• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Temelji biostatistike

Znati namjenu i vrste statističkih metoda;razumjeti osnove statističke obrade;biti sposoban prikladno prikazati brojne podatke i rezultate statističkih analiza;biti sposoban prikladno interpretirati rezultate statističkih analiza;biti sposoban prikladno planirati i prikupljati empirijske podatke i za njih izabrati prikladne metode statističke analize;biti  sposoban razumjeti i kritički vrednovati statističke analize,opisanoj u stručnoj i znanstvenoj literaturi.

Osnovni pojmovi vjerojatnosti i statistike.Podjele vjerojatnosti:binomska i normalna.Načela i metode prikazivanja podataka.Osnove ocijenjivanja parametara i statističkih predpostavki.Intervali povjerljivosti.Univarijantna analiza brijčanih varijabli.Univarijatna analiza opisnih  varijabli.Linearna regresija i korelacija.Neparametričke statističke metode.Planiranje pokusa i uvod u analizu varijanci.Osnove analize preživljavanja.

Obavezna literatura:

 1. Ivanković D, urednik. Osnove statističke analize za medicinare. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1988.

Dopunska literatura:

 1. Petz B. Osnovne statističke metode za nematematičare. Naklada Slap. 1997.
 2. Daniel W.W. Biostatistics: a foundation for analysis in the health sciences. J Wiley&Sons, Inc. 1999. 
 3. Armitage P, Perry G. Statistical methods in medical research. Blackwell Science. 2000.
   

Nakon položenog ispita iz ovog predmeta student će biti sposoban: 

 1. Kritički procijeniti i argumentirati znanstvene metode i rezultate
 2. Utvrditi osnove statističke obrade
 3. Procijeniti optimalni način prikupljanja empirijskih podataka
 4. Odabrati odgovarajuće metode statističke analize
 5. Odabrati najprikladniji prikaz rezultata statističkih analiza
 6. Preispitati rezultate statističkih analiza
 7. Kritički prosuditi i vrednovati statističke analize opisane u stručnoj i znanstvenoj literaturi

Nositelj: doc. dr. sc. Dario Galić

Suradnici:

 • dr. sc. Matej Šapina, dr. med, poslijedoktorand,
 • Josip Jakab, mag. ing. el., predavač.

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal