• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Zdravlje i okoliš

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa zdravstvenim učincima čimbenika okoliša te definicijom i glavnim zadatcima zdravstvene ekologije, kao i ekološkim konceptom zdravlja i zdravstveno-ekološkim standardima. Upoznavanje s povijesnim razvojem ekološke ideje u medicini te načinom i važnosti uzimanja ekološke anamneze te obavljanja ekološkog pregleda. Upoznavanje s utjecajem različitih kemijskih čimbenika na okoliš i zdravlje ljudi (toksični metali, plinovi i pare, pesticidi, policiklički aromatski ugljikovodici, poliklorirani bifenili, dioksini i furani, ftalati). Upoznavanje s utjecajem odabranih fizikalnih (toplinski čimbenici, atmosferski tlak, elektromagnetna zračenja), čimbenika na zdravlje ljudi. Upoznavanje s utjecajem bioloških i psihosocijalnih čimbenika na zdravlje. Stjecanje znanja o međuodnosu vode i zdravlje u smislu javnozdravstvenog aspekta opskrbe vodom za piće te odvodnje i čišćenja otpadnih voda. Stjecanje znanja o učincima onečišćenja zraka (vanjskog i unutarnjeg) na zdravlje te osobitostima međuodnosa između gospodarenja otpadom te kontaminacije tla i zdravlja ljudi. Upoznavanje s međuodnosima stanovanja i zdravlja te posljedicama štetnog djelovanja uvjeta stanovanja na zdravlje. Stjecanje znanja o međuodnosu hrane i zdravlja s naglaskom na utjecaj mikrobioloških te različitih kemijskih kontaminanata na zdravlje ljudi. Stjecanje znanja o globalnim zdravstveno-ekološkim problemima te njihovim utjecajima na zdravlje populacije.

Zdravlje i okoliš – uvod o predmetu, definicija i zadatci zdravstvene ekologije, ekološki koncept zdravlja, zdravstveno-ekološki standardi. Upoznavanje s utjecajem različitih kemijskih čimbenika na okoliš i zdravlje ljudi (toksični metali, plinovi i pare, pesticidi, policiklički aromatski ugljikovodici, poliklorirani bifenili, dioksini i furani, ftalati). Upoznavanje s utjecajem odabranih fizikalnih (toplinski čimbenici, atmosferski tlak, elektromagnetna zračenja), čimbenika na zdravlje ljudi.
Zdravlje i okoliš-zdravstveni rizici i njihova procjena, gospodarenje otpadom
Zdravlje i okoliš-onečišćenje zraka, vode  i tla,  biološki monitoring, utjecaj na zdravlje
Zdravlje i okoliš-onečišćenje okoliša bukom, svjetlosno onečišćenje okoliša i utjecaj na zdravlje
Kemijski čimbenici okoliša. Toksični metali. Plinovi i pare. Pesticidi. Policiklički aromatski ugljikovodici. Poliklorirani bifenili. Dioksini, furani, ftalati. Okolišna mutageneza. Stanovanje i zdravlje. Hrana i zdravlje. Globalni zdravstveno-ekološki problemi. Ekološki incidenti i katastrofe. 

Obavezna literatura:

 1. Puntarić D, Miškulin M, Bošnir J. Zdravstvena ekologija. Zagreb: Medicinska naklada; 2012.

Dopunska literatura:

 1. Puntarić D; Ropac D, Jurčev-Savičević A, ur. Javno zdravstvo. Zagreb: Medicinska naklada; 2015. (odabrana poglavlja)
 2. Objavljena recentna znanstvena istraživanja iz predmetnog područja.
   

Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:

 1. Valorizirati ekološki koncept zdravlja i zdravstveno-ekološke standarde
 2. Predvidjeti moguće zdravstvene učinke čimbenika okoliša
 3. Usporediti  utjecaje različitih okolišnih čimbenika (kemijski čimbenici, fizikalni čimbenici, biološki čimbenici, psihosocijalni čimbenici, voda, hrana, onečišćenje zraka, otpad, tlo, stanovanje) na zdravlje populacije
 4. Vrednovati utjecaje globalnih zdravstveno-ekoloških problema na zdravlje populacije
 5. Argumentirati zdravstvenu službu i njezin rad
 6. Samoprocijeniti i organizirati preventivne mjere očuvanja i promocije oralnog zdravlja
 7. Kritički prosuditi povezanost oralnog i sistemsko zdravstveno stanje pacijenta te predvidjeti posljedice socijalnog i fizičkog okruženja na oralno zdravlje pacijenta

Nositelj: doc. dr. sc. Stjepan Rudan

Suradnici:

 • dr. sc. Dubravka Holik, asistent,
 • Danijela Nujić, dr. med., asistent.

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal