• Croatian (Hrvatski)
 • English (United Kingdom)

Javno zdravstvo

Upoznavanje studenata s pojmom i konceptom javnog zdravstva. Upoznavanje sa sustavom zdravstvene zaštite i ulogom javnog zdravstva u društvu, s naglaskom na ustroj javnog zdravstva u Republici Hrvatskoj. Stjecanje znanja o utjecaju okolišnih čimbenika na zdravlje te globalnom kontekstu javnog zdravstva. Upoznavanje studenata s definicijom i zadacima javnog zdravstva, definicijama zdravlja i bolesti te mjerilima zdravlja. Upoznavanje s nacionalnim javnozdravstvenim programima te nacionalnim strategijama i planovima. Upoznavanje studenata s ocjenom zdravstvenog stanja populacije. Stjecanje znanja o preduvjetima za provedbu javnozdravstvenih aktivnosti te javnozdravstvenim intervencijama. Upoznavanje s upravljanjem u kriznim stanjima, informacijskim sustavom te istraživanjima u zdravstvu. Stjecanje znanja o globalnim javnozdravstvenim prioritetima te upoznavanje s ulogom i funkcioniranjem vodećih svjetskih javnozdravstvenih organizacija. Upoznavanje s primjenom etičkih načela u javnom zdravstvu, komunikacijom u javnom zdravstvu te ulogom javnog zdravstva u izvanrednim stanjima. Stjecanje znanja o zdravstvenoj zaštiti u cjelini kao i specifičnostima zdravstvene zaštite posebno vulnerabilnih populacijskih podskupina (žene, dojenčad i mala djeca, školska djeca i mladi te osobe starije životne dobi). Stjecanje znanja o hrvatskim javnozdravstvenim prioritetima, međuodnosu životnih navika i zdravlja te nekim novim izazovima u javnom zdravstvu.

Definiranje zdravlja i sustava zdravstvene zaštite, činitelji koji utječu na zdravlje, unapređenje i promocija zdravlja, zdravstvene potrebe i zdravstveni zahtjevi, zdravstveno stanje stanovništva, populacijska dinamika i demografska obilježja, zdravlje pojedinca i zajednice, čimbenici rizika za zdravlje, zdravstveno gospodarstvo, metode društvene intervencije na području socijalne sigurnosti, nezaposlenost i zdravlje, socijalne potrebe i socijalna zaštita, su zaštita i samozaštita, ocjena zdravstvenog stanja stanovništva, intervencija prilikom kroničnih bolesti, reproduktivno zdravlje žene i majčinstvo, zdravstvena zaštita dojenčadi, male i školske djece, mladih i starije populacije, planiranje i evaluacija zdravstvene zaštite, standardi i normativi, ocjena kvalitete rada i stručni nadzor, medicinska dokumentacija, izvanredna stanja i javno zdravstvo, upravljanje u kriznim stanjima; informacijski sustav i istraživanja u zdravstvu. značaj screening programa, nacionalni programi otkrivanja malignih bolesti.

Obavezna literatura:

 1. Puntarić D, Ropac D, Jurčev-Savičević A, ur. Javno zdravstvo. Zagreb: Medicinska naklada; 2015. (odabrana poglavlja)
 2. Puntarić D, Stašević I, Ropac D, ur. Javno zdravstvo. Zagreb: Medicinska naklada i Hrvatsko katoličko sveučilište; 2017. (odabrana poglavlja)
 3. Jakšić Ž, Kovačić L, ur. Socijalna medicina. Zagreb: Medicinska naklada; 2000. (odabrana poglavlja)
   

 

Dopunska literatura:

 1. Jonjić A. i sur. Socijalna medicina. Rijeka: Vitagraf; 2002. (odabrana poglavlja)
 2. Objavljena recentna znanstvena istraživanja iz predmetnog područja.
   

Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban: 

 1. Interpretirati način funkcioniranja sustava zdravstvene zaštite te ulogu javnog zdravstva u društvu
 2. Prikazati ustroj javnog zdravstva u republici hrvatskoj i osobitosti javnozdravstvenih intervencija
 3. Primijeniti pokazatelje zdravstvenog stanja populacije odnosno provesti postupak ocjene zdravstvenog stanja populacije i rangiranja prioriteta, te predvidjeti preduvjete za provedbu javnozdravstvenih aktivnosti 
 4. Identificirati specifičnosti posebno vulnerabilnih populacijskih podskupina, hrvatske javnozdravstvene prioritete i njihove temeljne značajke te neke nove izazove u javnom zdravstvu i njihove osobitosti
 5. Razjasniti utjecaj okolišnih čimbenika na zdravlje te globalni kontekst javnog zdravstva i globalne javnozdravstvene prioritete
 6. Prikazati javnozdravstvene prioritete i njihove temeljne značajke te neke nove izazove u javnom zdravstvu i njihove osobitosti
 7. Objasniti ulogu javnog zdravstva u izvanrednim stanjima, osobitosti komunikacije u javnom zdravstvu te primjenu etičkih načela u javnom zdravstvu
 8. Provesti zdravstveni odgoj velike i male skupine, te pojedinca, kritički evaluirati zdravstvenu službu i njezin rad

Nositelj: doc. dr. sc. Slavko Čandrlić


1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal