osobama ograničenih komunikacijskih sposobnosti, djecom, adolescentima i starijim osobama
 5. Odabrati primjeren stil vođenja u timu.
 6. Stvoriti komunikacijske vještine potrebne za rad u dentalnom timu te pacijentom i njegovom obitelji
 7. Valorizirati rad u dentalnom timu uz primjenu etičkih principa

Nositelj: prof. dr. sc. Aleksandar Včev, redoviti profesor u trajnom zvanju

Suradnici:

 • dr. sc. Tamara Alebić, predavač

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal