• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Metode javnog zdravlja

Upoznavanje s pojmom i konceptom javnoga zdravstva. Stjecanje znanja o odrednicama zdravlja, mjerilima zdravlja te ocjeni zdravstvenog stanja. Stjecanje znanja o zdravstvenoj zaštiti te ustroju hrvatskog javnog zdravstva. Upoznavanje s preduvjetima za provedbu javnozdravstvenih aktivnosti te mogućim javnozdravstvenim intervencijama. Upoznavanje s globalnim kontekstom javnoga zdravstva te ulogom i funkcioniranjem vodećih svjetskih javnozdravstvenih organizacija. Stjecanje znanja o hrvatskim javnozdravstvenim prioritetima, nekim novim globalnim javnozdravstvenim izazovima, nacionalnim javnozdravstvenim programima  te nacionalnim strategijama i planovima.

Pojam i koncept javnog zdravstva. Definicija i cilj javnog zdravstva. Razvoj javnog zdravstva kroz povijest. Moderno ili novo javno zdravstvo. Zdravlje i mjerila zdravlja. Pojmovno određenje zdravlja i njegove odrednice. Ocjena zdravstvenog stanja. Razlozi za ocjenu zdravstvenog stanja. Pokazatelji zdravstvenog stanja i izvori podataka. Postupak ocjene i rangiranja prioriteta. Svjetska zdravstvena anketa. Hrvatska zdravstvena anketa. Registri. Zdravstvena zaštita. Načela, ciljevi i razine zdravstvene zaštite. Mjere zdravstvene zaštite. Zdravstvene ustanove u Hrvatskoj. Djelatnici u zdravstvu u Hrvatskoj. Javno zdravstvo u sustavu zdravstvene zaštite. Ustroj javnog zdravstva u Hrvatskoj. Preduvjeti za provođenje javno zdravstvenih aktivnosti. Planiranje. Ekonomski aspekti funkcioniranja javnog zdravstva. Razvoj i edukacija ljudskih resursa u području javnog zdravstva. Uspostavljanje i razvoj partnerstva u rješavanju javnozdravstvenih problema – međusektorska suradnja. Javnozdravstvene intervencije. Promicanje zdravlja. Prevencija bolesti – primarna, sekundarna, tercijarna. Globalni kontekst javnog zdravstva. Zdravlje kao globalno javno dobro. Globalno zdravstvo – definicija, važnost i značenje. Globalizacija. Međuodnos globalizacije i zdravlja. Globalizacija i ostali primarno nezdravstveni aspekti života. Uloga i funkcioniranje vodećih svjetskih javno zdravstvenih organizacija. Nacionalni javnozdravstveni programi. Nacionalne strategije i planovi. Hrvatski javnozdravstveni prioriteti. Novi globalni javnozdravstveni izazovi.

Obavezna literatura:

  1. Puntarić D, Ropac D, Jurčev Savičević A. i sur. Javno zdravstvo. Medicinska naklada: Zagreb, 2015.

Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:

  1. interpretirati način funkcioniranja sustava zdravstvene zaštite i ulogu javnog zdravstva u društvu
  2. primijeniti pokazatelje zdravstvenog stanja populacije odnosno provesti postupak ocjene zdravstvenog stanja populacije i rangiranja prioriteta
  3. predvidjeti preduvjete za provedbu javnozdravstvenih aktivnosti
  4. kritički prosuditi povezanost oralnog i sistemsko zdravstveno stanje pacijenta te predvidjeti posljedice socijalnog i fizičkog okruženja na oralno zdravlje pacijenta
  5. kritički procijeniti i argumentirati znanstvene metode i rezultate

Nositelj: doc. dr. sc. Stjepan Rudan

Suradnici:

  • Antun Bajan, mag. med. techn., asistent

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal