• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Društveni utjecaj na oralno zdravlje

Ciljevi predmeta su sljedeći:

•    Stjecanje znanja o medicinskim i sociološkim konceptima normalnog i patološkog te različitim gledištima (biomedicinskim, sociomedicinskim, laičkim, profesionalnim) na pojam zdravlja. 
•    Stjecanje znanja o utjecaju stresa na zdravlje kao i međuodnosu društvenog okruženja i stresa.
•    Stjecanje znanja o pojmu i oblicima socijalne podrške, metodama njezina mjerenja te međuodnosu stresa i socijalne podrške. 
•    Stjecanje znanja o društvenim nejednakostima u zdravlju i zdravstvenoj zaštiti te pojedinim socijalnim čimbenicima bolesti. 
•    Upoznavanje s osobitostima društvenih utjecaja na oralno zdravlje. Stjecanje znanja o pojmovnom određenju, vrstama te uporabi indikatora zdravlja. 
 

Medicinski i sociološki koncepti normalnog i patološkog. Zdravlje kao ideal i/ili kao norma. Biomedicinske, sociomedicinske, laičke, profesionalne, statične i dinamične definicije zdravlja. Pokret za promicanje zdravlja. Pojam i oblici socijalne podrške. Metode mjerenja socijalne podrške. Odnos stresa i socijalne podrške. Stres i bolest. Socijalni faktori i stres. Društvene nejednakosti u zdravlju i zdravstvenoj zaštiti. Društvena diferencijacija. Društvena stratifikacija. Društvene razlike i nejednakosti. Određenje zdravstvenih nejednakosti i objašnjenje njihova nastanka. Socijalna determiniranost zdravlja. Zdravstvene nejednakosti i principi pravednosti u zdravlju. Pojavni oblici zdravstvenih nejednakosti. Indikatori zdravlja. Pojmovno određenje. Vrste indikatora zdravlja. Uporaba indikatora zdravlja.

Cerjan-Letica G, Letica S, Babić-Bosanac S, Mastilica M, Orešković S. Medicinska sociologija. Medicinska naklada, Zagreb, 2003.

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti sposoban:

  1. Kritički prosuditi medicinske i sociološke koncepte normalnog i patološkog
  2. Rastumačiti pojedine socijalne čimbenike bolesti te društvene nejednakosti u zdravlju i zdravstvenoj zaštiti
  3. Valorizirati različita gledišta na pojam zdravlja
  4. Identificirati međuodnos stresa i zdravlja te stresa i socijalne podrške
  5. Usporediti uporabu pojedinih indikatora zdravlja

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Marko Matijević

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal