• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Gnatologija

Razumjevanje i poznavanje kompleksnosti međučeljusnih odnosa i djelovanja stomatognatnog sustava(SGS),poznavanje i primjena osnovne gnatološke tehnike:izbor i primjena artikulatora sa obraznim lukom,registracija zagriza,priprema modela i postavljanje u artikulator,izbor koncepta nove okluzije.

Gnatološka morfologija i fiziologija. Uvod u gnatologiju(cilj i sadržaj predmeta).Metode rada u gnatologiji(gnatološke dijagnostičke metode,gnatološke metode liječenja i opskrbe).Gnatološka terminologija.Stupnjevi okluzijskog zdravlja(teoretski idealna okluzija,fiziološka okluzija,nefiziološka okluzija,protetska okluzija).Sastv,razvoj i funkcija SGS.Funnkcionalna(gnatološka)antomija zubnih kontakata.Čeljusni zglob i kinetika  u kondil-disk  cjelini.Neurofiziološka pozadina okluzije.Interkuspidacijski položaj mandibule(IKP)(normokluzija,zubni previsi i stepenice,okluzijske točke,zubni kontakti u IKP pri prirodnoj okluziji zub na dva zuba,zubni kontakti u IKP pri fiksnoprotetskoj okluziji zub na dva zuba).Centralna relacija mandibule(retrudirani kontaktni položaj zuba ,ligamentni put kod zatvaranja usta, okluzijske točke pri okluziji zub na zub,prostorni odnosi između IKP i CR).Mišićni put kod zatvaranja usta i mišićni kontaktni položaj.Fiziološko mirovanje(klinički pojam fiziološkog mirovanja).Kinetika mandibule:osnovni i složeni pokreti mandibule,centrični i izvancentrični položaji mandibule,mišići,čeljusni zglob i kretnje mandibule.Granični pokreti mandibule u tri ravnine(sagitalni- Posseltov diagram,gibanje simfize i cjeline kondil-disk, frontalni-radna i balansna strana,oblik granične kretnje,kretnje kondil-disk cjeline,okluzijske determinante,horizontalni-oblik  granične kretnje,smijer strijelice).Vrste kliznih zubnih kontakata(obostrana klizna ravnoteža,jednostrana klizna ravnoteža).Putevi kretanja vrhova  kod kliznih kontakata.Vođenje mandibule(okluzijske strukture prednjeg vođenja,okluzijske determinante,poveznice između okluzijskih determinati).Prosječne vrijednosti okluzijskih determinanti.Kineziološka mjerenja(aksiografija,elektrognatografija-COSIG,pantografija).
9.semestar.II.Osnove gnatoloških tehnika.Povijesni razvoj artikulatora.Artikulatori i gnatološka oprema.Greške artikulatora.Rad sa gnatološkom opremom(obrazni luk,registracija zagriza,određivanje okluzalnih determinanti,fiksiranje modela ,programiranje okluzije). Gnatološki sistem Denar Slidematic Automark.Mandibularni položaji i izrada nove protetske okluzije.Gnatološks modelacija u vosku.Načela izrade nove protetske okluzije.III.Klinička gnatologija.Gnatološki pregled i metode za određivanje okluzijskih i kliznih kontakata.Okluzijske interference.Trošenje  tvrdih zubnih tkiva.Klinička i instrumentalna analiza zagriza.Učinci okluzijske interference(okluzijska trauma,parodoncij i traumatska okluzija).Okluzijske parafunkcije(noćni i dnevni bruksizam). Kraniomandibularne smetnje. Artropatija čeljusti zgloba.Liječenje kraniomandibularnih smetnji(okluzijska udlaga po Ramfjordu, selektivno brušenje). Epidemiologija i sprečavanje kraniomandibularnih smetnji.

Obavezna literatura:

 1. Okeson J.P. Temporomandibularni poremećaji i okluzija. 1. hrvatsko izdanje. Valentić-Peruzović M., ured. hrv. izd. Medicinska naklada, Zagreb. 2008. 

Dopunska literatura:

 1. Wassell R, Naru A, Steele J, Nohl F. Applied Occlusion. Quintessence publishing Co.Ltd. London.2008. 
 2. Ash Jr, M. M, Nelson S.J. Wheeler's Dental Anatomy, Physiology and Occlusion. Elsevier Science, 8th ed., 2002. 
 3. Marion Lj.:Osnove gnatoloških tehnik, Ljubljana, Medicinska fakulteta, Katedra za stomatološko protetiko gnatologija, 1995.
 1. Upoznati patologiju okluzije i SGS  te njen utjecaj na tijelo;
 2. Navesti i opisati poremećaje temporomandibularnog zgloba;
 3. Usporediti funkciju zdravog i patološki promjenjenog SG;S
 4. Navesti i opisati vrste i primjene artikulatora i obraznog luka;
 5. Opisati i pokazati postupak određivanja međučeljusnih odnosa;
 6. Opisati terapiju temporomandibularnih poremećaja udlagom;
 7. Naučiti implementirati gnatologiju u cjelovito stomatološko liječenje u svim stomatološkim granama;

Nositelj: doc. dr. sc. Davor Seifert

Suradnici:

 • Dora Dragičević, dr. med. dent., asistent,
 • Martina Juzbašić, dr. med. dent., asistent.

Vanjski suradnici:

 • doc. dr. sc. Nikolina Lešić

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal