• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Epidemiološka obilježja karijesa u dječjoj i adolescentnoj dobi

Cilj predmeta je upoznavanje studenata s definicijom i glavnim zadatcima epidemiologije te njezinim povijesnim razvojem. Stjecanje znanja o sastavnicama epidemiološkog istraživanja te osnovnim postavkama opažajne, eksperimentalne, deskriptivne i analitičke epidemiologije. Stjecanje znanja o upitnicima kao instrumentima za prikupljanje podataka. Stjecanje znanja o apsolutnim i relativnim brojevima (proporcija, omjer stopa) koji se koriste u epidemiologiji. Stjecanje znanja o epidemiološkim mjerama (mjere učestalosti, mjere povezanosti, mjere mogućeg učinka). Stjecanje znanja o prevenciji bolesti (primarna, sekundarna i tercijarna). Stjecanje znanja o osnovnim postavkama te osobitostima kohortnog istraživanja. Stjecanje znanja o osnovnima postavkama te osobitostima istraživanja slučajeva i kontrola. Stjecanje znanja o osnovnim postavkama te osobitostima presječnog istraživanja. Stjecanje znanja o etičkim principima u epidemiološkim istraživanjima. 

Definicija i zadatci epidemiologije. Povijesni razvoj epidemiologije. Epidemiološke mjere i mjerenje pojava u populaciji. Osnove istraživanja i primjene epidemioloških metoda. Sastavnice epidemiološkog istraživanja. Opažajna epidemiologija. Eksperimentalna epidemiologija. Deskriptivna epidemiologija. Analitička epidemiologija. Prevencija bolesti. Presječno istraživanje. Istraživanje slučajeva i kontrola. Kohortno istraživanje. Etički principi u epidemiološkim istraživanjima. Epidemiološka obilježja karijesa u dječjoj i adolescentnoj dobi.

Obavezna literatura:

  1. Kolčić I, Vorko-Jović A. Epidemiologija (odabrana poglavlja). Zagreb: Medicinska naklada; 2012.

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti sposoban:

  1. Kritički razložiti glavne karakteristike najznačajnijih grana epidemiologije
  2. Identificirati osnovne postavke opažajne, eksperimentalne, deskriptivne i analitičke epidemiologije te prevenciju zaraznih i nezaraznih bolesti
  3. Valorizirati pojedine vrste analitičkih istraživanja te njihove osobitosti
  4. Usporediti epidemiološka obilježja karijesa u dječjoj i adolescentnoj dobi
  5. Kritički procijeniti primarnu, sekunardnu i tercijarnu razinu prevencije oralnih bolesti

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Marko Matijević

Suradnici:

  • Matej Tomas, dr. med. dent., asistent

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal