• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Uvod u znanstveni rad

Upoznavanje studenata s temeljnim obilježjima znanosti te medicine i dentalne medicine kao znanstvenih struka. Stjecanje znanja o temeljnim postavkama znanstvenog istraživanja, vrstama zdravstvenog istraživanja te njihovu provođenju.

Tema
Medicina je znanost (P1)
(Filozofija znanosti, Temeljna svojstva znanosti, Paramedicinske zablude)
Znanstveno istraživanje (P2)
(Definicija znanstvenog istraživanja, Vrste znanstvenog istraživanja, Kohortno istraživanje, Istraživanje parova, Presječno istraživanje, Randomizirani kontrolirani pokus)
Prijedlog vlastitoga znanstvenog istraživanja (S1)
(Oblikovanje hipoteze,  cilja, svrhe, Plan istraživanja, Određivanje vrste istraživanja, Određivanje veličine uzorka, Hodogram, Definiranje varijabli, Izbor statističkih testova)
Obrada podataka (P3)
(Baze podataka, Vrste podataka, Opisna i analitička statistika, Izbor statističkih testova))
Mogućnosti prikaza podataka (S2) (Načini unosa podataka, Vrste podataka, Izbor postupka statističke obrade, Opisna i analitička statistika)

Znanstveno djelo  (P4)
(Definicija znanstvenog djela, Vrste znanstvenih djela, Osobitosti znanstvenih djela, Izvorni znanstveni članak, Pregledni članak, Prikaz slučaja Građa znanstvenog članka, IMRAD struktura)
Medicina utemeljena na dokazima  (S3)
(Definicija medicine utemeljene na dokazima, Hijerarhija dokaza u medicini, pretraživanje baza podataka)
Znanstveno istraživačka čestitost (P5)
(Etika u znanstvenom istraživanju, pisanju i objavljivanju znanstvenog istraživanja, Pravila vezana za znanstvenoistraživačku čestitost)
Izrada sažetka znanstvenoga članka i vlastitoga životopisa (V1)
(Student vrši Izbor strukture sažetka, Pisanje sažetka vlastitog istraživanja i izrada vlastitog životopisa)
Izvori medicinskih informacija na internetu, Uporaba bibliografskih izvora i strategija njihova pretraživanja (S4)
(Izbor izvora znanstvenih informacija,  Izbor ključnih riječi, Pretraživanje PubMed-a, Postupak pohranjivanja izabranih članaka)
Traženje relevantnog časopisnog članka u skladu s postavljenim problemom i strategijom (V2)
(Student vrši ciljano pretraživanje PubMeda prema izabranim ključnim riječima za zadan problem, Pohranjivanje izabranih članaka) 
Traženje relevantnog časopisnog članka u skladu s postavljenim problemom i strategijom (V2)
(Student vrši ciljano pretraživanje PubMeda prema izabranim ključnim riječima za zadan problem, Pohranjivanje izabranih članaka) 
Kritička prosudba članka (P6)
(važnost i orginalnost teme, prikladnost ustroja istraživanja, prikladnost ispitanika i postupaka, točnost tumačenja rezultata, primjerenost zaključaka, relevantnost literature)
Rasprava o relevantnim prikupljenim časopisnim člancima (V3)
(Student kritički prosuđuje izabrane članke, vrijednost dokaza,  bira citate za uvodne spoznaje vlastitog članka iz izabranih članaka, prepoznaje način citiranja članka)
Obrada i prikaz podatka 1 dio  V4 (Baze podataka, Statistička obrada podataka, Rezultati)
Obrada i prikaz podatka 2 dio V5. (Student izrađuje tablice, grafikone iz vlastitog istraživanja)
Rasprava o prijedlogu vlastitog istraživanja ( kako postaviti istraživanje, potencijalna iskrivljenja, rasprava o nedostatcima)
 

Obavezna literatura:

 1. Marušić M, ur. Uvod u znanstveni rad u medicini. 6. izd. Zagreb: Medicinska naklada; 2019.

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti sposoban:

 1. Utvrditi značenje znanstveno-istraživačkog rada u medicini. Klasificirati različite oblike istraživanja u medicini (temeljena, klinička)
 2. Formulirati plan istraživanja, objasniti značenje oblikovanja skupina, odabira varijabli.
 3. Usporediti načine prikaza podataka i mjernih ljestvica.
 4. Kritički prosuditi slikovne i tablične prikaze podataka.
 5. Provesti pronalaženje medicinske literature u bibliografskim i citatnim bazama podataka te bazama podataka s cjelovitim tekstom
 6. Usporediti građu i vrste znanstvenih članaka.
 7. Preispitati pojam znanstveno-istraživačke čestitosti.

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Martina Smolić

Suradnici:

 • Lucija Kuna, mag. biolog., asistent,
 • Vjera Ninčević, dr. med., asistent,
 • Sonja Vukadin Šarčević, dr. med., asistent

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal