• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Engleski jezik 4

Na četvrtoj godini Sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija dentalne medicine, u sklopu izbornog kolegija Engleski jezik 4 naglasak je u najvećoj mjeri na praktičnoj primjeni, odnosno na korištenju dentalne terminologije na engleskom jeziku u sklopu  primjera iz prakse (case study). Usvajanjem određenoga broja najfrekventnijih osnova riječi, prefiksa i sufiksa, studenti će ovladati svojevrsnim alatom koji će im omogućiti ne samo prepoznavanje velikoga broja medicinskih termina, već i tvorbu riječi prema potrebi.
Cilj je cjelovitog kurikula engleskog jezika (English for Dental Medicine) studentima olakšati praćenje stručne literature na engleskom jeziku, te ih, uvježbavanjem vještina pronalaženja, sažimanja te posebice prezentacije podataka i informacija, osposobiti za proces kontinuirane (samo)edukacije koji će biti neizostavan dio njihova budućeg profesionalnog života.

Endocrine system: structure and functioning in health and disease (hypo-and hypersecretion)
Caries – Risk assessment and management
Management of patients with chronic diseases
Hepatitis viruses
HIV and AIDS
Aging and dental health

Obavezna literatura:

 1. Režić P, Žurić-Havelka S. Introduction to Basic Medical Terminology for Health Professions. Zagreb: Zdravstveno veleučilište; 2013. (odabrana poglavlja)
 2. Nastavni materijali s predavanja

Dopunska literatura:

 1. Tanay, V. Hrvatsko-engleski i englesko-hrvatski rječnik medicinskog nazivlja. Zagreb: Medicinska naklada; 2003.
 2. Concise Medical Dictionary. Oxford: Oxford University Press; 2002
   

Nakon uspješno položenog predmeta student će moći:

 1. Utvrditi najvažnije dijelove endokrinog sustava, objasniti njegove funkcije, prepoznati i definirati najvažnija/najčešća oboljenja i povezanost sa oralnim zdravljem 
 2. Utvrditi znanja o medicinskim sufiksima, prefiksima i tvorbenim osnovama pri sastavljanju medicinskog izraza vezano uz obrađene tjelesne sustave (raščlanjivanje ponuđenih i tvorba novih medicinskih izraza)
 3. Kritički prosuđivati i učinkovito pretraživati podatke na internetu i u stručnoj literaturi, odabrati korisne informacije, sažeti ih i prezentirati, pri tome vodeći računa o vizualnom identitetu prezentiranih materijala, korektnom pravopisu i izgovoru medicinske terminologije, te općeg engleskog jezika
 4. Usporediti medicinske izraze koji se odnose na procjenu rizika i liječenje karijesa (na engleskom jeziku) sa istovrsnom terminologijom hrvatskog jezika
 5. Usporediti i razlikovati dentalnu terminologiju na engleskom i hrvatskom jeziku vezanu uz konkretne primjere medicinskih stanja – prikazi slučaja (case study): HIV i AIDS, Hepatitis

Nositelj: Lorna Dubac Nemet, prof., viši predavač

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal