• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Kirurgija

Cilj predmeta je da student nauči kiruršku propedeutiku u jednakom opsegu kao i student medicine; kako iz anamnestičkih podataka i kliničkog pregleda te pretraga postupno graditi dijagnozu kirurških bolesti ili ozlijeda povezanih sa zubnim organom; samostalno pružiti prvu pomoć kod takvih bolesti ili ozlijeda; pravovaljanom načinu liječenja i upoznaje se sa budućim potencijalnim razvojem lječenja.

Organizacija rada. Asepsa i antisepsa. Uvjeti za kirurški rad. Kirurški instrumenti. Kirurški materijali. Osnovna operativna tehnika. Principi zbrinjavanja i liječenja kirurških infekcija. Priprema za zahvat i postoperacijsko praćenje. Hitna stanja u kirurgiji. Opća traumatologija. Kirurgija različitih organa i organskih sustava. Opća plastična kirurgija i plastična kirurgija lica. Opća neurokirurgija i kirurgija liječenja neuralgije trigeminusa. Određivanje i diferencijalna dijagnoza zadaha iz usta. Kirurgija u izvanrednim situacijama.

Obavezna literatura:

 1. Prpić I i sur. Kirurgija za medicinare. Zagreb: Školska knjiga; 2002.
 2. Šoša T i sur. Kirurgija. Zagreb: Naklada Ljevak; 2007.

Dopunska literatura:

 1. Smiljanić B. Traumatologija. Zagreb: Školska knjiga; 2003.
 2. Bradić I. Kirurgija dječje dobi. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1991.
 3. Vladović-Relja T. Ozljede prsnoga koša. Zagreb: Medicinska naklada; 2000.
 4. Hančević J i sur. Prijelomi i iščašenja. Zagreb: Naklada Slap; 1998.
 5. Štulhofer M. Kirurgija probavnog sustava. Zagreb: Medicinska naklada; 1999.
   

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti sposoban:

 1. Utvrditi mehanizam nastanka oštećenja tkiva, opisati proces cijeljenja tkiva, poremećaje u cijeljenju rane te utjecaj upalnih čimbenika na cijeli organizam

 2. Valorizirati temeljne kirurške tehnike te načela asepse i antisepse u liječenju kirurških bolesnika

 3. Prosuditi najčešće akutne kirurške bolesti, opisati bolesti i stanja koja zahtijevaju kirurško liječenje te razlikovati bolesti i stanja koja zahtijevaju hitno kirurško liječenje

 4. Procijeniti odgovarajuće postupke u kirurškim stanjima i bolestima koje izravno ugrožavaju život bolesnika

 5. Utvrditi i provsti prijeoperacijsku obradu bolesnika za elektivni operacijski zahvat

 6. Utvrditi i provesti poslijeoperacijsko praćenje i liječenje kirurškog bolesnika u konzultaciji sa specijalistom određene kirurške grane i specijalistima drugih grana medicine

Nositelj: prof. dr. sc. Dragan Schwarz

Suradnici:

 • prof. dr. sc. Željko Bušić, redoviti profesor u trajnom zvanju

Vanjski suradnici:

 • dr. sc. Denis Klapan, predavač

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal